Citation link:
 • Дѣтинский свѣтъ : Книга за четенѥ въ класъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Бѣлѣжка
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Оглавлениѥ
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • І. Дѣлъ. Първо запознаванѥ съ дѣтинский свѣтъ
   • Дѣца въ ѥдна градина
    • [с. 1]
    • [с.] 2
   • Дѣца завождатъ на ѥдно училиште
    • І. Училиште то
     • [с.] 3
    • ІІ. Другарѥ и учитель
     • [с.] 4
    • ІІІ. Што се вършило въ училиште то
     • [с.] 5
     • [с.] 6
   • Зима
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Пролѣть
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Лѣто
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Ѥсень
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
   • За човѣкъть
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
  • ІІ. Дѣлъ. Отъ природата
   • Конь
    • [с.] 31
   • Крава
    • [с.] 32
   • Овца
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Свине
   • Слонъ
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Котка
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Куче
    • [с.] 40
   • Мечка
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Поръ
    • [с.] 43
   • Катерица и други гризаче
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Къртица
    • [с.] 46
   • Прилѣпъ
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Обикновена маймуна
    • [с.] 49
   • Тюлень
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Китъ
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • Славий
    • [с.] 54
   • Патка
    • [с.] 55
   • Кокошка
    • [с.] 56
   • Штъркалъ
    • [с.] 57
    • [с.] 58
   • Вѣтрушка и други грабливи птици
    • [с.] 59
    • [с.] 60
   • Кълвачь
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • Камилска птица
    • [с.] 64
   • Гуштерь
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • Смокъ
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Жаба
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Острига
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • ІАбълка
    • [с.] 75
   • Части на іабълката
    • [с.] 76
   • Съ какво се храни іабълка та
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • Кленова сѣмчица
    • [с.] 79
   • Размножаванѥ на растениіа та
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • Облага што вижда човѣкъ отъ животни ти и отъ растениіа та
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • Кремень
    • [с.] 84
   • Глина и што праветъ отъ неіа
    • [с.] 85
   • Соль
    • [с.] 86
   • Сѣра
    • [с.] 87
   • Какъ става стькло
    • [с.] 88
   • Желѣзо
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Мѣдь
    • [с.] 91
   • Злато
    • [с.] 92
   • Живакъ
    • [с.] 93
   • Вода
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
   • Въздухъ
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Пътованѥ на водата
    • [с.] 100
   • Дъждь
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • Роса, слана, снѣгъ и градъ
    • [с.] 103
   • Вѣтръ
    • [с.] 104
    • [с.] 105
    • [с.] 106
   • Магнитъ
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
  • ІІІ. Дѣлъ. Отъ земеописаниѥ-то
   • Отблизу и отдалече
    • [с. 110]
   • Земіа
    • [с.] 111
   • Земно клъбо
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
   • Първо запознаванѥ съ полуклъбата
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
   • Христофоръ Колумбъ
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
   • Небесний сводъ
    • [с.] 126
   • Движениѥ на земіа та
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • Коперникъ
    • [с.] 129
   • Галилей
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Планинска страна
    • [с.] 132
    • [с.] 133
    • [с.] 134
    • [с.] 135
   • Морѥ
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
   • Рейнский скокъ
    • [с.] 141
   • Ноштѣ на Везувиіа
    • [с.] 142
    • [с.] 143 [ил.] Видъ на Везувиіа отъ планината Ѥпомео на остр. Искии
    • [с.] 144
    • [с.] 145
   • Ѥскимоси
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
   • Холандци
    • [с.] 149
   • Ѥрусалимъ
    • [с.] 150
    • [с.] 151
   • Наше отечество
    • [с.] 152
   • Старий Прѣславъ
    • [с.] 153
    • [с.] 154 [ил.] Старий Прѣславъ
   • Старо Търново
    • [с.] 155
   • Стара-Планина
    • [с.] 156
   • Цариградъ
    • [с.] 157
    • [с.] 158
   • Пътованѥ по Бѣло морѥ, отъ Цариградъ до Солунъ. (Изъ писма та на С. Б.)
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
   • Пътованѥ по Македоніа, отъ Солунъ до Велесъ. (Изъ писма та на В. П.)
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
   • Пътованѥ отъ Велесъ до Срѣдець. (Изъ писма та на С. Б.)
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
   • Пътованѥ по Тракиіа , отъ Цариградъ до Одринъ. (Изъ писма та на В. П.)
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
   • (2-ро писмо) [Бѣлюво (изъ писмата на същ.) ]
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
  • ІV. Дѣлъ. Изъ българска та историіа
   • Отъ къдѣ са се зели българе ти
    • [с. 184]
    • [с.] 185
   • Крумъ (802-814)
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189 [ил.] Крумъ на Цариградъ, въ 813 год.
    • [с.] 190
   • Кирилъ и Методий (827-885)
    • [с.] 191
    • [с.] 192 [ил.] Св. Кирилъ и Методий
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
   • Борисъ (843-906)
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
   • Симеонъ (888-927)
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
   • Петръ Симеоновъ (927-972)
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
   • Самуилъ (976-1014)
    • [с.] 219
    • [с.] 220
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
   • Византийцити призиматъ Българиіа (1014-1019)
    • [с.] 228
    • [с.] 229
   • Българиіа се освобожда отъ византийци ти (1019-1234)
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
   • Паданѥ на Българиіа подъ турцити (1353-1453)
    • [с.] 240
    • [с.] 241
   • Българети подъ гръцкото духовенство (1453-1872)
    • [с.] 242
    • [с.] 243
  • V. Дѣлъ. Първи уроци отъ логика
   • Тръндафилъ и Каранфилъ (Примѣри отъ най-просто сравненіе)
   • Училиштна дъска и каменна плоча (Примѣръ отъ сравнениѥ)
    • [с. 244]
   • Што ѥ разлика и сходство?
    • [с.] 245
   • Разлика на бѣлѣзи ти
    • [с.] 246
    • [с.] 247
   • Расъжданѥ
   • Тѣло
    • [с.] 248
   • Разлика на прѣдмѣти ти
    • [с.] 249
    • [с.] 250
   • Родове и видове
    • [с.] 251
   • Бѣлѣзи на видове ти и на родове ти
    • [с.] 252
   • Прѣпирніа (Понетиѥ)
    • [с.] 253
    • [с.] 254
   • Опрѣдѣлениѥ
    • [с.] 255
    • [с.] 256
   • ІАвлениѥ, причина и слѣдствиѥ
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
   • Цѣль и назначениѥ
    • [с.] 260
    • [с.] 261
   • Законъ
    • [с.] 262
   • Ѥстествений и нраствений законъ
    • [с.] 263
    • [с.] 264
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]