Citation link:
 • Святительское поученіе къ новопоставленномՃ свѧщеникՃ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • [Посвещение]
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
  • Ѡглавленіе
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
   • [с. V]
   • [с. VІ]
  • Святителско поученіе къ новопоставленному свчщеннику [свѧщеннику], кое то му се дава на свитокъ[...]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Наставленіѧ отъ архіпастырѧ свѧщенникՃ
   • ВстՃпленїе
    • [с. 13]
    • [с.] 14
    • [с.] 15
   • Первое наставленіе. Что e длѫженъ свѧщенникъ да сохранѧва въ всичко то си живенїе
    • [с. 16]
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Второе наставленіе. Что e длѫженъ свѧщенникъ да прави по своѧ та пастырска дѫлжность
    • [с. 20]
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
   • Третое наставленіе. Что e длѫженъ свѧщенникъ да прави предъ совершаванье то на свѧти тайнства
    • Предъ крещеніе
     • [с.] 25
    • Предъ вѣнчанье
     • [с.] 26
    • Предъ исповѣданіе
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • Предъ причащеніе то на свѧты тайны да прочетешъ слѣдՃющее увѣщаніе на oніѧ, кои то се готвѧтъ за това
     • [с.] 29
     • [с.] 30
   • Четвертое наставленіе. Съ каковъ начинъ може свѧщенникъ да уготовлѧва на пՃть умирающи те
    • [с.] 31
    • а҃
     • [с.] 32
    • в҃
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • г҃
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • д҃
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
  • Сокращенный катихизисъ
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. 1]
   • [с.] 2
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • [с.] 9
   • Десѧть заповѣди
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Мѣста изъ священно то писаніе, кои то се относятъ на священическіатъ чинъ
    • Дѣѧнїѧ Апостол. глав̑. к҃
     • [с. 22]
    • Изъ Первото посланіе къ Тїмоѳеѧ. Въ глав. г҃
     • [с.] 23
     • [с.] 24
    • Изъ Апостолъ Павлово посланіе къ ТїтՃ. Въ глав. а҃
     • [с. 25]
   • Правила отъ святы Апостоли и святы Вселенски и Помѣстны Собори и отъ (други) святы отцы[...]
    • Поперво правила та отъ свѧты Апостолы
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
    • Правила отъ первый Вселенскій Соборъ, что е былъ въ царствованіе то Константіна Великаго,[...]
     • [с. 39]
     • [с.] 40
    • Правила отъ Помѣстныатъ Соборъ, что є былъ въ Анкира
     • [с. 41]
    • Правила на святый помѣстный Соборъ, кой то є былъ въ Нова та Кесаріа
     • [с.] 42
    • Правила на святый помѣстный Соборъ, Что є былъ въ Гангра
     • [с.] 43
     • [с.] 44
    • Правила на святый помѣстныц [помѣстный] Соборъ кой то є былъ въ Лаудакіа
     • [с. 45]
     • [с.] 46
    • Правила на святый Вселенскій четвертый Соборъ, что є былъ въ Халкидонъ[...]
     • [с. 47]
    • Правило на святый помѣстный Соборъ кой то є былъ въ Карѳагена
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • Правила на святый шестый Вселенскій Соборъ, что є былъ въ Цариградъ, въ палатна та Трулла
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • Изъ правила та на святый седмый вселенскій Соборъ что є былъ въ Нікей, отъ святый отцы, кои то беха се собрали вторый путъ
    • Отъ первый и вторый Соборъ, кой то є былъ въ Цари градъ въ свято-Апостолска та церковь
     • [с. 53]
    • Правила на святаго Василіа Великаго
     • [с.] 54
     • [с.] 55
    • Отъ Тімотеа архіепископа Александрійскаго
     • [с.] 56
    • Заради супружеска та тайна, изъ уставленія та церковны, что се изобразени въ книга Кормчіа
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
    • [Примѣчаи на изѧсненїе то]
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
   • Точки земанній изъ духовныатъ регламентъ. на Россіоско то православно царство, кои то се относятъ повыше до священницы, діаконы и клирицы церковны
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
    • [с.] 68
   • Заради оныя человѣцы, кои то проповѣдуватъ (сказуватъ) слово Божіе, премного са полезни тія правила, что слѣдуватъ тука
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • Въ г҃: часть заради священницы, діаконы, и други те клирицы (церковницы)
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]