Citation link:
 • Русско-българскы разговоры
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Разговоръ 1. Привѣтствія // Разговоръ 1. Поздравленіе
   • [с. 5]
  • Разговоръ 2 // Разговоръ 2
   • [с.] 6
  • Разговоръ 3 // Разговоръ 3
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Разговоръ 4 // Разговоръ 4
   • [с.] 9
  • Разговоръ 5 // Разговоръ 5
   • [с.] 10
  • Разговоръ 6 // Разговоръ 6
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Разговоръ 7 // Разговоръ 7
   • [с.] 13
  • Разговоръ 8 // Разговоръ 8
   • [с.] 14
  • Разговоръ 9 // Разговоръ 9
   • [с.] 15
  • Разговоръ 10 // Разговоръ 10
   • [с.] 16
  • Разговоръ 11. Вопросить и отвѣтствовать // Разговоръ 11. Да попыта нѣкой и да отговори
   • [с.] 17
  • Разговоръ 12 // Разговоръ 12
   • [с.] 18
  • Разговоръ 13. Какъ утверждать, отрицать и соглашяться // Разговоръ 13. Какъ да подтвърди нѣкой, да отриче и да са съгласи
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Разговоръ 14. Какъ совѣтоваться // Разговоръ 14. Какъ да съвѣтува нѣкой
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • Разговоръ 15. Какъ изъяснять кому нибудь чувства свои учтиво // Разговоръ 15. Какъ да изяви нѣкой чуствата си нѣкому учтиво (политично)
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Разговоръ 16 // Разговоръ 16
   • [с.] 25
  • Разговоръ 17 // Разговоръ 17
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • Разговоръ 18 // Разговоръ 18
   • [с.] 28
  • Разговоръ 19 // Разговоръ 19
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Разговоръ 20. Справивать о часахъ // Разговоръ 20. Да попита нѣкой за часоветѣ
   • [с.] 31
  • Разговоръ 21 // Разговоръ 21
   • [с.] 32
   • [с.] 33
  • Разговоръ 22. О погодѣ // Разговоръ 22. За врѣмето
   • [с.] 34
   • [с.] 35
  • Разговоръ 23 // Разговоръ 23
   • [с.] 36
  • Разговоръ 23[24] // Разговоръ 24
   • [с.] 37
  • Разговоръ 25. О веснѣ // Разговоръ 25. За пролѣтьта
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • Разговоръ 26. О лѣтѣ // Разговоръ 26. За лѣтото
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • Разговоръ 27. О осени // Разговоръ 27. За есеньта
   • [с.] 42
  • Разговоръ 28. О зимѣ // Разговоръ 28. За зимата
   • [с.] 43
  • Разговоръ 29 // Разговоръ 29
   • [с.] 44
  • Разговоръ 30. О прогулкѣ // Разговоръ 30. За расходката
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
  • Разговоръ 31 // Разговоръ 31
   • [с.] 49
  • Разговоръ 32. О садѣ // Разговоръ 32. За градината
   • [с.] 50
  • Разговоръ 33. Одѣваться // Разговоръ 33. За да са облече нѣкой
   • [с.] 51
   • [с.] 52
  • Разговоръ 34. О поварнѣ // Разговоръ 34. За готворницата
   • [с.] 53
  • Разговоръ 35 // Разговоръ 35
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • Разговоръ 36 // Разговоръ 36
   • [с.] 56
  • Разговоръ 37. О завтракѣ // Разговоръ 37. За закуската (фрущукъ)
   • [с.] 57
   • [с.] 58
  • Разговоръ 38 // Разговоръ 38
   • [с.] 59
  • Разговоръ 39 // Разговоръ 39
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • Разговоръ 40 // Разговоръ 40
   • [с.] 62
  • Разговоръ 41. О собираніи на столъ // Разговоръ 41. За да са сложи трапезата
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • Разговоръ 42. О обѣдѣ // Разговоръ 42. За обѣда
   • [с.] 65
  • Разговоръ 43 // Разговоръ 43
   • [с.] 66
   • [с.] 67
  • Разговоръ 44 // Разговоръ 44
   • [с.] 68
   • [с.] 69
  • Разговоръ 45 // Разговоръ 45
   • [с.] 70
  • Разговоръ 46 // Разговоръ 46
   • [с.] 71
   • [с.] 72
  • Разговоръ 47 // Разговоръ 47
   • [с.] 73
  • Разговоръ 48 // Разговоръ 48
   • [с.] 74
   • [с.] 75
  • Разговоръ 49. О обѣдѣ питомца // Разговоръ 49. За обѣда на ученика
   • [с.] 76
  • Разговоръ 50 // Разговоръ 50
   • [с.] 77
  • Разговоръ 51. Какъ можно говорить при угощеніи друзей // Разговоръ 51. Какъ може нѣкой да са разговаря съ пріятелитѣ си когато гы гостява
   • [с.] 78
   • [с.] 79
  • Разговоръ 52. О закускахъ // Разговоръ 52. За закусливытѣ нѣща
   • [с.] 80
  • Разговоръ 53. О ночи и о снѣ // Разговоръ 53. За нощьта и съня
   • [с.] 81
  • Разговоръ 54 // Разговоръ 54
   • [с.] 82
  • Разговоръ 55. О оставаніи и одѣваніи // Разговоръ 55. За да стане нѣкой и да са облече
   • [с.] 83
   • [с.] 84
  • Разговоръ 56 // Разговоръ 56
   • [с.] 85
  • Разговоръ 57 // Разговоръ 57
   • [с.] 86
   • [с.] 87
  • Разговоръ 58. О школѣ // Разговоръ 58. За училището
   • [с.] 88
   • [с.] 89
  • Разговоръ 59 // Разговоръ 59
   • [с.] 90
  • Разговоръ 60 // Разговоръ 60
   • [с.] 91
  • Разговоръ 61 // Разговоръ 61
   • [с.] 92
   • [с.] 93
  • Разговоръ 62. О греческомъ языкѣ // Разговоръ 62. За грьцкыя языкъ
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [Липсват страници]
  • Разговоръ 65 // Разговоръ 65
   • [с.] 99
   • [с.] 100
  • Разговоръ 66 // Разговоръ 66
   • [с.] 101
  • Разговоръ 67. О нѣмецкомъ языкѣ // Разговоръ 67. За нѣмскыя языкъ
   • [с.] 102
   • [с.] 103
   • [с.] 104
  • Разговоръ 68. О россійскомъ языкѣ // Разговоръ 68. За русскыя языкъ
   • [с.] 105
  • Разговоръ 69. О покупкѣ книгъ // Разговоръ 69. За купуваніе на книгы
   • [с.] 106
   • [с.] 107
  • Разговоръ 70 // Разговоръ 70
   • [с.] 108
  • Разговоръ 71. О писаніи // Разговоръ 71. За писаніето
   • [с.] 109
   • [с.] 110
  • Разговоръ 72 // Разговоръ 72
   • [с.] 111
   • [с.] 112
  • Разговоръ 73. О городѣ // Разговоръ 73. За града
   • [с.] 113
  • Разговоръ 74 // Разговоръ 74
   • [с.] 114
   • [с.] 115
  • Разговоръ 75. О наниманіи покоевъ // Разговоръ 75. За да земне нѣкой подъ наемъ стаи
   • [с.] 116
  • Разговоръ 76 // Разговоръ 76
   • [с.] 117
   • [с.] 118
  • Разговоръ 77. Говорить съ продавцемь сукна и портнымъ // Разговоръ 77. За да говори нѣкой съ продавеца на сукна и съ шивача
   • [с.] 119
   • [с.] 120
  • Разговоръ 78 // Разговоръ 78
   • [с.] 121
  • Разговоръ 79 // Разговоръ 79
   • [с.] 122
   • [с.] 123
  • Разговоръ 80 // Разговоръ 80
   • [с.] 124
  • Разговоръ 81. Разговоръ между двумя дѣвицамы // Разговоръ 81. Развоворъ по между двѣ момичета
   • [с.] 125
   • [с.] 126
  • Разговоръ 82 // Разговоръ 82
   • [с.] 127
  • Разговоръ 83 // Разговоръ 83
   • [с.] 128
   • [с.] 129
  • Разговоръ 84. Спрашивать о комъ нибудь // Разговоръ 84. Да попыта нѣкой за нѣкое лице
   • [с.] 130
   • [с.] 131
  • Разговоръ 85 // Разговоръ 85
   • [с.] 132
  • Разговоръ 86. Свойства добродѣтельной женщины // Разговоръ 86. Свойства на добродѣтелната жена
   • [с.] 133
   • [с.] 134
  • Разговоръ 87. Слабости порочой женщины // Разговоръ 87. Погрѣшкытѣ на злата жена
  • Разговоръ 88 // Разговоръ 88
   • [с.] 135
  • Разговоръ 89. О крещеніи // Разговоръ 89. За крьщеніето
   • [с.] 136
   • [с.] 137
  • Разговоръ 90 // Разговоръ 90
   • [с.] 138
  • Разговоръ 91. О погребеніи // Разговоръ 91. За погрѣбеніето
   • [с.] 139
  • Разговоръ 92. О сродствѣ // Разговоръ 92. За роднинството
   • [с.] 140
  • Разговоръ 93. Говорить съ конюхомъ // Разговоръ 93. За да са разговори нѣкой съ конюха (сеизина)
   • [с.] 141
  • Разговоръ 94. Встрѣча двухъ инноисранныхъ // Разговоръ 94. Срѣщаніе на двама страницы
   • [с.] 142
   • [с.] 143
   • [с.] 144
  • Разговоръ 95 // Разговоръ 95
   • [с.] 145
  • Разговоръ 96 // Разговоръ 96
   • [с.] 146
  • Разговоръ 97 // Разговоръ 97
   • [с.] 147
   • [с.] 148
  • Разговоръ 98 // Разговоръ 98
   • [с.] 149
   • [с.] 150
  • Разговоръ 99 // Разговоръ 99
   • [с.] 151
   • [с.] 152
  • Разговоръ 100. Ѣхать на кораблѣ // Разговоръ 100. Да пѫтува нѣкой съ корабъ
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
  • Разговоръ 101. Играть въ карты // Разговоръ 101. За да играе нѣкой на карты
   • [с.] 156
  • Разговоръ 102. Препровождать лѣто въ деревнѣ // Разговоръ 102. Да прекара нѣкой лѣтото въ едно село
   • [с.] 157
   • [с.] 158
  • Разговоръ 103 // Разговоръ 103
   • [с.] 159
  • Разговоръ 104. О плаваніи // Разговоръ 104. За плаваніето
   • [с.] 160
   • [с.] 161
  • Разговоръ 105. О Комедіи // Разговоръ 105. За комедіята
   • [с.] 162
  • Разговоръ 106. Спрашивать о новостяхъ // Разговоръ 106. За да попыта нѣкой за новины
   • [с.] 163
   • [с.] 164
  • Разговоръ 107 // Разговоръ 107
   • [с.] 165
  • Разговоръ 108 // Разговоръ 108
   • [с.] 166
   • [с.] 167
  • Разговоръ 109. Разговоръ больнаго съ докторомъ и лѣкаремъ // Разговоръ 109. Разговоръ на болныя съ доктора и хырурга (джарафинъ)
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
   • [с.] 171
   • [с.] 172
  • Разговоръ 110 // Разговоръ 110
   • [с.] 173
   • [с.] 174
  • Разговоръ 111 // Разговоръ 111
   • [с.] 175
  • Разговоръ 112 // Разговоръ 112
   • [с.] 176
   • [с.] 177
  • Разговоръ 113. Просить извиненія // Разговоръ 113. Да поиска нѣкой извиненіе
   • [с.] 178
  • Разговоръ 114 // Разговоръ 114
   • [с.] 179
   • [с.] 180
  • Разговоръ 115 // Разговоръ 115
   • [с.] 181
   • [с.] 182
  • Разговоръ 116. О оказаніи кому своей радости // Разговоръ 116. За да покаже нѣкой нѣкому радостьта си
   • [с.] 183
   • [с.] 184
  • Разговоръ 117. О оказаніи кому своего сожалѣнія // Разговоръ 117. За да покаже нѣкой нѣкому съжалѣніето си
   • [с.] 185
   • [с.] 186
  • По личнытѣ печатны[...]
  • [Последни страници и корица]
   • [Задна корица]