Citation link:
 • Временны правила за устройството на судебната часть въ Българія
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Пьрва книга. Судоустройство
   • Введеніе
    • [с. 3]
    • [с.] 4
   • Пьрвый раздѣлъ. Полюбовны судове
    • Пьрва глава. За старѣйскитѣ съвѣты и за редътъ на избраніето имъ
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • Втора глава. Каквы предметы сѫ отъ вѣдомството на старѣйскій съвѣтъ, и по какъвъ редъ ся вьршатъ дѣлата
     • [с.] 7
   • Вторый раздѣлъ. За общитѣ судове
    • Пьрва глава. За окружнытѣ сѫдове
    • Втора глава. За съставътъ на окрѫжнытѣ сѫдове и за редътъ, по който ся назначаватъ, избиратъ и утвьрждаватъ членоветѣ на окрѫжнытѣ сѫдове
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Третя глава. За областнытѣ (губернскитѣ) сѫдове и за редътъ по който ся назначаватъ, избиратъ и утвьрждаватъ членоветѣ на областный (губернскій) сѫдъ
     • [с.] 10
     • [с.] 11
   • Третій раздѣлъ. За вътрешното устройство на судебнытѣ мѣста и за редътъ на тѣхнитѣ сношенія
    • Пьрва глава. Засѣданіята на сѫдебнытѣ мѣста
     • [с.] 12
     • [с.] 13
    • Втора глава. За редътъ на сношеніята на сѫдебнытѣ мѣста
  • Втора книга. Гражданското судопроизводство
   • Общи положенія
    • [с.] 14
   • Пьрвый раздѣлъ. За судопроизводството въ окружнытѣ судове
    • Пьрва глава. За подсѫдностьта
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • Втора глава. Пререканіята за подсѫдностьта и редътъ на тѣхното разрѣшеніе
     • [с.] 17
    • Третя глава. За повѣренницытѣ
    • Четвьрта глава. За предявеніето на искътъ
     • [с.] 18
    • Пята глава. За цѣната на искътъ
    • Шеста глава. За призовката предъ сѫдътъ
     • [с.] 19
     • [с.] 20
    • Седма глава. Сроковетѣ за явяваніе предъ сѫдътъ
     • [с.] 21
    • Осма глава. Редътъ на сношеніето на сѫдътъ съ сѫдящитѣся страны
    • Девята глава. Предварителното подготвеніе на дѣлото
     • [с.] 22
    • Десята глава. За слушаніе на дѣлото
     • Пьрво отдѣленіе. Докладътъ на дѣлото и словеснытѣ обясненія на сѫдящитѣся
      • [с.] 23
     • Второ отдѣленіе. Предявеніето на насрѣщенъ искъ
      • [с.] 24
    • Единайсята глава. За доказателствата
     • Пьрво отдѣленіе. Общи правила
     • Второ отдѣленіе. Показаніята на свидѣтелитѣ
      • [с.] 25
      • [с.] 26
      • [с.] 27
      • [с.] 28
     • Трете отдѣленіе. Дознаніе (испытваніе) чрезъ околны люди
     • Четвьрто отдѣленіе. Писменны доказателства
      • [с.] 29
      • [с.] 30
      • [с.] 31
     • Пято отдѣленіе. Самопризнаніе
     • Шесто отдѣленіе. Клятвата
      • [с.] 32
      • І. За рѣшителната клятва
      • ІІ. За клятвата, която ся предлага отъ сѫщій сѫдъ
       • [с.] 33
    • Дванайсята глава. За повѣрката на доказателствата
     • Пьрво отдѣленіе. Общи правила
     • Второ отдѣленіе. Огледътъ (осмотръ) възъ мѣстото
      • [с.] 34
     • Трете отдѣленіе. Заключеніето (мнѣніето) на вѣщитѣ люди
      • [с.] 35
     • Четвьрто отдѣленіе. Повѣрката на писменнытѣ доказателства
      • [с.] 36
    • Тринайсята глава. За частнытѣ производства
     • Пьрво отдѣленіе. Частнытѣ молбы изобщо
      • [с.] 37
     • Второ отдѣленіе. Отводытѣ и възраженіята
      • [с.] 38
     • Трете отдѣленіе. За обезпеченіето на исковетѣ
      • [с.] 39
     • Четвьрто отдѣленіе. Привличаніето на едно трете лице къмъ дѣлото
      • [с.] 40
     • Пято отдѣленіе. Встѫпваніето на едно трете лице въ дѣлото
      • [с.] 41
     • Шесто отдѣленіе. Отстраненіе на сѫдіитѣ
      • [с.] 42
    • Четирнайсята глава. За рѣшеніето
     • Пьрво отдѣленіе. Постановеніето на рѣшеніето
      • [с.] 43
      • [с.] 44
     • Второ отдѣленіе. Зад-очното рѣшеніе
      • [с.] 45
     • Трете отдѣленіе. Предварителното испълненіе на рѣшеніята
      • [с.] 46
   • Вторый раздѣлъ. За редътъ на потъжваніето срѣшу рѣшеніята на окружнытѣ судове
    • Пьрва глава. За въззывътъ (аппелляціята)
     • Пьрво отдѣленіе. Редътъ, по който ся принася въззывната (аппелляціонната) жалба (тѫжба)
      • [с.] 47
     • Второ отдѣленіе. Разгледваніето на дѣлата, които сѫ постѫпили въ областный сѫдъ по въззывъ
      • [с.] 48
     • Трете отдѣленіе. Възстановеніето на правото за въззывъ
      • [с.] 49
     • Четвьрто отдѣленіе. Производството по частнытѣ тѫжбы срѣщу окрѫжный сѫдъ
      • [с.] 50
   • Третій раздѣлъ. За испълненіето на сѫдебнытѣ рѣшенія
    • Пьрва глава. За законната сила на рѣшеніята
     • [с.] 51
    • Втора глава. Правила за испълненіето на сѫдебнытѣ рѣшенія
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • Третя глава. За обрьщаніе възискваніето вьрху движимый имотъ
     • Пьрво отдѣленіе. За́поръ (арестъ) на движимый имотъ
      • [с.] 56
      • [с.] 57
     • Второ отдѣленіе. Описътъ на движимото имущество
      • [с.] 58
     • Трете отдѣленіе. Оцѣненіето на движимото имущество
      • [с.] 59
     • Четвьрто отдѣленіе. Пазеніето на запреното имущество
      • [с.] 60
     • Пято отдѣленіе. Проданьта на запреното имущество
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
     • Шесто отдѣленіе. Обрьщаніето на възисканіето вьрху капиталытѣ или друго движимо имущество на длъжникътъ, което ся намира въ рѫцѣтѣ на трете лице
      • [с.] 64
     • Седмо отдѣленіе. Обрьщаніе на възисканіето възъ капиталытѣ на длъжникътъ, които ся намиратъ въ правителственно или сѫдебно мѣсто, или кредитно установеніе
      • [с.] 65
     • Осмо отдѣленіе. Обрьщаніето на възисканіето възъ мѣсячината на единъ чиновникъ и възъ другитѣ му платы
      • [с.] 66
     • Девято отдѣленіе. Частнытѣ производства и препирнитѣ при обрьщаніето на възискваніето вьрху движимото имущество
    • Четвьрта глава. За обрьщаніето на възискваніето вьрху недвижимото имущество
     • Пьрво отдѣленіе. Общи правила
      • [с.] 67
     • Второ отдѣленіе. Описътъ на недвижимый имотъ
      • [с.] 68
     • Трете отдѣленіе. Оцѣненіето на недвижимытѣ имоты
      • [с.] 69
     • Четвьрто отдѣленіе. Редътъ по който ся дьржи и вьрти описаныЙ имотъ
     • Пѣто отдѣленіе. Проданьта на недвижимытѣ имоты
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
      • [с.] 73
     • Шесто отдѣленіе. Проданьта на заложенытѣ въ земледѣлческитѣ кассы имоты
     • Седмо отдѣленіе. Частнитѣ производства и препирни
      • [с.] 74
    • Пята глава. За понудителното предаваніе на отсѫденото имущество
    • Шеста глава. За редътъ по който ся респредѣля възисканата сумма между нѣколко кредиторы
     • [с.] 75
    • Седма глава.За личното задьржаніе
     • Пьрво отдѣленіе. Общи правила
      • [с.] 76
     • Второ отдѣленіе. Запираніе на длъжницытѣ и испращаніето имъ въ мѣста на затворъ
      • [с.] 77
      • [с.] 78
     • Трете отдѣленіе. Причинытѣ и редътъ на освобожденіето
      • [с.] 79
   • Допълнителенъ раздѣлъ. Правилата, по които ся учреждатъ настойничества, съставя описъ на наслѣдствата, и за редътъ, по който ся извьршватъ и свидѣтелствоватъ актове и договоры
    • Пьрва глава. За учрежденіето на настойничества
    • Втора глава. За съставеніето на описътъ на наслѣдството
     • [с.] 80
    • Третя глава. За редътъ, по който се извьршватъ, свидѣтелствоватъ актове, договоры и свидѣтелствоватъ преписы отъ документы
     • [с.] 81
     • [с.] 82
  • Третя книга. Правила за углавното судопроизводство
   • Общи положенія
    • [с.] 83
   • Пьрвъ раздѣлъ. За подсудностьта
    • Пьрва глава. Общи правила за подсѫдностьта
    • Втора глава. За подсѫдностьта по мѣстото въ което ся е извьршило престѫпленіето
     • [с.] 84
    • Третя глава. За подсѫдностьта кога обвиняванытѣ принадлежатъ на особны вѣдомства
    • Четвьрта глава. За редътъ, по който ся разрѣшаватъ пререканіята за подсѫдность
     • [с.] 85
   • Вторый раздѣлъ. За производството въ окружнытѣ судове
    • Пьрва глава. За редътъ по който ся наченватъ дѣлата въ окрѫжнытѣ сѫдове
     • [с.] 86
    • Втора глава. Приготовителнытѣ распорежданія за извьршваніе на диреніето (слѣдствіе). Распорежданіята на сѫдътъ
     • [с.] 87
   • Третій раздѣлъ. За предварителното диреніе
    • Пьрва глава. За лицата, които участвоватъ въ извьршваніето на предварителното диреніе
     • Пьрво отдѣленіе. Участіето на полиціята въ извьршваніето на предварителното диреніе
      • [с.] 88
      • [с.] 89
     • Второ отдѣленіе. Сѫществото на обязанноститѣ и степеньта на властьта на сѫдовный членъ, който извьршва диреніето
      • [с.] 90
    • Втора глава. За изслѣдваніето на събытіето на престѫпленіето
     • Пьрво отдѣленіе. Огледътъ и освидѣтелствованіето
      • [с.] 91
      • [с.] 92
     • Второ отдѣленіе. Предирваніето на предметытѣ, които обнаружватъ престѫпленіето
      • [с.] 93
      • [с.] 94
    • Третя глава. За представеніето на обвиняваный при диреніето и за распытътъ му
     • Пьрво отдѣленіе. Призовътъ или приводътъ на обвиняваный при диреніето
      • [с.] 95
     • Второ отдѣленіе. Распытътъ на обвиняваный
      • [с.] 96
    • Четвьрта глава. За пресѣченіето на способытѣ да ся отклони отъ диреніето обвиняваный
     • [с.] 97
     • [с.] 98
    • Пята глава. За привыкваніето и распытътъ на свидѣтелитѣ
     • [с.] 99
     • [с.] 100
    • Шеста глава. За протоколытѣ на предварителното диреніе
     • [с.] 101
    • Седма глава. За сключеніето на диреніе
    • Осма глава. За отговорностьта на полицейскитѣ чинове и на сѫдовнытѣ лѣкари по дѣйствіята на диреніето
     • [с.] 102
    • Девята глава. За редътъ на потѫжваніето срѣщу дѣйствіята на диреніето
     • Пьрво отдѣленіе. За редътъ по който ся принасятъ тѫжбытѣ
      • [с.] 103
     • Второ отдѣленіе. Редътъ за разглежданіето на жалбытѣ
    • Десята глава. За дѣйствіята на сѫдътъ подирь свьршваніето на предварителното диреніе
     • [с.] 104
   • Четвьртый раздѣлъ. За редътъ на производството въ окружнытѣ судове
    • Пьрва глава. Распорежданіята на предсѣдательтъ на сѫдътъ
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
    • Втора глава. Съставътъ на присѫтсвіето за сѫдебното засѣданіе
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • Третя глава. За редътъ по който ся управя ходътъ на дѣлото въ сѫдебното засѣданіе
    • Четвьрта глава. За условіята на производството на дѣлата въ сѫдебнытѣ засѣданія
     • [с.] 110
     • [с.] 111
    • Пята глава. За дѣйствіята, които ставатъ при отврываніето на сѫдебното засѣданіе
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • Шеста глава. За редътъ на изврьшваніето на сѫдебното диреніе
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
    • Седма глава. За заключителнытѣ дѣйствія по сѫдебното диреніе
     • [с.] 119
    • Осма глава. За редътъ на постановеніето и на обявеніето на присѫдытѣ
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
    • Девята глава. За протоколытѣ на сѫдебнытѣ засѣданія
     • [с.] 126
    • Десята глава. За дѣлата, по които обвинявванытѣ сѫ ся уклонили (побѣгнѫли) отъ сѫдътъ
     • [с.] 127
   • Пятый раздѣлъ. За редътъ по който става потъжваніе срѣщу рѣшеніята на окружнытѣ судове
    • Пьрва глава. За въззывнытѣ жалбы и за редътъ на тѣхното подаваніе
     • [с.] 128
    • Втора глава. За редътъ, по който ся разгледватъ дѣлата въ областнытѣ сѫдове
     • [с.] 129
     • [с.] 130
    • Третя глава. За частнытѣ жалбы
     • [с.] 131
   • Шестый раздѣлъ. За испълненіето на углавнитѣ присуды
    • Пьрва глава. За стѫпваніето на присѫдытѣ въ законна сила
     • [с.] 132
    • Втора глава. За редътъ, по който ся испълнятъ присѫдытѣ
     • [с.] 133
  • Четвьрта книга. Особенны судове
   • Пьрвый раздѣлъ. За административнытѣ судове
    • Пьрва глава. Учрежденіето и съставътъ на административнытѣ сѫдове
     • [с.] 134
    • Втора глава. За предметытѣ на вѣдомството на окрѫжнытѣ административны сѫдове
     • [с.] 135
    • Третя глава. За редътъ, по който става потѫжваніе срѣщу рѣшеніята на окрѫжнытѣ административны сѫдове
     • [с.] 136
   • Вторый раздѣлъ. Духовнытѣ судове
    • Пьрва глава. Предметытѣ на вѣдомството на духовнытѣ сѫдове отъ православното исповѣданіе
     • [с.] 137
    • Втора глава. За духовнытѣ сѫдове на другитѣ исповѣданія
    • Третя глава. За сѫдътъ на кадіитѣ
     • [с.] 138
     • Преходны правила
      • [с.] 139
      • [с.] 140
  • Пята книга. За судебнытѣ разноски
   • Пьрва глава. За сѫдебнытѣ разноски по производството на гражданскитѣ дѣла
    • Общи правила
     • [с.] 141
    • Пьрво отдѣленіе. За гербовытѣ мыта
    • Второ отдѣленіе. За сѫдебнытѣ мыта
     • [с.] 142
    • Трете отдѣленіе. За канцелярскитѣ мыта
    • Четвьрто отдѣленіе. За беріитѣ по производството на дѣлото
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • Пято отдѣленіе. Възнагражденіето на сѫдящитѣся за сѫдебнытѣ разноски
    • Шесто отдѣленіе. За распредѣленіето на сѫдебнытѣ и канцелярскитѣ мыта и на беріитѣ по гледаніето на дѣлото
    • Седмо отдѣленіе. За исключеніята изъ общитѣ правила относително до сѫдебнытѣ разноски
     • [с.] 145
     • [с.] 146
   • Втора глава. За сѫдебнытѣ разноски по углавнытѣ дѣла
    • [с.] 147
    • [с.] 148
   • Третя глава. За беріитѣ, които зематъ сѫдебнытѣ разсылницы кога врѫчватъ повѣстки и членоветѣ на сѫдътъ кога привеждатъ рѣшеніята въ испълненіе
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • Допълниттелны правила
     • [с.] 151
     • [с. 152]
  • Приложеніе до статія 326. Формата на испълнителный листъ
   • [с.] 153
   • [с. 154]
  • Типографически прогрѣшки
   • [с.] 155
   • [с. 156]
  • Оглавеніе
   • [с. І]
   • [с.] ІІ
   • [с.] ІІІ
   • [с.] ІV
   • [с.] V
   • [с.] VІ
   • [с. VІІ]
   • [с. VІІІ]
  • Учреждение суда высшей инстанціи. Утверждено Императорскимъ Россійскимъ Коммиссаромъ, 25 ноября 1878 года, въ Софіи
   • [с. ІХ]
   • [с. Х]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]