Citation link:
 • [Теоретическа и практическа числителница. (2. прераб. и доп. изд. 1868)]
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Опрѣдѣленія
   • [с. 3]
   • [с. 4] 2
  • Дѣлъ I. За цѣлы-ты числа
   • Броеніе
    • Словесно броеніе
     • [с. 5]
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Писменно броеніе
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [Липсват страници]
    • Римска и славенска системы за броеніе
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
   • Дѣйствія съ цѣлы числа
    • [с.] 18
    • Събираніе
     • [с.] 19
     • Общи правила за събираніе
      • [с.] 20
      • [с.] 21
      • [с.] 22
      • [с.] 23
      • [с.] 24
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 25
      • [с.] 26
    • Изважданіе
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • Общи правила за изважданіе
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
      • [с.] 32
     • За сравненіе числа-та и измѣненіе сбора и разлика-та
      • За сравненіе числа-та
       • [с.] 33
      • За измѣненіе сбора
       • [с.] 34
      • За измѣненіе разликѫ-тѫ
       • [с.] 35
     • Употрѣбленіе скобы при събираніе и изважданіе
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
      • [с.] 39
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 40
      • [с.] 41
     • Опыти надъ събираніе и изважданіе
      • [с.] 42
    • Умноженіе
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • Общы правила за умноженіе
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • Произведенія отъ производители
      • За стьпени-ты
       • [с.] 51
       • [с.] 52
       • [с.] 53
       • [с.] 54
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 55
      • [с.] 56
    • Дѣленіе
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • Общы правила за дѣленіе
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
      • [с.] 64
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
      • Кратко дѣленіе
       • [с.] 68
       • [с.] 69
       • [с.] 70
       • [с.] 71
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 72
    • Съкратено умноженіе и дѣленіе
     • Съкратено умноженіе
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
     • Съкратено дѣленіе
      • [с.] 76
     • Опыти надъ умноженіе и дѣленіе
      • [с.] 77
     • Употрѣбленіе скобы при умноженіе и дѣленіе
      • [с.] 78
      • [с.] 79
     • За сравненіе числа-та и измѣненіе произведеніето и чястно-то
      • За сравненіе числа-та
       • [с.] 80
       • [с.] 81
      • За измѣненіе на произведеніе-то
       • [с.] 82
      • За измѣненіе на чястно-то
       • [с.] 83
       • [с.] 84
     • Приложеніе четыре-тѣ дѣйствія при рѣшеніе задавкы
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
     • Употрѣбленіе скобы при смѣсени дѣйствія
      • [с.] 89
     • Общы задавкы, кои-то ся относять на четыре-тѣ дѣйствія отъ цѣлы числа
      • [с.] 90
      • [с.] 91
      • [с.] 92
    • Дѣлимость на числа-та
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • Общи бѣлѣзи за дѣлимости на цѣлы числа
      • [с.] 95
      • [с.] 96
     • Чястни бѣлѣзи за дѣлимости на [цѣлы] числа
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 2
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 3
       • [с.] 97
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 4
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 5
       • [с.] 98
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 6
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 8
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 9
       • [с.] 99
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 10
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 11
       • [с.] 100
      • Бѣлѣгъ на дѣлимость числа на 7 и 13
       • [с.] 101
       • [с.] 102
     • Разлаганіе числа на просты-ты имъ дѣлители или множители
      • [с.] 103
      • [с.] 104
      • Нахожданіе най-голѣмый общъ дѣлитель
       • [с.] 105
       • [с.] 106
       • [с.] 107
      • Нахожданіе най-малко-то кратно число
       • [с.] 108
       • [с.] 109
     • Примѣри за упражненіе
      • [с.] 110
  • Дѣлъ II. За дроби-ты
   • Прости дроби
    • [с.] 111
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • Раздѣленіе дроби-ты по отношеніе на величинѫ-тѫ имъ къмъ единицѫ-тѫ
     • [с.] 114
    • Свойства на дроби-ты
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
    • Съкращеніе на дроби
     • [с.] 118
     • [с.] 119
    • Привожданіе дроби въ еднакъвъ знаменатель
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • Сравненіе на дроби
     • [с.] 122
    • Нахожданіе чясти-ты на кое-да-было цѣло число
     • [с.] 123
    • Нахожданіе цѣло число, ако е извѣстна каква-да-была негова чясть
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • Примѣри за упражненіе
      • [с.] 126
    • Събираніе съ прости дроби
     • [с.] 127
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 128
    • Изважданіе съ просты дроби
     • [с.] 129
     • [с.] 130
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 131
    • Умноженіе съ просты дроби
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 135
    • Дѣленіе съ просты дроби
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • Примѣри отъ смѣсено дѣйствіе
      • [с.] 139
     • Задавкы за упражненіе
    • Общи задавкы, които ся относять къмъ четыре-тѣ дѣйствія отъ просты дроби
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
   • Десятичны дроби
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • Примѣри за упражненіе
    • Събираніе съ десятичны дроби
     • [с.] 149
     • Примѣри за упражненіе
    • Изважданіе съ десятичны дроби
     • [с.] 150
     • Примѣри за упражненіе
    • Умноженіе съ десятичны дроби
     • [с.] 151
     • Примѣри за упражненіе
    • Дѣленіе съ десятичны дроби
     • [с.] 152
     • Примѣри за упражненіе
      • [с.] 153
    • Обрьщаніе обыкновенны дроби въ десятичны
     • [с.] 154
    • Періодическы десятичны дроби
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
    • Обрьщаніе десятичны дроби въ обыкновенны
     • [с.] 161
     • [с.] 162
    • Съвокупны дѣйствія надъ обыкновенны, десятичны и періодическы дроби
     • [с.] 163
    • Общы задавкы възъ десятичны дроби
     • [с.] 164
    • Непрѣрывны (непрѣкѫсваны) дроби
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • Примѣри за упражненіе
      • [с.] 170
   • За именованны числа
    • [с.] 171
    • [Таблица за по-употрѣбителны мѣры у Блъгарско]
     • I. Мѣрѫ за дължинѫ
      • [с.] 172
     • II. Мѣра за повьрхнинѫ
     • III. Мера за обемы
      • [с.] 173
     • IV. Мѣра за тяжнинѫ
     • V. Мѣра за смѣстимость на воды
     • VI. Мѣра житна
     • VII. Мѣра за монеты
     • VIII. Мѣра за врѣмя
      • [с.] 174
     • IX. Раздѣленіе окрѫжность на крѫгъ
     • X. Мѣра хартійна
    • Раздробеніе именнованны числа
     • [с.] 175
     • а) Раздробеніе несъставны числа
      • [с.] 176
     • б) Раздробеніе съставны числа
      • [с.] 177
    • Прѣврьщаніе именованны числа
     • а) Прѣврьщаніе несъставны числа
      • [с.] 178
     • б) Прѣврьщаніе съставны числа
      • [с.] 179
      • [с.] 180
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 181
      • [с.] 182
    • Събираніе съ съставны числа
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 187
      • [с.] 188
    • Изважданіе съ съставны числа
     • [с.] 189
     • [с.] 190
     • [с.] 191
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 192
    • Умноженіе съ съставны числа
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • Задавкы за упражненіе
    • Дѣленіе съ съставны числа
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 201
      • [с.] 202
    • Общи задавкы, кои-то ся относять на четыре-тѣ дѣйствія отъ именованны числа
     • [с.] 203
     • [с.] 204
    • Допълненіе на умноженіе и дѣленіе
     • Съкръщенія въ умноженіе
      • [с.] 205
      • [с.] 206
      • [с.] 207
     • Съкръщенія въ деленіе
      • [с.] 208
      • [с.] 209
      • [с.] 210
      • [с.] 211
  • Дѣлъ III. За отношенія-та и съразмѣрности-ты
   • Отношенія
    • Разностно отношеніе
     • [с.] 212
    • Чястно отношеніе
     • [с.] 213
     • [с.] 214
   • Съразмѣрности (пропорціи)
    • [с.] 215
    • За равноразностнѫ или аритметическа съразмѣрность
     • [с.] 216
     • [с.] 217
     • [с.] 218
     • Задавкы за срѣдне разностно число
      • [с.] 219
    • За равночястнѫ или геометрическѫ сърозмѣрность
     • [с.] 220
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
     • [с.] 225
   • За Тройны-ты Правила
    • Просто тройно правило
     • [с.] 226
     • [с.] 227
     • [с.] 228
     • [с.] 229
     • [с.] 230
     • [с.] 231
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 232
      • [с.] 233
    • Сложно тройно правило
     • [с.] 234
     • [с.] 235
     • [с.] 236
     • [с.] 237
     • [с.] 238
     • [с.] 239
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 240
      • [с.] 241
    • Приложеніе тройно-то правило въ прѣсмѣтваніе лихвы
     • [с.] 242
     • [с.] 243
     • Проста лихва
      • [с.] 244
      • [с.] 245
      • [с.] 246
      • [с.] 247
      • [с.] 248
      • Примѣри за упражненіе
       • [с.] 249
       • [с.] 250
     • Сложна лихва
      • [с.] 251
      • [с.] 252
      • [с.] 253
     • Задавкы за упражненіе въ простѫ и сложнѫ лихвѫ
      • [с.] 254
      • [с.] 255
      • [с.] 256
    • Приложеніе тройно-то правило на отбивъ отъ записы или мѣнителницы
     • [с.] 257
     • [с.] 258
     • [с.] 259
     • [с.] 260
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 261
      • [с.] 262
    • Правило за врѣмя на срочно исплащаніе
     • [с.] 263
     • [с.] 264
     • [с.] 265
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 266
    • Съдружествено правило
     • [с.] 267
     • [с.] 268
     • [с.] 269
     • [с.] 270
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [с.] 273
     • [с.] 274
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 275
      • [с.] 276
      • [с.] 277
    • Верижно правило
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 282
      • [с.] 283
    • Правило за смѣшеніе
     • Пьрвый случяй
      • [с.] 284
      • [с.] 285
      • [с.] 286
      • [с.] 287
     • Вторый случяй
      • [с.] 288
      • [с.] 289
      • [с.] 290
      • [с.] 291
      • [с.] 292
      • [с.] 293
      • [с.] 294
      • [с.] 295
      • [с.] 296
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 297
      • [с.] 298
  • Притурка на Числителница-та. Силы или стьпени и корени
   • [За квадраты-ты въобще и извлеченіе квадратны корены]
    • Издвиганіе на сълы-ты
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • Задавкы за упражненіе
    • Извличяніе корени
     • [с.] 301
     • Таблица за силы-ты
      • [с.] 302
     • [с.] 303
     • Извличяніе на четвероѫгълый (квадратный) корень
      • [с.] 304
      • [с.] 305
      • [с.] 306
      • [с.] 307
     • Употрѣбленіе на четвероѫгълый корень
      • [с.] 308
      • [с.] 309
      • [с.] 310
     • Чрѣзъ геометріѭ-тѫ намирамы
      • [с.] 311
      • [с.] 312
     • Задавкы за упражненіе
      • [с.] 313
      • [с.] 314
      • [с.] 315
      • [с.] 316
   • [За кубове-ты и извлеченіе кубическы корены]
    • Кубическа сила и корень
     • [с.] 317
     • [с.] 318
     • [с.] 319
     • [с.] 320
     • [с.] 321
     • [с.] 322
     • [с.] 323
    • Употрѣбленіе на кубическый корень
     • [с.] 324
   • По-употрѣбитѣлны чюждестранны мѣры и монеты и тѣхны сравненія помежду имъ съ нѣкои наши
    • 1. Французскы мѣры
     • [с.] 325
     • [с.] 326
    • 2. Англійскы мѣры
     • [с.] 327
    • 3. Русскы мѣры
     • [с.] 328
    • 4. Австрійскы мѣры
    • 5. Влашкы мѣры
     • [с.] 329
    • 6. Гьрцкы мѣры
     • [с.] 330
    • [Табл.] монеты
     • [с.] 331
    • [Табл.] мѣры за дължинѫ
     • [с.] 332
    • [Табл.] мѣры за тегло
     • [с.] 333
   • Таблица на пьрвоначялны-ты числа отъ 1 до 1000
    • [с.] 334
  • Съдьржяніе
   • [с. 335]
   • [с. 336]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]