Citation link:
 • Уроци по българска-та черковна исторія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с. VІ]
  • Распространеніето на Христіянството по Балканскыйтъ Полуостровъ
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Крьщеніето на Бориса и на Българскія Народъ
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Обрьщаніето на Бориса къмъ Папата и врьщаніето му пакъ къмь Гьрцитѣ
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • За Кирилла и Методія
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Учрежденіето на пьрвата Българска Патріяршія и исторіята ѝ отъ 870-1618 г. Прѣнасяніето на патріяршескія прѣстолъ въ Охрида
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Епархіялното раздѣленіе на Българската черкова или Епископскитѣ Катедри въ Българія отъ началото на Българската черкова до Влахо-Българското въстаніе (870-1185 год.)
   • [с.] 24
  • Епархіялното раздѣленіе на Българската черкова или Епископскитѣ Катедри въ Българія отъ началото на Българската черкова до Влахо-Българското въстаніе (870-1185 год.)
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
  • Имената на Архіепископитѣ-Патріярситѣ отъ началото на българската Іерархія до 1185 г.
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • Тьрновската Патріаршія
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
  • Епископскитѣ Прѣстоли на Българската Тьрновската Патріярхія
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • Имената на Тьрновскитѣ Архіеп.-Патріярси
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • Отношеніята на Цариградската патріяршія къмъ Българската черкова. Подсебваніето на Видинската область отъ Цариградската патріяршія и уничтожаваніето на Тьрновската патріяршія
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
  • Охридска Патріяршія
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
  • Имената на Охридскитѣ Архіепископи отъ 1185 до 1767 год.
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
  • За Богомилството
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
  • Догматическото ученіе на Богомилитѣ
   • [с.] 113
   • [с.] 114
  • Ученіето за искупленіето на человѣческіятъ родъ
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
  • Католическата пропаганда и уніята въ 1860 г. въ Българія
   • [с.] 123
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
  • Уніята на Бъгаритѣ съ Пія ІХ въ 1860 г.
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • [с.] 135
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
  • Протестанската пропаганда въ Българія
   • [с.] 139
   • [с.] 140
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
  • Възражданіето на Българитѣ
   • [с.] 145
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
  • Българскіятъ черковенъ въпросъ
   • [с.] 151
   • [с.] 152
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
   • [с.] 156
   • [с.] 157
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
   • [с.] 161
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
   • [с.] 165
   • [с.] 166
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • [с.] 175
   • [с.] 176
   • [с.] 177
  • Погрѣшки
   • [с. 178]
  • Имената на ученолюбивитѣ спомоществователи
   • [с. 179]
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
   • [с. 189]
   • [с. 190]
   • [с. 191]
   • [с. 192]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]