Citation link:
 • Рѫководство за словесность съ примѣри за упражнение въ разни видове съчинения на ученици
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предговоръ
   • [с. III]
   • [с.] IV
  • Съдьржаніе
   • [с. V]
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
  • Предварителни познания
   • Езикъ говоримъ, писменность и словесность
    • [с. 1]
   • Проза, стихотворство и поезия
    • [с.] 2
    • [с.] 3
   • Книжевность
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
  • Часть първа
   • Отдѣлъ първи. Стилистика
    • За мислитѣ и чувствата
     • [с. 7]
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
    • За рѣчитѣ
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • За периода
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • За слога (стила)
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • За тритѣ главни вида на слога
     • Простъ слогъ
      • [с.] 32
      • [с.] 33
      • [с.] 34
     • Умѣренъ слогъ
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • [с.] 37
     • Високъ слогъ
      • [с.] 38
      • [с.] 39
    • За украшението на слога
     • Епитети
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • Тропи
      • [с.] 42
      • [с.] 43
      • [с.] 44
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
     • Фигури въ рѣчи
      • [с.] 48
      • [с.] 49
     • Други фигури въ рѣчи
      • [с.] 50
      • [с.] 51
     • Фигури въ мисли
      • [с.] 52
      • I. Фигури собственни да причинятъ душевно побуждение
       • [с.] 53
       • [с.] 54
       • [с.] 55
       • [с.] 56
      • II. Фигури собственни да поучятъ
       • [с.] 57
       • [с.] 58
      • III. Фигури собственни да угадятъ
       • [с.] 59
       • [с.] 60
       • [с.] 61
       • [с.] 62
       • [с.] 63
     • Кога ся употрѣбяватъ фигури
      • [с.] 64
    • За какъ се развиватъ мислитѣ
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
   • Отдѣлъ втори. Описание, повѣствувание и писма
    • За описанието
     • [с. 76]
     • [с.] 77
     • Разни видове описания
      • [с.] 78
      • [с.] 79
      • [с.] 80
      • [с.] 81
      • [с.] 82
      • [с.] 83
    • За повѣствуванѥто
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • Части на повѣствуванѥто
      • [с.] 88
      • [с.] 89
      • [с.] 90
      • [с.] 91
      • [с.] 92
     • Разни видове повѣствувания
      • I. Историческо повѣствуваниѥ
       • [с.] 93
       • [с.] 94
      • II. Баснословно или поетическо повѣствуваниѥ
       • [с.] 95
       • [с.] 96
      • III. Забавително повѣствуваниѥ или приказка на анекдота
       • [с.] 97
       • [с.] 98
      • IV. Риторическо повѣствуваниѥ
    • За писмата и слогътъ имъ
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • Предмѣти за които се пише
      • I. Писма за собственни нашъ интересъ
       • [с.] 102
       • [с.] 103
       • [с.] 104
      • II. Писма за интереса на второ лице
       • [с.] 105
       • [с.] 106
       • [с.] 107
       • [с.] 108
       • [с.] 109
       • [с.] 110
       • [с.] 111
      • III. Писма за интереса на трето лице
    • За отговора на писмата
     • [с.] 112
    • За церемониала на писмото
     • [с.] 113
   • Описателенъ и повѣствувателенъ видъ. Списания
    • [с.] 114
    • Пѫтешествие
     • [с.] 115
     • [с.] 116
    • История
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Животописъ
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
  • Часть втора. Пиитика
   • [с. 126]
   • Отдѣлъ първи. За стихосложението
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • I. Метрическо или Стъпомѣрно стихосложение
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
    • II. Силлабическо или Слогочислително стихосложение
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
    • III. Стъпослагателно (тоническо) стихосложение
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
    • За распорежданѥто на стиховетѣ и римата
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
    • Стихотворческа волность въ езика
     • [с.] 156
   • Отдѣлъ втори. За поезията изобщо и за нейнитѣ видове
    • Въ що състои поезията
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
    • Главни видове на поезията
     • [с.] 162
     • I. Малки стихотворения
      • [с.] 163
      • [с.] 164
      • [с.] 165
      • [с.] 166
     • II. Лирическа поезия
      • [с.] 167
      • [с.] 168
      • [с.] 169
      • [с.] 170
      • [с.] 171
      • [с.] 172
      • [с.] 173
      • [с.] 174
      • [с.] 175
      • [с.] 176
      • [с.] 177
      • [с.] 178
      • [с.] 179
     • III. Елегия
      • [с.] 180
      • [с.] 181
     • IV. Епическа поезия
      • [с.] 182
      • [с.] 183
      • [с.] 184
      • [с.] 185
      • [с.] 186
      • [с.] 187
      • [с.] 188
      • [с.] 189
      • Героически, Герои-комически и Шаговенъ епосъ
       • [с.] 190
      • Романъ
       • [с.] 191
       • [с.] 192
      • Повѣсть (Новела)
       • [с.] 193
     • V. Поучна или дидактическа поезия
      • [с.] 194
      • Собственно дидактическата поема
       • [с.] 195
      • Басна или апологъ
       • [с.] 196
       • [с.] 197
       • [с.] 198
      • Сатира
       • [с.] 199
       • [с.] 200
      • Послание
       • [с.] 201
       • [с.] 202
      • Описателна поема
     • VI. Драматическа поезия
      • [с.] 203
      • [с.] 204
      • [с.] 205
      • [с.] 206
      • [с.] 207
      • [с.] 208
      • [с.] 209
      • Разни драматически видове
       • Трагедия
        • [с.] 210
        • [с.] 211
       • Драма
        • [с.] 212
        • [с.] 213
       • Опера
        • [с.] 214
       • Комедия
        • [с.] 215
        • [с.] 216
     • VII. Пастушеска поезия
      • [с.] 217
      • [с.] 218
      • [с.] 219
  • Часть третя. Краснорѣчие
   • [с. 220]
   • [с.] 221
   • [с.] 222
   • [с.] 223
   • Отдѣлъ първи. Риторика
    • Тритѣ рода на словото
     • [с.] 224
     • [с.] 225
    • За частитѣ на риториката
     • [с.] 226
     • I. Изнамѣрванѥ
      • За доказателствата
       • [с.] 227
       • [с.] 228
       • [с.] 229
       • [с.] 230
       • [с.] 231
       • [с.] 232
       • [с.] 233
      • За ораторскитѣ нрави
       • [с.] 234
       • [с.] 235
      • За ораторскитѣ страсти
       • [с.] 236
       • [с.] 237
       • [с.] 238
       • [с.] 239
     • II. Разпорежданѥ
      • [с.] 240
      • За встѫплението или уводътъ
       • [с.] 241
       • [с.] 242
       • [с.] 243
       • [с.] 244
       • [с.] 245
      • За предложението и раздѣлението
       • [с.] 246
       • [с.] 247
      • За витийското повѣствованѥ
       • [с.] 248
       • [с.] 249
      • За потвърдението
       • [с.] 250
       • [с.] 251
       • [с.] 252
      • За опроверганието
       • [с.] 253
       • [с.] 254
      • За заключението
       • [с.] 255
       • [с.] 256
       • [с.] 257
       • [с.] 258
     • III. Изричанѥ
      • [с.] 259
      • [с.] 260
      • [с.] 261
      • [с.] 262
      • [с.] 263
     • IV. За дѣйствието
      • [с.] 264
      • [с.] 265
      • [с.] 266
      • [с.] 267
   • Отдѣлъ втори. Видове на краснорѣчието
    • [с.] 268
    • I. Трибунско или политическо краснорѣчие
     • [с.] 269
     • [с.] 270
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [с.] 273
    • II. Сѫдебно краснорѣчие
     • [с.] 274
     • [с.] 275
     • [с.] 276
    • III. Духовно или черковно краснорѣчие
     • [с.] 277
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
     • [с.] 282
    • IV. Академическо краснорѣчие
     • [с.] 283
     • [с.] 284
     • [с.] 285
    • V. Военно краснорѣчие
     • [с.] 286
     • [с.] 287
     • [с.] 288
    • VІ. Краснорѣчие на моралиститѣ
     • [с.] 289
     • [с.] 290
     • [с.] 291
     • [с.] 292
  • Примѣри за упражнение на първа часть
   • По отдѣлъ първи
    • Аравийски конь
     • [с. 293]
    • Магарето
     • [с.] 294
    • Разгнѣвениятъ човѣкъ
     • [с.] 295
     • [с.] 296
    • Бѫдни-вечеръ или Бѫдникъ
     • [с.] 297
    • Пѣтелъ и лѣсица
     • [с.] 298
     • [с.] 299
   • По отдѣлъ втори
    • Описания
     • Слонътъ
      • [с.] 300
     • Усъмнюванѥ по пролѣть
      • [с.] 301
      • [с.] 302
     • Чорбаджията
      • [с.] 303
      • [с.] 304
     • Сборътъ по селата
      • [с.] 305
      • [с.] 306
      • [с.] 307
      • [с.] 308
    • Повѣствувания
     • Посичанѥто на еничеритѣ
      • [с.] 309
      • [с.] 310
     • Черта отъ майчина любовь
      • [с.] 311
      • [с.] 312
      • [с.] 313
     • Анекдота
      • [с.] 314
    • Писма
     • Ученикъ пише на родителитѣ си за деня на новата година
      • [с.] 315
     • Ученикъ, който оставилъ на скоро училището, пише на единъ неговъ съученикъ още на ученѥ
      • [с.] 316
      • [с.] 317
     • Ученикъ, проси помощь отъ единъ родолюбецъ за да довърши ученѥто си
      • [с.] 318
      • [с.] 319
    • Еклога
     • Овчарь, пѫтникъ и овчарка
      • [с.] 320
      • [с.] 321
      • [с.] 322
      • [с.] 323
      • [с.] 324
  • Примѣри за упражнения по третята часть
   • Слово на философа Анахарса Скита
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
   • Дионъ Златоустъ избира за римски императоръ Нерва
    • [с.] 328
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • [с.] 331
    • [с.] 332
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]