Citation link:
 • Нѣколко рѣчи о Асѣню Пьрвому, великому царю бьлгарскому и сыну му Асѣню Второму
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Посвѧщаетъ сѧ родолюбивимъ бьлгаромъ в Браилѫ [...]
   • [с. І]
  • Прѣдговоръ
   • [с. ІІ]
  • [Ил.] Асѣнь І. Царь бльгаромъ и грькъмъ царувалъ отъ 1186. лѣто до 1195. под. Хр.
  • Нѣколко рѣчи о Асѣню Пьрвому, великому царю българскому и сыну му Асѣню Второму
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [Ил. Текст на надписа от църквата ”Св. 40 мъченици]
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [Ил.] Іѡанъ Асѣнь царь и самодрьжець бьлгаръмъ сынъ стараго Асѣна царѧ разбива въ Руманиѭ войскѫ грьцкѫ и самаго царѧ кюръ Тодора Комнина улови съ всѣмы болѣры и домородствомъ ѥго въ лѣто 1230
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
  • Народна българска пѣсень
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • Замѣчѧние
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
  • Любезни братиιа Бьлгари!
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
  • [Ил. Монети с изображение на Асеневци]
  • Десѧть стари български пѣнιази (снѣти отъ Гласника Дружьства Сьрбскыѧ Словесности)
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
   • [с.] 105
  • Забѣлѣшки
   • [с.] 106
   • [с.] 107
   • [с.] 108
   • [с.] 109
   • [с.] 110
   • [с.] 111
   • [с.] 112
   • [с.] 113
   • [с.] 114
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • [с.] 123
  • Съдьржѧние
   • [с.] 124
  • Съдьржѧние въ забѣлѣшкы
  • Прибавление
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
  • Погрѣшности
   • [с.] 128
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]