Citation link:
 • Басни Есѡповы и ѡ предобՃченїй Афѳоніа МՃдреца и Гавріа Еллина четверостишна
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Басни Есѡповы
   • Ѻрелъ и лисица. а҃
    • [с.] в҃ [r]
   • Ѻрелъ и жՃкъ. в҃
    • [с. в҃ v]
   • Славїй и ІАстребъ. г҃
   • Лисица и Козелъ. д҃
    • [с.] г҃ [r]
   • Лисица и Левъ. є҃
    • [с. г҃ v]
   • Котъ и Пѣтелъ. ѕ҃
   • Лисицы. з҃
    • [с.] д҃ [r]
   • Лисица и КՃпина. и҃
   • Лисица и Крокодилъ. ѳ҃
    • [с. д҃ v]
   • Пѣтелъ и КՃропатка (сир: іаребица) ι҃
   • Лисица. аї҃
    • [с.] є҃ [r]
   • Ѹглѧръ (ѹглодѣлатель, ѹглотворецъ) и Бѣлилникъ. вι҃
   • Рыбарїе. гι҃
   • Велехвалникъ. дι҃
    • [с. є҃ v]
   • Невозможнаѧ Ѻбѣщанїѧ. єї҃
   • Ѕлохитрецъ. (или злокозненный) ѕї҃
    • [с.] ѕ҃ [r]
   • Рыболовцы. зї҃
   • Летецъ. иї҃
    • [с.ѕ҃ v]
   • Жабы. ѳї҃
   • Смертъ и Старецъ. к҃
    • [с.] з҃ [r]
   • Старица и Врачъ. ка҃
    • [с. з҃ v]
   • Землѣдѣлецъ и дѣти Єгѡ. кв҃
   • Владыка (господинъ) и Пси кг҃
   • Жена и кокошъ. кд҃
    • [с.] и҃ [r]
   • Пеѹгрызенъ. ке҃
   • Юноши и Поваръ. кѕ҃
    • [с. и҃ v]
   • Врази кз҃
   • Котъ и мыши. ки҃
    • [с.] ѳ҃ [r]
   • Лисица и Ѻбезѧна. кѳ҃
   • Паламида, Делфінъ. л҃
    • [с.ѳ҃ v ]
   • Врачь и болѧщъ. ла҃
   • Птицеловецъ и ехідна. лв҃
    • [с.] ι҃ [r]
   • Бобръ. лг҃
   • Песъ и Поваръ. лд҃
    • [с. ι҃ v]
   • Песъ и Волкъ. ле҃
   • Пѣтелъ и Песъ. лѕ҃
    • [с.] аι҃ [r]
   • Левъ и Жаба. лз҃
   • Левъ и Ѻселъ и Лисица. ли҃
    • [с. аι҃ v]
   • Левъ и Медвѣдь. лѳ҃
   • Прорицателъ. м҃
    • [с.] вι҃ [r]
   • Мравїй и ГолՃбъ. ма҃
   • Нетопырь и кՃпина и нырокъ (Αιθεια и видъ птыцы нѣкїѧ) мв҃
    • [с. вι҃ v]
   • Болный и врачь. мг҃
   • Древосѣчецъ и МеркՃрїй [Έρμής]. мд҃
    • [с.] гι҃ [r]
   • Ѻселъ и вертоградъръ. мє҃
    • [с. гι҃ v]
   • Птицеловецъ и Жаворокъ. мѕ҃
   • ПՃтешественникъ. мз҃
   • Дѣтищъ и матерь. ми҃
    • [с.] дι҃ [r]
   • Пастырь и море. мѳ҃
    • [с. дι҃ v ]
   • Гранатовое древо и іаблокь. н҃
   • Кротъ (кроторыѧ, кѫртица, или слѣпа мышка). на҃
   • Ѻсы и кՃропатки и земледѣлецъ. нв҃
    • [с.] єι҃ [r]
   • Павлинъ и Врана. нг҃
   • Вепръ (или гликъ), и Лисица. нд҃
   • Жаворонокъ. не҃
    • [с. єι҃ v]
   • Лань. нѕ҃
   • Заѧцы и Жабы. нз҃
    • [с.] ѕι҃ [r]
   • Ѻселъ и конь. ни҃
   • Сребролюбецъ. нѳ҃
    • [с. ѕι҃ v]
   • ГՃси и ЖՃравли. ѯ҃
   • Желвь (черепеха) и Ѻрелъ. ѯа҃
   • Блоха. ѯв҃
    • [с.] зι҃ [r]
   • Елень. ѯг҃
   • Елень и Левъ. ѯд҃
    • [с. зι҃ v]
   • Елень и Виноградъ. ѯе҃
   • Ѻсель и Левъ. ѯѕ҃
   • Вертоградаръ и Песъ. ѯз҃
    • [с.] иι҃ [r]
   • Веприца и Псица. ѯи҃
   • Веприца и Псица. ѯѳ҃
    • [с. иι҃ v ]
   • Змій и ракъ. о҃
   • Пастырь и Волкъ. оа҃
    • [с.] ѳι҃ [r]
   • Левъ и Волкъ и Лисица. ов҃
   • Жена. ог҃
    • [с. ѳι҃ v ]
   • Лебедъ. од҃
   • МՃринъ. оє҃
    • [с.] к҃ [r]
   • Ластови и врана. оѕ҃
   • Жена и рабыни. оѳ҃
    • [с. к҃ v]
   • Жена волшебница. п҃
   • Котъ (кошка, котка). па҃
   • Земледѣлецъ. пв҃
    • [с.] ка҃ [r]
   • ПՃтешественницы. пг҃
   • Жабы. пд҃
    • [с. ка҃ v]
   • Пчеларъ. пє҃
   • Алкїѡнъ. пѕ҃
    • [с.] кв҃ [r]
   • Рыбарь. пз҃
   • Ѻбезѧна и делфінъ. пи҃
    • [с. кв҃ v]
   • МՃхи. пѳ҃
   • МеркՃрїй, и кՃмиротворъ. ч҃
    • [с.] кг҃ [r]
   • МеркՃрїй, и Тересіа. ча҃
   • Песи. чв҃
    • [с. кг҃ v]
   • МՃжъ, и жена. чг҃
   • Козлѧ, и Волкъ. чд҃
    • [с.] кд҃ [r]
   • Ракъ, и Лисица. чє҃
   • ГՃсленикъ, (гՃслеигратель). чѕ҃
    • [с. кд҃ v]
   • Татїе. чз҃
   • Врана, и Вранъ. чи҃
   • Врана, и песъ. чѳ҃
    • [с.] кє҃ [r]
   • вранъ, и Ѕмій. р҃
   • Чайка, (чавка, или вивелга) и ГолՃбъ. ра҃
    • [с. кє҃ v]
   • Чайка.рв҃
   • МеркՃрїй. рг҃
   • Юпітеръ. рд҃
    • [с.] кѕ҃ [r]
   • Юпітеръ. рє҃
   • Волкъ, и Ѻвца. рѕ҃
    • [с. кѕ҃ v]
   • Заѧцы. рз҃
   • Мравїй. ри҃
   • Нетопыръ, и Котъ. рѳ҃
    • [с.] кз҃ [r]
   • ПՃтешественницы. рι҃
   • Ѻселъ Дикїй. раι҃
    • [с.кз҃ v ]
   • Ѻсли. рвι҃
   • Ѻселъ, и Лисица. ргι҃
    • [с.] ки҃ [r]
   • Ѻселъ, и жабы. рдι҃
   • Ѻселъ, и врань. рєι҃
    • [с. ки҃ v]
   • Ѻселъ, и Лисица. рѕι҃
   • Кокошъ, и Ластовица. рзι҃
   • Велблюдъ. риι҃
    • [с.] кѳ҃ [r]
   • Ѕмій. рѳι҃
   • ГолՃбь. рк҃
   • ГолՃбица, и врана. рка҃
    • [с. кѳ҃ v ]
   • Богатъ ркв҃
   • Пастырь. ркг҃
    • [с.] л҃ [r]
   • Рыбарь, и смаріда. ркд҃
   • Таѧжде Баснь
    • [с. л҃ v]
   • Конъ, и Ѻселъ. ркє҃
   • Человѣкъ, и Сатѵръ. ркѕ҃
    • [с.] ла҃ [r]
   • Лисица, и дՃбосѣчецъ. (древосѣчецъ). ркз҃
   • Человѣкъ сокрՃшивъ Ідѡла. рки҃
    • [с. ла҃ v]
   • Человѣкъ, и песъ. ркѳ҃
   • Рыбарь. ра҃
    • [с.] лв҃ [r]
   • Волопасъ. рла҃
   • Вранъ. рлв҃
    • [с. лв҃ v]
   • Ѻрелъ. рлг҃
   • ЩՃръ, и мравїѧ. рлд҃
   • Червь и Лисица. рлє҃
    • [с.] лг҃ [r]
   • Кокошъ, и старица. рлѕ҃
   • Левъ, и Лисица. рлз҃
    • [с. лг҃ v]
   • Волкъ, и старица. рли҃
   • Козлѧ, и Волкъ. рлѳ҃
   • Мескъ. рм҃
    • [с.] лд҃ [r]
   • Ѕмій и земледѣлецъ. рма҃
   • ТՃбителъ. рмв҃
    • [с. лд҃ v]
   • Тростъ, и маслина. рмг҃
   • Волкъ, и Жервль. рмд҃
    • [с.] лє҃ [r]
   • Пѣтли. рмє҃
   • Старецъ, и смерть. рмѕ (сїѧ и 20=таѧ едино и тожде сՃть)
   • Жабы. рмз҃ (сїѧ и 19-таѧ едино сՃть)
    • [с. лє҃ v]
   • Агнецъ (іагнѧ) и Волкъ. рми҃
   • Комаръ, и Левъ. рмѳ҃
    • [с.] лѕ҃ [r]
   • Коза и Ѻселъ. рн҃
  • Ѡ предобՃченіи Афѳонїа мՃдреца
   • [с. лѕ҃ v]
   • Баснь. Мравїй, и щՃрѡвъ, побՃждающаѧ юныхъ на трՃды [къ трՃдѡмъ]
   • Ѿ Філостратовыхъ Ѻбразѡмъ
    • [с.] лз҃ [r]
  • Гавріа Еллина четверостишна
   • Человѣка, и каменна лва. а҃
   • Лва спѧща, и мышка. в҃
    • [с. лз҃ v]
   • Лва вепръ, и Ѻрлѡвъ. г҃
   • Серны, и Лва. д҃
   • Лва Ѻсла, и Лисица. є҃
   • Ѻсла носѧщагѡ Ідѡла. ѕ҃
    • [с.] ли҃ [r]
   • Ѻтрока іадՃщагѡ ѹтробՃ. з҃
   • Лисица и кՃпины. и҃
   • Комара и юнца. ѳ҃
    • [с. ли҃ v]
   • Еленѧ и вїнограда. ι҃
   • Зміѧ и Земледѣлца. аι҃
   • Ѻтрока и скорпіѧ. вι҃
   • Свинїй и мышїи. гι҃
    • [с.] лѳ҃ [r]
   • Ѻсла и Лвовыѧ Кожи. дι҃
   • Козла и лозы. єι҃
   • МՃжа и кошки жены. ѕι҃
   • Серна Порищающи ноги. зι҃
    • [с. лѳ҃ v]
   • Лисицы и Гроздїѧ. иι҃
   • Врана, и Лисицы. ѳι҃
   • Жабъ, и солнца. к҃
   • Кокоши іайце злато раждающїѧ. ка҃
    • [с.] м҃ [r]
   • Ѕвѣздозритель и пՃтника. кв҃
   • Конѧ и вепрѧ. кг҃
   • МՃжа смѣшено власна. кд҃
    • [с. м҃ v]
   • Ѻрла и чайки. кє҃
   • Чайка и дрՃгихъ птицъ. кѕ҃
   • Ѻрла и стрѣлы. кз҃
   • Брань ѕвѣрей и птицъ. ки҃
    • [с.] ма҃ [r]
   • Ластовы и сՃдища. кѳ҃
   • Трехъ волѡвъ, и лва. л҃
   • Земледѣлца, и Жеравїѧ. ла҃
   • Пса и Ідѡла егѡ. лв҃
    • [с. ма҃ v]
   • Ѻсла и соли и (морскихъ) гՃбъ. лг҃
   • Велблюда, и Діа. лд҃
   • Волкъ и Агнца. лє҃
    • [с.] мв҃ [r]
   • Боѧзливагѡ ловца, и пастырѧ. лѕ҃
   • Конника и поселѧнина. лз҃
   • Волка, и Ѻсла. ли҃
   • Волка и Жеравлѧ. лѳ҃
    • [с.мв҃ v]
   • Юнца и Козла. м҃
   • Мравїѧ и щՃра. ма҃
   • Ѕміа, и Земледѣлца. мв҃
   • Ластовы и славїѧ. мг҃
    • [с.] мг҃ [r]
    • [с. мг҃ v]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]