Citation link:
 • Прьвы познанія за дѣтца : Четврьто изданіе : [Малка книжница]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • I. За Бога, вѣрѫ и нъравственность
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • II. За чювства-та и за тѣла-та
   • [с.] 5
  • III. За свѣта. За Земѭ-тѫ
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • IV. За три-тѣ царства на естество-то
   • [с.] 10
   • За металлы-ты
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • За растенія-та
    • [с.] 13
   • За животны-ты
    • [с.] 14
  • [V.] За чловѣка
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • За потрѣбы-ты за живота чловѣческый
    • [с.] 19
    • [с.] 20
  • VI. За пять-тѣхъ чясти на земѭ-тѫ
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • VII. За небесны-ты тѣла
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • VIII. За звѣзды-ты, планеты-ты и кометы-ты
   • [с.] 25
  • IX. За мѣсячинѫ-тѫ
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • X. За врѣмя-то и за нѣговы-ты чясти
   • [с.] 28
  • XI. За годинѫ-тѫ
   • [с.] 29
  • XII. За годишны-ты врѣмена
   • [с.] 30
  • XIII. За въздушны-ты явленія
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]