Citation link:
 • Diskursu tinutu in Scola Centrala din Bolgradu, la distribuirea premiilor in 30 Iunie 1865 // Слово произнесено въ Централно-то въ Болградъ училище...
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната кориц]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Diskursu ţinutu in Seóla Centrală din Bolgradŭ, la distribuirea premiilor în 30 Iunie 1865 // Слово произнесено въ Централно-то въ Болградъ училище при раздаванье-то на награди-тѣ въ 30-й день Іюнія на 1865 г.
   • [с.] 3
   • Onorabili Domni! // Почтеннѣйшіе Господа!
    • [с.] 4/[с.] 5
    • [с.] 6/[с.] 7
    • [с.] 8/[с.] 9
    • [с.] 10/[с.] 11
    • [с.] 12/[с.] 13
    • [с.] 14/[с.] 15
  • Lista // Разпись
   • [с.] 16/[с.] 17
   • [с.] 18/[с.] 19
   • [с.] 20
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]