Citation link:
 • Голѣма българска читанка или Втора-та чясть на българскыйтъ букварь на нарѣчіе по-вразумително за македонскытѣ българы / Нарѣдилъ Единъ Македонецъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Кънъ Г-да Читателитѣ!
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
  • Отдѣленіе А. Чтеніе Гражданско
   • І. Нравоучителны поученія
    • [1.]
     • [с. 7]
     • [с.] 8
    • [2.]
     • [с.] 9
    • [3.]
     • [с.] 10
     • [с.] 11
   • ІІ. Общы познанія
    • 1.
     • [с.] 12
    • 2.
     • [с.] 13
    • 3.
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • 4.
     • [с.] 16
    • 5. За природѫтѫ
     • [с.] 17
     • [с.] 18
   • ІІІ. Полѣзны приказмы
    • 1. Разумно-то дѣте
    • 2. Двѣ Различны 1) дѣтца
     • [с.] 19
    • 3. Неразумното дѣте
    • 4. Безсмыслено дѣте
     • [с.] 20
    • 5. Лакомото дѣте
    • 6. Невнимателно дѣте
     • [с.] 21
    • 7. Ученолюбиво дѣте
    • 8. Усьрдното 2) дѣте
     • [с.] 22
    • 9. Покорното 2) момиче
     • [с.] 23
    • 10. Забѣлѣжителното дѣте
    • 11. Лъжливото дѣте
     • [с.] 24
   • ІV. Есоповы басны (2)
    • 1. Жена и Кокошка
     • [с.] 25
    • 2. Желка и Орелъ
    • 3. Львъ 4), Глушецъ 5) и Лисица
     • [с.] 26
    • 4. Врана и Лисица
     • [с.] 27
    • 5. Куче и Готвачь
    • 6. Мравы и Жетвари 3)
     • [с.] 28
    • 7. Пѫтници и Мечка
     • [с.] 29
    • 8. Кокошка и ластовица
    • 9. Мечка и лисица
    • 10. Класовитіе
     • [с.] 30
    • 11. Магаре и Славей
     • [с.] 31
    • 12. Мачорокъ и Глусци
     • [с.] 32
    • 13. Куче съ дробенка мѣсо
    • 14. Заяци и Лви
     • [с.] 33
   • V. Всѣкаквы поучителны сказанія
    • І. Загубата на врѣмето
    • 2. Употрѣбявай добро врѣмето си
    • 3. Работай всякой день
     • [с.] 34
    • 4. Младитіе (момчината - дѣцата) трѣбитъ по-вике да слушяѣтъ, а по-малу да говорять 1)
    • 5. Кои добра не сѣ купвать съ пары
    • 6. Не іе срамота да сѣ учимъ това що незнаиме
     • [с.] 35
    • 7. Не ученитіе не оцѣняваѣть вредность-тѫ на учителитіе
    • 8. Дервишь-тъ въ Царскый сарай
     • [с.] 36
    • 9. Само добрыте дѣла останвать съ насъ
     • [с.] 37
     • Тълкованіе
      • [с.] 38
    • 10. Не трѣбитъ да сѣ смѣйме на старытіе
     • [с.] 39
    • 11. Кои си гы любитъ дѣтца-та гы накажвитъ (1)
    • 12. Трудътъ и прилежаніето сѫ голѣмы съкровища 5)
     • [с.] 40
    • 13. Едно милостиво дѣте
     • [с.] 41
     • [с.] 42
   • VІ. За Бога
    • 1.
     • [с.] 43
     • [с.] 44
    • 2. За Прѣдмыслѭтѫ Божіѭ
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
    • 3. Притчи или Иносказателны сказанія 1)
     • [1.] Богъ всѣ мѫдро 2) устроилъ 3)
      • [с.] 48
     • 2. Богъ награждава доброто съ много начины
      • [с.] 49
     • 3. Божіето Провиденіе всѣ на добро управятъ
      • [с.] 50
     • 6 [4]. Съгласіето, и помощь-та Божія надвиваѣть всите бѣдствіа
      • [с.] 51
     • 3 [5]. Сиромахъ и неговыйтъ сынъ
      • [с.] 52
      • [с.] 53
     • 6. Двайца Съсѣди
      • [с.] 54
      • [с.] 55
     • [7.] Двѣ Българскы приказмы за Бога
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
   • VІІ. За родителитіе и отечеството
    • Родители
     • [с.] 59
    • Отечество
     • [с.] 60
    • За любовьтѫ кънъ Родителитѣ
     • 1. Братъ и Сестра
      • [с.] 61
      • [с.] 62
     • 2. Дѣтинска кроткость
      • [с.] 63
     • 3. Сыновна любовъ на благочестивытіе Сынове
      • [с.] 64
     • 4. Дѣте проситъ милость за майкѫ си
      • [с.] 65
      • [с.] 66
   • VІІІ. Нъравственны поученія
    • 1. Человѣколюбіе
     • [с.] 67
    • 2. Благодушіе
     • [с.] 68
    • 3. Безпристрастіе
    • 4. Искренность
     • [с.] 69
    • 5. Вѣра
     • [с.] 70
    • 6. Добросторность
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • 7. Признателность
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
  • Отдѣленіе второ. Рѫкописно чтеніе
   • І. Открытіето на Америкѫ
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • ІІ. Житія на нѣкои славны мѫжи Българи и друзы
    • 1. Александръ Великый (Македонскый)
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • 2. Констансинъ Великій
     • [с.] 87
    • 3. Іустиніянъ Великій
     • [с.] 88
     • [с.] 89
    • 4. Кубратъ българскый Господаръ въ Великѫ или Волжскѫ Българіѭ
     • [с.] 90
    • 5. Господари на Край-Дунавското Българско Господарство
     • [с.] 91
    • А [6]. Аспарухъ. Основатель на Крайдунавското Българско Господарство
     • [с.] 92
    • 7. Св. Борисъ Михаилъ 13-ый Българскый а 1-ый Христіянинъ царь нихнинъ
     • [с.] 93
     • [с.] 94
    • 8. Св. Кириллъ и Меѳодій Славянскы просвѣтители
     • [с.] 95
     • [с.] 96
    • 9. Кирилло-Меѳодіевитіе пѣть главни ученици, именно Св. Климендъ, Наумъ, Гораздъ, Ангеларій и Савва
     • [с.] 97
     • [с.] 98
    • 10. Симеонъ. 14-ый Българскыйй царь и Самодържецъ
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
    • 11. Иванъ Владимиръ или Владиславъ. (По Царственика) 18-ый Българскый царь
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • 12. Александръ Страшимировъ 38-ый Българскый царь
   • ІІІ. Примери за писма
    • [1.] Сынъ пишетъ на родителитіе си
     • [с.] 104
    • 2. Отговоръ отъ Родителитіе на Сыновото имъ писмо
     • [с.] 105
    • 3. Сынъ честититъ на Родителитіе си Новѫ Годинѫ!
     • [с.] 106
    • [4.] Благодарително кънъ добросторника
     • [с.] 107
    • 5. Обвѣзателство (темесуть) за 5,000 гр. пѣть хыляды грошеве
     • [с.] 108
    • 6. Друго Обвѣзателство, за 185 лиры турс.
    • 7. Мѣнителница (Полица)
     • [с.] 109
    • 8. Друга Мѣнителница
     • [с.] 110
  • Отдѣленіе трете. Чтеніе цьрковно
   • Апостолскы чтения за по-глвнытѣ праздницы въ годинѫтѫ
    • А. На Св. Въскресеніе (Великъ денъ)
     • [с. 111]
    • Б. На Св. Възнесеніе (Спасовъ-день)
     • [с.] 112
     • Прѣводъ на ново-Българскы
      • [с.] 113
    • В. На Пѣтдесятныцѫ (Святая Тройцѫ)
     • [с.] 114
     • Прѣводъ на ново-Българскы
      • [с.] 115
    • Г. На 25-й Декемврія - Рождество Христово (Божикъ)
     • [с.] 116
     • Прѣводъ
    • Д. На 1-й Януарія, Св. Обрѣзаніе Господне и Св. Василевъ день
     • [с.] 117
     • Прѣводъ
      • [с.] 118
    • Е. На 6-й Коложега, Св. Богоявлніе (Водицы)
     • [с.] 119
     • Прѣводъ
      • [с.] 120
    • Ж. На 25-й Марта Св. Благовѣщеніе (Благовѣцъ) (а)
     • [с.] 121
     • Прѣводъ
      • [с.] 122
    • З. На 23-й Априлія Св. Великомѫченикъ Георгія (Георгевдень)
     • [с.] 123
     • Прѣводъ
      • [с.] 124
    • И. На 11-ый Маія, Св. Кирилла и Меѳодія. На 27-ый Іулія и 25-ый Ноемврія Св. Клименда Охридскый. На 13-ый Ноемврія Св. Іоанна Златоустаго и на друзы таквы Священноначялническы праздницы
     • [с.] 125
     • Прѣводъ
      • [с.] 126
    • І. На 29-ы Іунія, Св. Петра и Павла (Петровдень)
     • [с.] 127
     • Прѣводъ
      • [с.] 128
    • ІА. На 15-Й Августа, Успеніе Богородично (Голѣмѫ Богородицѫ) : и на 8-й Септемврія Рождество Богородично (Мала Богородицѫ)
     • [с.] 129
     • Прѣводъ
      • [с.] 130
    • ІБ. На 26-й Октомврія, Св. Димитровдень
     • [с.] 131
     • Прѣводъ
      • [с.] 132
    • ІВ. На Св. Крьщеніе
     • [с.] 133
     • Прѣводъ
    • ІГ. На Бракъ (Вѣнчяніе)
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • Прѣводъ
      • [с.] 136
    • ІД. На Мьртовцы или Погрѣбеніе
     • [с.] 137
     • Прѣводъ
      • [с.] 138
      • [с. 139]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешн страна на заднта корица]
   • [Задна корица]