Citation link:
 • Географико-историко-статистическо описаніе на Татаръ-Пазарджишкѫ-тѫ Каазѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къмъ ученолюбивы-ты читатели
   • [с. 3]
   • [с.] 4
  • Прѣдговоръ
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • І. Мѣстоположеніе
  • ІІ. Предѣли
  • ІІІ. Пространство
   • [с. 12]
  • ІV. Качество на земѭ-тѭ
  • V. Рѣки
   • [с.] 13
  • VІ. Климатъ
  • VІІ. Произведенія
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
  • VІІІ. Жителе
  • ІХ. Характеръ
  • Х. Образованность
   • [с.] 17
  • ХІ. Число на жителы-ты
   • [с.] 18
  • ХІІ. Въроисповѣдь или Религія
   • [с.] 19
  • ХІІІ. Промышленостъ или търговія
   • [с.] 20
  • ХІV. Мѣстна власть
  • ХV. Мѣстна финанція
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [Административно делене]
    • І. Яка колу
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • ІІ. Орта колу
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • ІІІ. Отлукъ-Кюй-Колу
     • [с. 37] 34
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
  • Потрѣбни забѣлѣжванія за изясненіе на Географическо-историко-статистическо-то описаніе и нѣкои стары надписы
   • [с. 41]
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
   • [с.] 58
   • [с.] 59
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
   • [с.] 63
   • [с.] 64
   • [с.] 65
   • [с.] 66
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
   • [с.] 75
   • [с.] 76
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
  • [Таблицѫ на различны стары памятницы]
  • [Eднѫ харта на Татаръ-Пазарджишкѫ-тѫ Каазѫ]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]