Citation link:
 • Новый завѣтъ сиречъ четырите єѵаггеліи на четыртѧхъ єѵаггелиста, переведены ѽ Єллинскїѧ на балгарскїѧ ѧзыкъ, който сѧ оупотреблѧва сега въ Болгарїѧта. Който съ благословенїєто на сегашнагѡ мїтрополіта на сичката оутгровлахїя Господина господина Григорїѧ при пресвѣтлаго и превисокагѡ кнѧзѧ Григорїѧ Гика воевода наче да сѧ печати, а подиръ дохожденїето на армїѧта на най силното імперіе на сичката Россіѧ прїе приличното окончанїе. Презъ ѡсердїето на еднагѡ ѿ переводителыте, а съ спомоществованїето, и харчьта на едноплемѣнцыте блогочестивы хрїстїаны
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 3]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловїе
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Новыѧ завѣтъ на Гд҃а нашегѡ Іи҃са Хр҃ста
   • Ст҃ото Єѵ҃глїе ѿ Маѳеа
    • Глава А҃
     • [с. а҃]
    • Глава В҃
     • [с.] в҃
     • [с.] г҃
    • Глава Г҃
     • [с.] д҃
    • Глава Д҃
     • [с.] е҃
    • Глава Е҃
     • [с.] ѕ҃
     • [с.] з҃
     • [с.] и҃
    • Глава Ѕ҃
     • [с.] ѳ҃
     • [с.] ї҃
     • [с.] аї҃
    • Глава З҃
     • [с.] вї҃
    • Глава И҃
     • [с.] гї҃
     • [с.] дї҃
    • Глава Ѳ҃
     • [с.] еї҃
     • [с.] ѕї҃
     • [с.] зї҃
    • Глава І҃
     • [с.] иї҃
     • [с.] їѳ҃
    • Глава АІ҃
     • [с.] к҃
     • [с.] ка҃
    • Глава ВІ҃
     • [с.] кв҃
     • [с.] кг҃
     • [с.] кд҃
    • Глава ГІ҃
     • [с.] ке҃
     • [с.] кѕ҃
     • [с.] кз҃
    • Глава ДІ҃
     • [с.] ки҃
     • [с.] кѳ҃
    • Глава ЕІ҃
     • [с.] л҃
     • [с.] ла҃
    • Глава ЅІ҃
     • [с.] лв҃
     • [с.] лг҃
    • Глава ЗІ҃
     • [с.] лд҃
    • Глава ИІ҃
     • [с.] ле҃
     • [с.] лѕ҃
     • [с.] лз҃
    • Глава ѲІ҃
     • [с.] ли҃
     • [с.] лѳ҃
    • Глава К҃
     • [с.] м҃
     • [с.] ма҃
    • Глава КА҃
     • [с.] мв҃
     • [с.] мг҃
    • Глава КВ҃
     • [с.] мд҃
     • [с.] ме҃
     • [с.] мѕ҃
    • Глава КГ҃
     • [с.] мз҃
     • [с.] ми҃
    • Глава КД҃
     • [с.] мѳ҃
     • [с.] н҃
     • [с.] на҃
    • Глава КД҃[КЕ҃]
     • [с.] нв҃
     • [с.] нг҃
    • Глава КЅ҃
     • [с.] нд҃
     • [с.] не҃
     • [с.] нѕ҃
     • [с.] нз҃
    • Глава КЗ҃
     • [с.] ни҃
     • [с.] нѳ҃
     • [с.] ξ҃
     • [с.] ξа҃
    • Глава КИ҃
     • [с.] ξв҃
   • Свѧтото Еѵаггелїе на Господа Іи҃са Хр҃са ѿ Марка
    • Глава А҃
     • [с.] ξг҃
     • [с.] ξд҃
    • Глава В҃
     • [с.] ξе҃
     • [с.] ξѕ҃
    • Глава Г҃
     • [с.] ξз҃
     • [с.] ξи҃
    • Глава Д҃
     • [с.] ξѳ҃
     • [с.] о҃
    • Глава Е҃
     • [с.] оа҃
     • [с.] ов҃
    • Глава Ѕ҃
     • [с.] ог҃
     • [с.] од҃
     • [с.] ое҃
     • [с.] оѕ҃
    • Глава З҃
     • [с.] оз҃
     • [с.] ои҃
    • Глава И҃
     • [с.] оѳ҃
     • [с.] п҃
    • Глава Ѳ҃
     • [с.] па҃
     • [с.] пв҃
     • [с.] пг҃
    • Глава І҃
     • [с.] пд҃
     • [с.] пе҃
     • [с.] пѕ҃
    • Глава АІ҃
     • [с.] пз҃
    • Глава ВІ҃
     • [с.] пѳ҃
     • [с.] пи҃
     • [с.] ч҃
     • [с.] ча҃
    • Глава ГІ҃
     • [с.] чв҃
     • [с.] чг҃
    • Глава ДІ҃
     • [с.] чд҃
     • [с.] че҃
     • [с.] чѕ҃
     • [с.] чз҃
    • Глава ЕІ҃
     • [с.] чи҃
     • [с.] чѳ҃
    • Глава ЅІ҃
     • [с.] р҃
     • [с.] ра҃
   • Свѧтото Еѵангелїе на Гд҃а Іи҃са Хр҃са ѿ Лука
    • Глава А҃
     • [с. рв҃]
     • [с.] рг҃
     • [с.] рд҃
     • [с.] ре҃
    • Глава В҃
     • [с.] рѕ҃
     • [с.] рз҃
     • [с.] ри҃
    • Глава Г҃
     • [с.] рѳ҃
     • [с.] рї҃
    • Глава Д҃
     • [с.] раї҃
     • [с.] рвї҃
    • Глава Е҃
     • [с.] ргї҃
     • [с.] рдї҃
     • [с.] реї҃
    • Глава Ѕ҃
     • [с.] рѕї҃
     • [с.] рзї҃
     • [с.] риї҃
     • [с.] рѳї҃
    • Глава З҃
     • [с.] рк҃
     • [с.] рка҃
    • Глава И҃
     • [с.] ркв҃
     • [с.] ркг҃
     • [с.] ркд҃
     • [с.] рке҃
    • Глава Ѳ҃
     • [с.] ркѕ҃
     • [с.] ркз҃
     • [с.] рки҃
     • [с.] ркѳ҃
    • Глава І҃
     • [с.] рл҃
     • [с.] рл҃а
     • [с.] рл҃в
    • Глава АІ҃
     • [с.] рл҃г
     • [с.] рл҃д
     • [с.] рл҃е
    • Глава ВІ҃
     • [с.] рл҃ѕ
     • [с.] рл҃з
     • [с.] рл҃и
     • [с.] рл҃ѳ
    • Глава ГІ҃
     • [с.] рм҃
     • [с.] рм҃а
    • Глава ДІ҃
     • [с.] рм҃в
     • [с.] рм҃г
    • Глава ЕІ҃
     • [с.] рм҃д
     • [с.] рм҃е
    • Глава ЅІ҃
     • [с.] рм҃ѕ
     • [с.] рм҃з
    • Глава ЗІ҃
     • [с.] рм҃и
     • [с.] рм҃ѳ
    • Глава ИІ҃
     • [с.] рн҃
     • [с.] рн҃а
     • [с.] рн҃в
    • Глава ѲІ҃
     • [с.] рн҃г
     • [с.] рн҃д
    • Глава К҃
     • [с.] рн҃е
     • [с.] рн҃ѕ
     • [с.] рн҃з
    • Глава КА҃
     • [с.] рн҃и
     • [с.] рн҃ѳ
    • Глава КВ҃
     • [с.] рξ҃
     • [с.] рξ҃а
     • [с.] рξ҃в
     • [с.] рξ҃г
    • Глава КГ҃
     • [с.] рξ҃д
     • [с.] рξ҃е
     • [с.] рξ҃ѕ
    • Глава КД҃
     • [с.] рξ҃з
     • [с.] рξ҃и
     • [с.] рξ҃ѳ
   • Свѧтото Еѵангелїе на Гд҃а Іи҃са Хр҃са ѿ Іѡанна
    • Глава А҃
     • [с.] ро҃
     • [с.] ро҃а
     • [с.] ро҃в
    • Глава В҃
     • [с.] ро҃г
    • Глава Г҃
     • [с.] ро҃д
     • [с.] ро҃е
     • [с.] ро҃ѕ
    • Глава Д҃
     • [с.] ро҃з
     • [с.] ро҃и
     • [с.] ро҃ѳ
    • Глава Е҃
     • [с.] рп҃
     • [с.] рп҃а
    • Глава Ѕ҃
     • [с. рп҃в] ро҃е
     • [с.] рп҃г
     • [с.] рп҃д
     • [с.] рп҃е
    • Глава З҃
     • [с.] рп҃ѕ
     • [с.] рп҃з
     • [с.] рп҃и
    • Глава И҃
     • [с.] рп҃ѳ
     • [с.] рч҃
     • [с.] рч҃а
     • [с.] рч҃в
    • Глава Ѳ҃
     • [с.] рч҃г
     • [с.] рч҃д
    • Глава І҃
     • [с.] рч҃е
     • [с.] рч҃ѕ
    • Глава АІ҃
     • [с.] рч҃з
     • [с.] рч҃и
     • [с.] рч҃ѳ
    • Глава ВІ҃
     • [с. с҃]
     • [с.] са҃
     • [с.] св҃
    • Глава ГІ҃
     • [с.] сг҃
     • [с.] сд҃
    • Глава ДІ҃
     • [с.] се҃
     • [с.] сѕ҃
    • Глава ЕІ҃
     • [с.] сз҃
     • [с.] си҃
    • Глава ЅІ҃
     • [с.] сѳ҃
     • [с.] сї҃
    • Глава ЗІ҃
     • [с.] саї҃
    • Глава ИІ҃
     • [с.] свї҃
     • [с.] сгї҃
     • [с.] сдї҃
    • Глава ѲІ҃
     • [с.] сеї҃
     • [с.] сѕї҃
    • Глава К҃
     • [с.] сзї҃
     • [с.] сиї҃
    • Глава КА҃
     • [с.] сѳї҃
     • [с.] ск҃
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]