Citation link:
 • Георги Данденъ или излѫганъ мѫжъ: Игра въ 3 дѣйствия
  • [Корица и начални страници]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
  • Дѣйствующите лица
   • [с. 4]
  • Дѣйствие І.
   • Явление І.
    • [с. 5]
   • Явление ІІ.
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • Явление ІІІ.
    • [с.] 12
   • Явление ІV.
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Явление V.
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
   • Явление VІ.
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
   • Явление VІІІ.
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Явление IX.
  • Дѣйствие ІІ.
   • Явление І.
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Явление ІІ.
    • [с.] 40
   • Явление ІІІ.
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • Явление ІV.
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Явление V.
    • [с.] 46
   • Явление VІ.
    • [с.] 47
    • [с.] 48
   • Явление VІІ.
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • Явление VІІІ.
    • [с.] 51
   • Явление ІХ.
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • Явление Х.
    • [с.] 55
    • [с.] 56
   • Явление ХІ.
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • Явление ХІІ.
    • [с.] 60
  • Дѣйствие ІІІ.
   • Явление І.
    • [с.] 61
    • [с.] 62
   • Явление ІІ.
    • [с.] 63
    • [с.] 64
    • [с.] 65
   • Явление ІІІ.
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • Явление ІV.
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • Явление V.
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • Явление VІ.
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • Явление VIII[VІI].
    • [с.] 75
   • Явление VІІІ.
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • Явление ІХ.
   • Явление Х.
    • [с.] 82
   • Явление ХІ.
   • Явление ХІІ.
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Явление ХІІІ.
    • [с.] 87
   • Явление ХІV.
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • Явление ХV.
    • [с.] 91
  • Имената на спомоществователите
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с. V]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]