Citation link:
 • Гледало ради славѧно-болгарската нынѣ новопечатана псалтика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Глава а. Ради пѣтіето
   • [с. 1]
   • Діатоническата Лѣствица въ коѧто ѹчатъ новоначалните разстоѧнічта на звՃковете
    • [с.] 2
  • Глава в. за Цыфрыте на гласоՃдареніѧта
   • [с.] 3
  • Глава г. Ради нарѣжденіето на знаковете
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Глава д. Ради Срицаніето
   • [с.] 6
   • [с.] 7
  • Глава е. За направата на пѣтіето
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • Гледай слѣдՃющіа примѣръ за времената на гласоՃдареніѧта
    • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Глава ѕ. Ради безвременныте Поставленіѧ
   • [с.] 12
  • Глава з. Ради различіето на гласоՃдареніѧта на цыфрыте
   • [с.] 13
  • Глава и. Ради Ѹниженіето и Ѹдаленіето
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • Ѹниженіе на Ди ; Ѹдаленіе на Ди
  • Глава ѳ. За Гласовете
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Глава і. За Первый гласъ
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • На нисхожденіе ; На восхожденіе
    • [с.] 20
  • Глава іа. За вторый гласъ
   • [с.] 21
   • [Лѣствица на вторый гласъ]
  • Глава ів. За третій-гласъ
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • На третій-гласъ енармоническа лѣствица
  • Глава іг. За Четвертый-гласъ
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • Лѣствица на колесото ; Лѣствица чрез всѣхъ
    • [с.] 26
  • Глава ід. За Петый-гласъ
   • [с.] 27
   • Отъ діатонически и енармонически смѣшена лѣствица
  • Глава іе. За шестый гласъ
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • Лѣствица на шестыи гласъ
    • [с.] 30
  • Глава іѕ. За Седмый гласъ
   • [с.] 31
  • Глава із. За Осмый-гласъ
   • [с.] 32
   • Діатоническа лѣствица спорѣдъ троегласіето
    • [с.] 33
  • Глава іи. За Повредыте
   • [с.] 34
   • Естественна лѣствица ; Повредна лѣствица
    • [с.] 35
   • Лѣствица на реченната повреда
    • [с.] 36
  • Глава іѳ. За Свидѣтелствата
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с. 40]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]