Citation link:
 • Грамматика на турскый языкъ : Чясть І и ІІ : [1. изд.]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
  • Посвящава на Г-на Ив. П. Чорапчіева
   • [с. 4]
  • [Чясть І]
   • Глава прьва
    • За сѫществително то имя
     • Склоненіе прьво
      • [с. 5]
     • Склоненіе второ
      • [с.] 6
     • За собственно то имя
    • Мѣстоименія
     • Личны мѣстоименія
      • [с.] 7
     • Показателны мѣстоименія
     • Притежятелни мѣстоименія
      • [с.] 8
     • Относителны мѣстоименія
      • [с.] 9
     • Въпросителны мѣстоименія
    • За нарѣчіе то
     • [с.] 10
    • [За стьпени тѣ]
     • [с.] 11
    • [За дѣйствително то причястіе]
     • [с.] 12
    • [За страдателно то причястіе]
     • [с.] 13
    • [За относително то имя]
    • [За числителни тѣ имена]
     • [с.] 14
    • [За съѭзы тѣ]
     • [с.] 15
    • [За чястици тѣ]
     • [с.] 16
     • [с.] 17
    • [За глагола]
     • Спрегнете единъ глаголъ[...]
      • [с.] 18
      • [с.] 19
      • [с.] 20
      • [с.] 21
     • Неправилны врѣменны имена и дѣйствителны причястія имена или двѣ причястія
     • Какъ става въпросителный глаголъ
      • [с.] 22
     • Глаголи отъ неопрѣделително наклоненіе съ окончяніе на[...]
      • [с.] 23
     • Ето спряженіе на имена съ глаголы имамъ нѣмамъ
      • [с.] 24
     • Въпросителный притяжателенъ глаголъ[...]
      • [с.] 25
     • За спомагателный глаголъ
      • [с.] 26
      • [с.] 27
      • [с.] 28
     • За сложни тѣ глаголы
      • [с.] 29
      • [с.] 30
   • Глава втора. За арабскы тѣ рѣчи, кои то ся употрѣблявать въ турскый языкъ
    • За глагола
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • Прьвый начинъ
      • [с.] 34
     • Вторый начинъ
      • [с.] 35
     • Третій начинъ
      • [с.] 36
     • За четверобуквеннытѣ рѣчи
     • За болнавы тѣ глаголы
      • [с.] 37
     • За дѣйствителнный и страдателенъ глаголъ
     • За коренны тѣ дѣйствителны и срѣдны глаголы
      • [с.] 38
     • За направяніе то на дѣйствит. имя
      • [с.] 39
     • Причастія произведени по девять-тѣхъ главы
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • За образуваніе то на страдателно то причястіе
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
     • За врѣменно то и мѣстно имена, и за производно то дѣйствително имя
     • За непроизводны тѣ и производни тѣ имена
      • [с.] 45
     • За собственно то и нарицателно то имена
     • За родово то имя
      • [с.] 46
     • За относително то прилагателно имя
      • [с.] 47
     • За прѣвъсходный и умалителный стьпени
      • [с.] 48
     • За орѫдны тѣ имена
     • За прилагателно то
      • [с.] 49
     • За мѫжкый и женскый родове
      • [с.] 50
     • Примѣри и мѣры на до сега казаны тѣ главы и имена
      • [с.] 51
      • [с.] 52
     • Причястія и мѣстни имена на горнитѣ главы
      • [с.] 53
      • [с.] 54
     • Четверобуквенный коренъ
      • [с.] 55
      • [с.] 56
    • За арабскы тѣ имена
     • Арабскы тѣ имена иматъ родъ[...]
      • [с.] 57
     • За двойственно то число
      • [с.] 58
     • За множественно то число
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • [с.] 68
      • [с.] 69
      • [с.] 70
     • За съѭза
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
     • Склоненіе на арабски и турскы сѫществителны
      • [с.] 77
      • [с.] 78
   • Глава третя. Нѣкои полезны правила за персидскый языкъ
    • За мѣстоименіята
     • Мѣстоименны надавкы
      • [с.] 79
    • Склоненіе на персійскы тѣ сѫществителны
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
    • [За глагола]
     • За неопрѣдѣлително то наклоненіе
     • За прѣминѫло сврьшено
      • [с.] 83
     • За повелително то наклоненіе и отрицателный глаголъ
      • [с.] 84
     • За страдателный или неопрѣдѣленъ глаголъ
    • За персидското дѣйствително имя, или причястіе
     • [с.] 85
    • За страдателно то причястіе
    • За относително то имя
     • [с.] 86
    • За персидскый прѣвъсходенъ стьпьнь
    • За мѣстно то и врѣменно имена
     • [с.] 87
    • За персидскы тѣ множественны
     • [с.] 88
    • За числителны тѣ имена
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • Порядны числителни
     • [с.] 91
     • [с.] 92
  • Чясть втора. За словосъчиненіе то
   • Глава прьва. За сѫществително то
    • [с. 93]
    • §. 1. Съгласуваніе на сѫществително съ сѫществително
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • §. ІІ. Съгласуваніе на прилагателно то съ сѫществително то
     • [с.] 100
     • [с.] 101
    • §. ІІІ. Съгласуваніе на числителны тѣ имена съ сѫществително то
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • §. ІV. Съгласуваніе на показателны тѣ мѣстоименія съ сѫществително то
    • §. V. Съгласуваніе на притежятелны тѣ мѣстоименны надавкы съ сѫществително то
     • [с.] 104
   • Глава втора. Съгласуваніе на личното мѣстоименіе
    • [с.] 105
   • Глава третя. Словосъчиненіе на глагола
    • §. 1. Съгласуваніе на глагола съ неговый подлогъ
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • §. ІІ. Съгласуваніе на глагола съ опрѣдѣленіе то му
     • [с.] 110
    • §. ІІІ. За словосъчиненіе то на причястія та
     • [с.] 111
     • [с.] 112
    • §. ІV. Словосъчиненіе на глаголны тѣ имена и на глаголы тѣ отъ неопрѣдѣлително наклоненіе
     • [с. 113]
    • §. V. Словосъчиненіе на дѣепричястіе то
     • [с.] 114
     • [с.] 115
   • Четврьта глава. [За нарѣчіе то]
    • §. VІ. Словосъчиненіе на нарѣчіе то
   • Пята глава. [За прѣдлога]
    • §. VІІ. Словосъчиненіе на прѣдлога
     • [с.] 116
     • [с.] 117
   • Шеста глава. [За съѭзы тѣ]
    • §. VІІІ. Словосъчиненіе на съѭзы тѣ
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
   • Седма глава. [За междуметія та]
    • §. ІV [ІХ]. Словосъчиненіе на междуметія та
     • [с.] 121
     • [с.] 122
  • Поправкы на нѣкои пропуснѫты погрѣшкы въ печятаніето
   • [с. 123]
   • [с. 124]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]