Citation link:
 • Броителница за първоначялны ученици / Отъ Георгий П. Кирковъ (По А. Л.)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Урокъ пьрвый
   • [с. 3]
  • Урокъ вторый
   • [с.] 4
  • Урокъ третий
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Урокъ четвьртый
   • [с.] 7
  • Урокъ пятый
   • [с.] 8
  • Урокъ шестый
   • [с.] 9
   • [с.] 10
  • Урокъ седмый
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Урокъ осмый
   • [с.] 13
  • Урокъ девятый
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Урокъ десятый
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Урокъ единадесятый
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Урокъ дванадесятый
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • Урокъ тринадесятый
   • [с.] 23
  • Урокъ четырнадесятый
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Урокъ пятнадесятый
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • Урокъ шестнадесктый
   • [с.] 28
  • Урокъ седьмнадесятый
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • Урокъ осьмнадесятый
   • [с.] 32
  • Урокъ девятнадесятый
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Урокъ двадесятый
   • [с.] 36
   • [с.] 37
  • Урокъ двадесять и пьрвый
   • [с.] 38
  • Урокъ двадесять и вторый
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • Урокъ двадесять и третий
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
  • Урокъ двадесять и четвьртый
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • Урокъ двадесять и пятый
   • [с.] 48
   • [с.] 49
  • Урокъ двадесять и шестый
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • Урокъ двадесять и седмый
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • Урокъ двадесять и осмый
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • Урокъ двадесять и девятый
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Урокъ тридесятый
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • Задатъци за упражненіе
   • За пьрвый урокъ
   • За вторый урокъ
    • [с. 60]
   • За 3-ий урокъ
    • [с.] 61
   • За 4-ый урокъ
   • За 5-ый урокъ
    • [с.] 62
   • За 6-ый урокъ
   • За 7-ый и за 8-ый уроци
    • [с.] 63
   • За 9-ый урокъ
    • [с.] 64
   • За 10-ый урокъ
   • За 11-ый урокъ
    • [с.] 65
   • За 12-ый урокъ
    • [с.] 66
   • За 13-ый урокъ
   • За 14-ый урокъ
    • [с.] 67
   • За 15-ый урокъ
   • За 16-ый, 17-ый и 18-ый уроци
    • [с.] 68
   • За 19-ый урокъ
   • За 20-ый, 21-ый и 22-ый уроци
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • За 23-ый урокъ
    • [с.] 71
   • За 24-ый, 25-ый и 26-ый уроци
    • [с.] 72
   • За 27-ый урокъ
    • [с.] 73
   • За 28-ый, 29-ый и 30-ый уроци
    • [с.] 74
    • [с.] 75
  • Отговори на прѣдложены-ты задатъци
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с. 80]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]