Citation link:
 • Сборникъ отъ образци за изучванье-то на старобългарскыя ѥзыкъ по сичко-то му развитіѥ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіѥ
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • I. Древни извѣстны старобългарскы паметници, написаны съ кирилица-та
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • II. Образци отъ древня-та кирилица
   • 1. Изъ Остромирово-то Ѥвангеліѥ
    • Іоан. I. 1-28, 35-52
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • Іоан. гл. XI. 1-45
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
    • Матѳ. гл. VI. 1-16
     • [с.] 26
    • Марк. гл. IX. 17
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • Марк. гл. VIII. 27
    • Марк. гл. X. 32
     • [с.] 29
    • Лук. гл. II. 20-21
    • Тамъ 25-32
     • [с.] 30
   • 2. Изъ Реймско-то Ѥвангеліѥ
    • Лук. гл. II. 20-21
    • Тамъ 25-32
     • [с.] 31
   • 3. Изъ Харатейно-то Ѥвангеліѥ
    • Лук. гл. II. 20-21
    • Тамъ 25-32
     • [с.] 32
   • 4. Изъ Полоцко-то Ѥвангеліѥ
    • Лук. гл. II. 20-21
    • Тамъ 25-32
   • 5. Изъ Харатейно-то Ѥвангеліѥ
    • Лук. гл. II. 20-21
     • [с.] 33
    • Тамъ 25-32
   • 6. Изъ Супрасльска-та рѫкопись
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • 7. Изъ Тълкуваныя псалтырь
    • Псалмъ .у҃ѕ.
     • [с.] 37
    • Псалмъ .у҃з.
     • [с.] 38
    • Псалмъ .у҃н.
    • Псалмъ .р҃г.
     • [с.] 39
   • 8. Изъ житіѥ-то на пьрвомѫченица Ѳекла
   • 9. Изъ житіе-то на св. Кондрата
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • 10. Изъ Еленскы-тѣ четвероѥвангелія
    • 1) Изъ по-голѣмыя форматъ
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
    • 2) Изъ по-малкыя форматъ
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
   • 11. Изъ Сборника 1076 год. За четенье-то на светы-тѣ книгы
    • [с.] 54
    • [с.] 55
  • III. Образци отъ нова-та кирилица
   • 1. Изъ острожска-та Библія, що ѥ напечатана въ XVI-ыя вѣкъ
    • Лук. гл. II. 20-21
    • Тамъ. 25-32
     • [с.] 56
   • 2. Изъ Московска-та Библія, що ѥ напечатана въ XVII-ыя вѣкъ
    • Лук. гл. II. 20-21
    • Тамъ. 25-32
   • 3. Изъ най-нова-та Библія, що ѥ напечатана въ XIX-ыя вѣкъ
    • Еванг. Лук. II. 20-21
     • [с.] 57
    • Тамъ. 25-32
    • Матѳ. гл. XI. 1
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • Маѳ. гл. XI. 2-11
     • [с.] 60
    • Тамъ XXIII 2-39
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
    • Дѣяан. Апостолс. IX. 1-15
     • [с.] 64
    • Тамъ XVII. 15-32
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Послан. Іакова - III. 2-12
     • [с.] 67
    • Послан. 1 къ Коринѳ. I. 18-29
     • [с.] 68
    • Тамъ XІII. 1-7
    • Послан. къ Колосс. III. 18-25
     • [с.] 69
    • Послан. къ Евреємъ - I
     • [с.] 70
    • Тамъ - XI. 17-40
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • Притч. Соломон.-VI. 4-11
    • Тамъ - X-XV
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
    • Екклесіаста - I. 2-11
     • [с.] 77
    • Тамъ - II. 4-11
     • [с.] 78
    • Премудрости - V. 6-14
     • [с.] 79
    • Тамъ - VII. 7-14, 22-30
     • [с.] 80
    • Премудр. Іис. сына Сирах.-VI. 7-17
     • [с.] 81
    • Тамъ - XXXVII. 7-19
    • Іова - XXXIX. 19-29
     • [с.] 82
    • Тамъ - XLI. 4-25
     • [с.] 83
    • Прор. Даніила - II. 31-35
     • [с.] 84
    • Тамъ - IV. 7-11
    • Прор. Исаіи - I. 2-26
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Тамъ - XIV. 3-27
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • Прор. Іереміи - XLVI. 3-12
     • [с.] 89
    • Плача Прор. Іереміи - I. 1, 2, 4, 6, 20. и II. 1-13, 15
     • [с.] 90
     • [с.] 91
    • Кн. 1. Царствъ - II. 1-10
     • [с.] 92
    • Кн. 2. Царствъ - I. 19-27
     • [с.] 93
    • Псалт. Псаломъ - XCVII
     • [с.] 94
    • Псалм. Псаломъ - XIV
    • Псаломъ - XVIII
     • [с.] 95
    • Псаломъ - XXXII. 1-12
     • [с.] 96
    • Псаломъ - XLV
    • Псаломъ - LXXXI
     • [с.] 97
    • Псаломъ - CIII
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • Псаломъ - CXXXVI
    • Псаломъ - CXLIII. 1-10
     • [с.] 100
    • Кн. Исходъ - XV. 1-19
     • [с.] 101
   • 4. Изъ цырковны-тѣ книгы, що сѫ напечатаны въ XIX-ыя вѣкъ
    • [с.] 102
    • [с.] 103
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
    • [с.] 110
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • Слово Василія Великаго за истинно-то благочестіѥ
     • [с.] 117
     • [с.] 118
    • Тоже негово - за зависть-та
     • [с.] 119
    • Изъ ѥдно слово Григорія Богослова - за Богословіѥ-то
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • Слово св. Іоанна Златоуста - въ деня св. Пасхи
     • [с.] 122
     • [с.] 123
  • IV. Глаголица
   • [с.] 124
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
   • [с.] 132
   • [с.] 133
   • [с.] 134
   • I. Ассеманіѥво ѥвангеліѥ
    • [с.] 135
   • II. Четвероѥвангеліѥ Виктора Григоровича, въ Казанъ
    • [с.] 136
   • III. Боянсый палимпсестъ или второписаноѥ ѥвангеліѥ
    • [с.] 137
   • IV. Четвероѥвангеліѥ Зографского мънастыря на Аѳонска-та гора
   • V. Глаголиша Клоціѥва
    • [с.] 138
    • [с.] 139
   • VI. Открьшлекъ отъ ѥвангеліѥ у А. Михановича въ Цариградъ
   • VII. Пергамененъ листъ съ открьшлецы отъ другый листъ у В. Григоровича
   • VIII. Обрѣзань пергамененъ листъ у Григоровича
    • [с.] 140
   • Листецъ посланія св. апостола Павла
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
  • V. Образци отъ глаголицата
   • 1. Изъ Ассеманіѥво-то ѥвангеліѥ. Іоан. I, 1-28. 35-52
    • [с. 144]
    • [с.] 145
    • [с.] 146
   • 2. Изъ Григоровичево-то Четвероѥвангелѥ. Іоан. XI. 1-45
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
   • 3. Изъ Четвероѥвангелѥ-то Михановича. Матѳ. VI, 1-16
    • [с.] 150
   • 4. Изъ Клоцііѥва-та рѫкопись. Изъ слово-то на Великый Петъкъ
    • [с.] 151
   • 5. Изъ Охридскыя Праксапостоларь. Дѣян. XVII, 4-7
    • [с.] 152
    • [с.] 153
  • Типографическы погрѣшкы
   • [с. 154]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]