Citation link:
 • Скороучящый французинъ или сигуренъ и лесенъ учителъ чрѣз когото единъ чловѣкъ да може за малко врѣмя да са научи да говори, да пише и да чете французскы
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Предговор]
   • [Липсват страници]
   • [с.] VІІ
   • [с. VІІІ]
  • [Грамматика]
   • День прьвый за произношеніе-то на французскы-ты буквы
    • Французскы-ты буквы сѫ всичко 24
     • [с. 1]
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • Упражненіе за прочитаніе
     • 1
      • [с.] 8
     • 2
      • [с.] 9
     • 3
      • [с.] 10
     • 4
      • [с.] 11
     • 5
      • [с.] 12
      • [с.] 13
     • 6
      • [с.] 14
   • Вторый день
    • Разговори
     • [с. 15]
    • За ударенія-та
     • [с.] 16
    • За апострофъ-тъ и за съединителныя знакъ
    • За членъ-тъ на французскый языкъ
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • Склонѣніе на неопредѣлителныя членъ
      • [с.] 20
     • За раздѣлителный членъ
      • [с.] 21
   • Третый день
    • Разговори
     • [с. 22]
    • За прилагателни-ты имена и тѣхны стьпены
     • [с.] 23
    • За числителни-ты прилагателни
     • Количествены числа
      • [с.] 24
     • За относителни-ты числа
     • Рѣдовны-ты числа
      • [с.] 25
     • Събирателны-ты числа
      • [с.] 26
    • За мѣстоименія-та
     • а) За лични-ты мѣстоименія
      • [с.] 27
      • [с.] 28
     • б) За притяжателни ты мѣстоименія
      • [с.] 29
      • [с.] 30
   • Четвьртый день
    • Разговори
     • [с. 31]
    • [За мѣстоименія-та - продължение]
     • в) За указателни-ты мѣстоимѣнія
      • [с.] 32
     • г) За относителни-ты и въпросителни-ты мѣстоимѣнія
     • д) За неопредѣлителни-ты мѣстоименія
      • [с.] 33
    • За глагола
     • [с.] 34
     • Спряженіе на спомагателни-ты глаголы
      • [с.] 35
      • [с.] 36
      • [с.] 37
      • [с.] 38
   • Пятый день
    • Разговори
     • [с. 39]
    • [За глагола - продължение]
     • [Спряженіе на спомагателни-ты глаголы - продължение]
      • [с.] 40
      • [с.] 41
      • [с.] 42
      • [с.] 43
     • Спряженіе на правилни-ты глаголи
      • [с.] 44
      • [с.] 45
      • [с.] 46
      • [с.] 47
      • [с.] 48
      • [с.] 49
      • [с.] 50
   • Шестый день
    • Разговори
     • [с. 51]
    • [За глагола - продължение]
     • [Спряженіе на правилни-ты глаголы - продължение]
      • [с.] 52
      • [с.] 53
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
      • [с.] 57
      • [с.] 58
      • [с.] 59
     • За страдателни-ты глаголы
      • [с.] 60
      • [с.] 61
      • [с.] 62
      • [с.] 63
   • Седмый день
    • Разговори
     • [с. 64]
    • [За глагола - продължение]
     • Възвратны глаголы
      • [с.] 65
      • [с.] 66
      • [с.] 67
     • Еднолични-ты глаголи
      • [с.] 68
     • За неправилни-ты глаголы
      • [с.] 69
      • Не правилны глаголы на прьво-то спряженіе
      • Неправилны глаголы на второ-то спряженіе
       • [с.] 70
       • [с.] 71
       • [с.] 72
   • Осмый день
    • Разговори
     • [с. 73]
    • [За глагола - продължение]
     • [За неправилни-ты глаголы - продължение]
      • Неправилны глаголы на трете-то спряженіе
       • [с.] 74
       • [с.] 75
      • Неправилны глаголы на четвьрто-то спряженіе
       • [с.] 76
       • [с.] 77
       • [с.] 78
       • [с.] 79
   • Девятый день
    • Разговоры
     • [с. 80]
    • За прѣдлози-ты
     • [с.] 81
     • Различны значенія на предлози-ты // Примѣры за употрѣбленіе-то имъ
      • [с.] 82
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
      • [с.] 87
      • [с.] 88
      • [с.] 89
   • Десятый день
    • Разговоры
     • [с. 90]
    • Нарѣчія
     • 1. Нарѣчія за увѣреніе, отрицаніе, съмнѣніе и пытаніе
      • [с.] 91
      • [с.] 92
     • 2. Мѣстны нарѣчія
      • [с.] 93
     • 3. Врѣменны нарѣчія
      • [с.] 94
      • [с.] 95
      • [с.] 96
     • 4. Нарѣчія количественны, качественны и рядовны
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
   • Единадесятый день
    • Разговоры
     • [с. 100]
    • Съѭзы-ты
     • [с.] 101
     • [с.] 102
    • Междумѣтія
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
    • Сѫществителны имена кои-то вь Французскый языкъ само въ множественно число ся употрѣблявать
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
   • Дванадесятый день
    • Разговоры
     • [с. 109]
     • [с.] 110
    • Сѫществителны имена отъ сѫщо произношеніе и правописаніе, но отъ различни значенія, тый ся познаватъ само отъ членове-ты имъ кои-то ся намѣріѫтъ на прѣди имъ
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
    • Свойственны рѣчы, кои-то имать различни значенія когато ся намѣратъ прѣдъ или подиръ сѫществително имя
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
  • [Разговорникъ]
   • Reçueil de expressions le plus usitéess dan le discours familier // Збирка на нѣкои по-потрѣбны израженія въ разговора
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
   • Nouveaux dialogues familiers, de la langue française // Новы фамиліярны разговоры на французскый языкъ
    • [За френския език]
     • [с.] 132
    • Du coucher // За спасеніе-то
     • [с.] 133
     • [с.] 134
    • Pour changer de l’argent // За промѣни пары
     • [с.] 135
    • Au concert // Въ концерта
     • [с.] 136
     • [с.] 137
    • En voyage // Въ пътешествіе
     • [с.] 138
     • [с.] 139
    • D’un mariage // За едно жененіе
     • [с.] 140
     • [с.] 141
    • Du temps et de l’heure // За время-то и часъ-тъ
     • [с.] 142
    • Avec le tailleur // Съ шивачъ-тъ
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • D’un repas // За угощеніе
     • [с.] 145
    • Au diner // На обѣдъ
     • [с.] 146
     • [с.] 147
    • De la comédie // За комедіѭ
     • [с.] 148
     • [с.] 149
    • Avec un chapelier // Съ единъ шапкаръ
     • [с.] 150
    • De l’écriture, et de ce qui est nécessaire pour écrire // За писаніе-то и за какво-то е нуждно за писаніе
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
    • Avec le cordonnier // Съ чизмарина
     • [с.] 154
    • Du temps // За время-то
     • [с.] 155
     • [с.] 156
    • Avec l’horloger // Съ часовникаръ-тъ
     • [с.] 157
     • [с.] 158
    • Du mal de dents // За зѫбоболіе
     • [с.] 159
    • De la draperie et de la soieries // За сукнены и копринени нѣчта
     • [с.] 160
     • [с.] 161
     • [с.] 162
    • Avec un bijoutier // Съ единъ златаръ
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
    • Entre une dame et une femme de chambre // Мѣжду еднѫ господжѫ и еднѫ слугыня
     • [с.] 166
    • Pour s'embarquer // За да ся качи чловѣкъ на корабъль
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • De divers jeux // За разны игри
     • [с.] 169
     • [с.] 170
    • Entre deux amis // Мѣжду двама пріятели
     • [с.] 171
     • [с.] 172
    • De la parentè // За сродство-то
     • [с.] 173
     • [с.] 174
    • Du tabac // За тютюна, емфіе
     • [с.] 175
    • Gallicisme // Галлицизмъ
     • [1]
      • [с.] 176
      • [с.] 177
      • [с.] 178
     • [2]
      • [с.] 179
      • [с.] 180
     • [3]
      • [с.] 181
     • [4]
      • [с.] 182
     • [5]
      • [с.] 183
      • [с.] 184
     • [6]
      • [с.] 185
      • [с.] 186
      • [с.] 187
      • [с.] 188
      • [с.] 189
      • [с.] 190
      • [с.] 191
      • [с.] 192
  • Сбирка отъ най нуждни рѣчи въ разговора [Речник]
   • За вѣроисповѣданіе-то
    • [с.] 193
    • [с.] 194
   • За дни-ты на седмицѫ-тѫ
   • За праздници-ты
    • [с.] 195
   • За мѣсяци-ты
   • За вселенная и нѣйни части
    • [с.] 196
   • За елементи-ты
    • [с.] 197
   • За метали-ты и минерали-ты
   • За камени-ты
    • [с.] 198
   • [Липсват страници]
   • [За чувствата]
    • [с.] 203
   • За добродѣтель-тѫ и блудость-тѫ
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
   • За случайни своиства
    • [с.] 207
    • [с.] 208
   • За недостатоци-ты и болѣсти-ты
    • [с.] 209
    • [с.] 210
   • За сродство-то
    • [с.] 211
    • [с.] 212
   • За облекло-то и негови части
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
   • За препитателни-шы [препитателни-ты] срѣдства
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
   • За велики ты домове и тѣхни-ты слуги
    • [с.] 219
    • [с.] 220
   • За духовный чинъ
    • [с.] 221
   • За военный чинъ и нѣгови орѫдія
    • [с.] 222
   • За наукиты, художества и пр.
    • [с.] 223
    • [с.] 224
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
   • За женско рѫкодѣліе
    • [с.] 231
   • За търговщинѫ-тѫ
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
    • [с.] 235
   • За градъ-тъ и негови часты
   • За часты-ты на кѫщѫ-тѫ
    • [с.] 236
    • [с.] 237
   • За покѫщни-ти части
    • [с.] 238
    • [с.] 239
   • За трапезѫ-тѫ и готварни-ты сѫдове
    • [с.] 240
    • [с.] 241
   • За поле-то
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
   • За животни-ты
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
   • Прилагателны имена
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
    • [с.] 257
    • [с.] 258
    • [с.] 259
    • [с.] 260
    • [с.] 261
    • [с.] 262
   • Глаголы
    • [с.] 263
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
    • [с.] 272
    • [с.] 273
  • Разны образцы за писма
   • Circulaires
    • [1]
     • [с. 274]
    • [2]
     • [с.] 275
    • [3]
     • [с.] 276
    • [4]
    • [5]
     • [с.] 277
     • [с.] 278
   • Offres des services
    • [1]
     • [с.] 279
    • [2]
     • [с.] 280
    • [3]
     • [с.] 281
   • Des informations
    • [1]
     • [с.] 282
    • [2]
     • [с.] 283
   • Lettres des félicitations
    • [1]
     • [с.] 284
    • [2]
     • [с.] 285
   • Lettre de change
   • Quittance
    • [с.] 286
   • Assignation
   • Lettre de voiture
    • [с.] 287
   • Félicitations, compliments
    • [1]
     • [с.] 288
    • [2]
     • [с.] 289
   • Billets d’invitation
    • [1]
    • [2]
     • [с.] 290
    • [3]
    • [4]
     • [с.] 291
  • Имена-та на родолюбиви-ты спомоществователи
   • [с. 292]
   • [с.] 293
   • [с.] 294
   • [с.] 295
   • [с.] 296
   • [с.] 297
   • [с.] 298
   • [с.] 299
   • [с.] 300
   • [с.] 301
   • [с.] 302
   • [с.] 303
   • [с.] 304
   • [с.] 305
   • [с.] 306
   • [с.] 307
   • [с.] 308
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]