Citation link:
 • За длъжности-ты на чловѣка / Сочинено отъ Сильвиіа Пелико
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Предговор]
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
  • Глава І. Потрѣбность и достоинство на длъжность-тѫ
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
  • Глава ІІ. Ревность къмъ истинѫ-тѫ
   • [с. 4]
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Глава ІІІ. Вѣра
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Глава ІV. Нѣкои и другы свидѣтелства
   • [с. 13]
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • Глава V. Нѣкои съвѣти за вѣрѫ-тѫ
   • [с. 17]
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Глава VІ. Чловѣколюбіе или милосрьдіе
   • [с. 21]
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Глава VІІ. Почетъ къмъ чловѣка
   • [с. 26]
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Глава VІІІ. Любовь къмъ отечество-то
   • [с. 31]
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Глава ІХ. Истинный патріотъ
   • [с. 36]
   • [с.] 37
  • Глава Х. Синовніа любовь
   • [с. 38]
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Глава ХІ. Почетъ къмъ старци
   • [с. 43]
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • Глава ХІІ. Братска любовь
   • [с. 48]
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • Глава ХІІІ. Приιателство
   • [с. 52]
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Глава ХІV. Ученіе
   • [с. 58]
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
  • Глава ХV. Избраніе на пъприште
   • [с. 63]
   • [с.] 64
   • [с.] 65
  • Глава ХVІ. Узда на беспокойство-то
   • [с. 66]
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
  • Глава ХVІІ. Раскаιане и исправяне
   • [с. 70]
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
  • Глава ХVІІІ. Доба на незадомены людіе
   • [с. 74]
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
  • Глава ХІХ. Почетъ къмъ жены-ты
   • [с. 79]
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
  • Глава ХХ. Достоинство на любовь-тѫ
   • [с. 84]
   • [с.] 85
   • [с.] 86
  • Глава ХХІ. Укорна любовь
   • [с. 87]
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
  • Глава ХХІІ. Почетъ къмъ момы и къмъ людскы жены
   • [с. 91]
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
  • Глава ХХІІІ. Вѣнчило
   • [с. 96]
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
  • Глава ХХІV. Баштина любовь. Любовь къмъ дѣца-та и къмъ младость-тѫ
   • [с. 102]
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • Глава ХХV. Богатство
   • [с. 106]
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
  • Глава ХХVІ. Почетъ къмъ несчястіе-то, милостинιа
   • [с. 112]
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
  • Глава ХХVІІ. Почетъ къмъ знаніе-то
   • [с. 119]
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
  • Глава ХХVІІІ. Благородно обхожданіе
   • [с. 123]
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
  • Глава ХХІХ. Благодарность
   • [с. 127]
   • [с.] 128
   • [с.] 129
  • Глава ХХХ. Смиреніе, кроткость, прошка
   • [с. 130]
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
  • Глава ХХХІ. Насрьдчяніе (куражь)
   • [с. 135]
   • [с.] 136
   • [с.] 137
  • Глава ХХХІІ. Высоко понятіе за животь-ть и сила на духа-тъ прѣдъ смрьть-тѫ
   • [с. 138]
   • [с.] 139
   • [с.] 140
  • Оглавленіе
   • [с. 141]
   • [с.] 142
  • Гг. подписчикы
   • [с. 143]
   • [с.] 144
   • [с.] 145
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац]
   • [Задна корица]