Citation link:
 • Бѣлѣжна книжка за ежедневнитѣ отговори въ уроцитѣ и за поведението на ученицитѣ отъ Народното Българско училиште въ Браила, за Училиштната 187... година
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Бѣлѣжна книжка за ежедневнитѣ отговори въ уроцитѣ и за поведението На ученикътъ... отъ класъ... Презъ училиштната 187... година
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • Училиштний редъ
    • А. Обшти за сичкитѣ правила
     • [с. 5]
    • Б. Длъжности на учителитѣ
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • B. Длъжности на ученицитѣ
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • Г. Длъжности на родителитѣ спрямо ученицитѣ
     • [с.] 12
    • Потрѣбна забѣлѣжка
     • [с.] 13
   • Бѣлѣжки за ежедневнитѣ отговори въ уроцитѣ и за поведението на Ученикътъ... Презъ мѣсецъ...
    • [с. 14 / 15]
    • [с. 16 / 17]
    • [с. 18 / 19]
    • [с. 20 / 21]
    • [с. 22 / 23]
    • [с. 24 / 25]
    • [с. 26 / 27]
    • [с. 28 / 29]
    • [с. 30 / 31]
    • [с. 32 / 33]
    • [с. 34 / 35]
    • [с. 36]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]