Citation link:
 • Цвѣтособраніе на сичкото презгодыщно церковно богослՃжение. Томъ первъїи
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловιе
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Цвѣтособраніе на сичкото презгодыщно церковно богослՃжение. Сочинено отъ различны искусны ветхи и новы пѣвцы
   • СлՃжба вечернѧѧ
    • Блаженъ мՃжъ сочиненъ отъ ХՃрмՃза Хартофілака. Гласъ осмьій, Ни
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
    • Господи воззвахъ на всѧкій гласъ, сочинени от Іакѡва первопѣвца
     • Гласъ первьій, Па
      • [с.] 11
      • [с.] 12
      • [с.] 13
     • Гласъ вторый. Ді
      • [с.] 14
      • [с.] 15
     • Гласъ третый. Га
      • [с.] 16
      • [с.] 17
     • Гласъ четвертый. Ді
      • [с.] 18
      • [с.] 19
     • Гласъ Пѣтый, Па
      • [с.] 20
      • [с.] 21
      • [с.] 22
     • Гласъ шестый, Па
      • [с.] 23
      • [с.] 24
     • Гласъ седый Га
      • [с.] 25
      • [с.] 26
      • [с.] 27
     • Гласъ осмый Ни
      • [с.] 28
      • [с.] 29
    • [Свѣте тихїй]. Гласъ вторый. Ді
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • Богородице дѣво осмогласно, Петра Берекета. Гласъ первый, Па
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
    • Прокимены Вечерни Петра Ламбадаріѧ [Не ѡтврати лица твоего]. Гласъ Осмый Ни
     • [с.] 43
    • [Далъ еси достоѧнїе]. ДрՃгій Гласъ осмый Ни
     • [с.] 44
    • На первата Недѣлѧ на великїа постъ [Самогласникъ Петра Ламбадаріѧ]. Гласъ четвертый Па
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • На Акаѳїстното Пѣнїе [Богъ Господъ]. Гласъ осмый Ни
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • ДрՃго кратко. Гласъ [осмый] Ни
    • [Повеленное]. Гласъ осмый Ни
     • [с.] 49
     • [с.] 50
    • ДрՃго двѣстранное [Возбранной]. Гласъ [осмый] Ни
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • На великата седмица [АллилՃїа]. Гласъ осмый Ни
     • [с.] 56
    • ДрՃго кратко. Гласъ [осмый]
    • [Се Женихъ] Гласъ осмый
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • На свѧтый и великій четвретокъ [Егда Славнїй оученицы]. Гласъ осмый
     • [с.] 60
     • [с.] 61
    • Во свѧтՃю и великՃю Недѣлю пасхи [Хрістосъ Воскресе]. Гласъ петый Па
     • [с.] 62
    • Слава на хвалите отъ хрѵсафа младогѡ [Воскресенїе день]. Гласъ петый Па
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
   • СлՃжба оутреннѧѧ
    • Благословенъ еси Господи отъ Петра ламбадаріѧ. Гласъ петый Па
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
    • [Полѵелей] На рекахъ Вавѵлѡнскихъ, ХՃрмՃза Хартафѵлака. Гласъ третый Га
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
    • Раби Господа отъ Петра Ламбадаріѧ. Гласъ петый Па
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
    • [ДрՃго] Петра Ефескагѡ. Гласъ седмый Га
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • Слава, И нынѣ. Гласъ седмый Зѡ
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • [Слово благо] Геѡргіѧ Критскагѡ. Гласъ седмый Зѡ
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • Всѧкое дыханіе уОтрено Іѡанна перво пѣвца. Гласъ [первый] Па
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
    • Во свѧтՃю и великՃю четиредесетницՃ. Петра Лампадаріѧ [Покаѧніѧ ѿ верзи]. Гласъ осмый Ни
     • [с.] 134
     • [с.] 135
    • Славословіи избрани ѡт различни вѣтхы и нови пѣвцы таѧе сочинена отъ Васіліѧ Візанд
     • Гласъ первый Ке
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
      • [с.] 141
      • [с.] 142
     • Петра Ламбадаріѧ. Гласъ третый Га
      • [с.] 143
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
      • [с.] 147
      • [с.] 148
     • Гласъ [четвертый ] Ді
      • [с.] 149
      • [с.] 150
      • [с.] 151
      • [с.] 152
      • [с.] 153
      • [с.] 154
     • Петра Вѵзантїѧ. Гласъ пѣтый Па
      • [с.] 155
      • [с.] 156
      • [с.] 157
      • [с.] 158
      • [с.] 159
     • Грігоріѧ перво пѣвца. Гласъ [осмый] Ни
      • [с.] 160
      • [с.] 161
      • [с.] 162
      • [с.] 163
      • [с.] 164
      • [с.] 165
      • [с.] 166
    • Това сѧ пѣе во времѧ поклоненіѧ свѧщеноначалника. Гласъ .[седмый] Зѡ
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
  • Погрѣшки
   • [с. 170]
   • [с. 171]
  • Ѡглавленιе.
   • [с. 172]
  • [Корица и последни страници]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]