Citation link:
 • Кратка аритметика за началны ученицы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Въведеніе
   • [с. 3]
   • Пытанія
    • [с.] 4
  • Глава прьва. За изговаряніе числа-та и числителны-ты знакове
   • §. 1. За изговаряніе числа-та
    • [с. 5]
    • Пытанія
     • [с.] 6
    • Упражненія
   • §.2. За числителны-ты знацы
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • Пытанія
     • [с.] 14
    • Упражненія
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
  • Глава втора. За Собираніе-то
   • [с. 18]
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • Пытанія
    • [с.] 23
   • Примѣри
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
   • Упражненія
    • [с.] 27
  • Глава третя. За изятіе-то
   • [с. 28]
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • Пытанія
    • [с.] 35
   • Примѣри
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Упражненія
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
  • Глава четврьта. За умноженіе-то
   • [с. 41]
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • Пытанія
    • [с.] 47
   • Примѣри
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • Упражненія
    • [с.] 51
  • Глава пята. За дѣленіе-то
   • [с. 52]
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • Пытанія
    • [с.] 61
   • Примѣри
    • [с.] 62
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
  • Глава шеста. За преобрьщаніе разнонарѣчены числа въ равнонарѣчены
   • [с. 66]
   • [с.] 67
   • I. Таблица
    • За пары-ты
   • II. Таблица
    • За мѣры-ты
     • 1. Мѣры за длъжинѫ
      • [с.] 68
     • 2. Мѣри за врѣмя-то
     • 3. Мѣра за тяжесть
   • Пытанія
    • [с.] 69
   • §. 1. Прѣобрьщаніе числа отъ по-голѣмо наимянованіе въ единицы на по-малко наимянованіе
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • Пытанія
    • Примѣри
     • [с.] 73
    • Упражненія
   • §. 2. За прѣобрьщанѣ числа отъ по-малко наимянованіе въ единицы на по-голѣмо наимянованіе
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • Пытанія
    • Примѣри
     • [с.] 77
     • [с.] 78
    • Упражненія
     • [с.] 79
  • Глава седма. За събираніе разнонарѣчены числа
   • [с. 80]
   • Пытанія
   • Примѣри
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • Упражненія
    • [с.] 83
  • Глава осма. Изятіе разнонарѣчены числа
   • [с. 84]
   • Пытанія
    • [с.] 85
   • Примѣри
    • [с.] 86
   • Упражненія
    • [с.] 87
  • Глава девята. Умноженіе разнонарѣчены числа
   • [с. 88]
   • Пытанія
   • Примѣри
    • [с.] 89
   • Упражненія
    • [с.] 90
  • Глава десята. Дѣленіе разнонарѣчены числа
   • Прьвый случяй
    • [с. 91]
    • Примѣри
     • [с.] 92
    • Упражненія
   • Вторый случяй
    • [с.] 93
    • Примѣри
     • [с.] 94
    • Упражненіе
     • [с.] 95
  • Сравненіе измежду арапскы-ты, церковны-ты и римскы-ты цифры
   • [с.] 96
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]