Citation link:
 • Блъгарска гѫслѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Опытаніе на гѫсленно твореніе отъ С. Зафирова
   • [Въ еднѫ прѣкраснѫ зарань на мая...]
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • [Въ еднѫ цвѣтнѫ, въ еднѫ роснѫ...]
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • [Еднѫ вечерь прохладнѫ...]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • [Въ еднѫ прѣкраснѫ роснѫ градинкѫ...]
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • [Хубава Богыне Ладо...]
    • [с.] 12
   • [Пиленце трудолюбиво, пиленце ты гръделиво...]
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • [Въ грѫди-ты ми огьнь голѣмъ...]
    • [с.] 15
   • [Кажете ми какъ щѫ могѫ, да живѣѭ въ тойзи свѣтъ...]
    • [с.] 16
   • [Любичякъ богъ съсъ гнѣвъ трьгнѫ...]
    • [с.] 17
   • [Въ еднѫ хладнѫ дѫбравѫ сбраха ся на забавѫ...]
    • [с.] 18
   • [Не е една, не сѫ двѣ, третя е, либе, година...]
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • [О стига, о стига!...]
    • [с.] 21
   • [Кога тя не глядамь скърби ми си душица-та...]
    • [с.] 22
   • [Азъ щѫ идѫ на далеко...]
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • [Зора-та позлатяваше врьха на планинѫ-тѫ...]
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
  • Пустны отъ С. Зафирова
   • [Айде хубавы дѣвойкы...]
    • [с.] 29
   • [Колко нѣщо е прѣсластно, колко е то сладострастно...]
    • [с.] 30
   • [Кога піѭ си вінци-то весело ми е срьдце-то...]
    • [с.] 31
   • [Азъ въ тойзи свѣтъ лъжовенъ...]
    • [с.] 32
   • [Колко ли бы было харно...]
    • [с.] 33
    • [с.] 34
  • Новы и стары пѣсни народны
   • [Вѣтре буйный, вѣтре мощный...]
    • [с.] 35
   • [Отиде ми душица-та, о мило мое либе!...]
    • [с.] 36
   • [Запри си слънце, свѣтлы-ты зари...]
    • [с.] 37
   • [Боже Перуне, великый боже...]
    • [с.] 38
   • [Рѫцѣ, гдѣ не знѭть слънце...]
    • [с.] 39
   • [Кажи ми [2] да ль да дохождамь?...]
    • [с.] 40
   • [Гыздаво момиче, бѣло Иванче, вчера тя видѣхъ...]
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • [Отъ гдѣ да наченѫ, о любезна моя!...]
    • [с.] 43
    • [с.] 44
   • [Сладко либе, милинка душице!...]
    • [с.] 45
   • [Русѫ косѫ азъ желаѭ, ...]
    • [с.] 46
   • [Какъ да трьпи това срьдце...]
   • [Ангелско-то лице твое изтори срьдце-то мое...]
    • [с.] 47
   • [Момкова майка изъ домъ излѣзнѫ...]
    • [с.] 48
   • [Грозданка по дворъ ходяше...]
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • [Янкѫ майка ситно дребно плете...]
    • [с.] 51
   • [Елха ся свива прѣвива...]
   • [Майка Димитру думаше:...]
    • [с.] 52
   • [Момиче младо хубаво, не ми минувай прѣзъ двора...]
    • [с.] 53
   • [Дунаве, быстрый, студеный...]
   • [Глядайте очи, глядайте...]
    • [с.] 54
   • [Изникнѫ дрьво высоко...]
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • [Духни вѣтре горнянине...]
    • [с.] 58
   • [Похвалилъ ся добръ юнакъ...]
    • [с.] 59
    • [с.] 60
    • [с.] 61
  • Турскы
   • [Чебуимъ іокъ іолъ юстюне узада...]
    • [с.] 62
   • [Арабаданъ сенъ гюстердинъ пармаи...]
    • [с.] 63
   • [Фурсанъ, булсамъ яре варсамъ, ...]
    • [с.] 64
   • [Бенъ сана ашикъ деилимъ, лейлимъ, ...]
   • [Севдиџимъ ашикѫнѫ агладѫръ...]
    • [с.] 65
   • [Биръ гюреще ашикъ олдумъ...]
    • [с.] 66
  • Разны отъ С. Зафирова
   • [Боже, кой-то единъ Ты...]
    • [с.] 67
   • [Съсъ пѣсны гармоническы...]
    • [с.] 68
   • [Что мя глядашь, любопытный...]
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с. 71]
    • [с. 72]
  • Слѣдуѭщи-ты сѫ гласоударены по европейскы отъ Ц. Желева Отъ Описанїе-то на Гѫсленно творенїе
   • ”Веднъжь въ еднѫ градинкѫ”
    • [с. 73]
   • ”Хубава Богыне Ладо”
   • ”Въ грѫди-ты ми огьнь голѣмъ”
    • [с.] 72 [с. 74]
   • ”Кажѣте ми какъ щѫ могѫ”
    • [с.] 73 [с. 75]
   • ”Азъ щѫ идѫ на далеко”
   • ”Зора-та позлатѧваше врьха”
    • [с.] 74 [с. 76]
    • [с.] 75 [с. 77]
   • Отъ стары-ты и новы-ты пѣсни
    • ”Рѫцѣ гдѣ не знаѭть слънце”
    • ”Ѧнкѫ майка ситно дребно”
     • [с.] 76 [с. 78]
   • Отъ разны-ты
    • ”Боже кой-то единъ Ты”
     • [с.] 77 [с. 79]
    • "Съсъ пѣсни гармоническы"
     • [с.] 78 [с. 80]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]