Citation link:
 • Грамматика за старобългарскыя ѥзыкъ по-сичко-то му развитіѥ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіѥ
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Введеніѥ
   • I. Старобългарскы писмена или буквы
    • [с. 9]
    • [с.] 10
    • Забѣлѣжкы
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
   • II. Раздѣленіѥ на буквы-тѣ
    • а. Гласны
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • б. Съгласны
     • [с.] 16
    • Забѣлѣжкы
   • III. Произношеніѥ на буквы-тѣ
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • IV. Раздѣленіѥ на грамматика-та
    • [с.] 20
  • Часть пьрва. За словопроизводство-то. Предварителны познанія
   • I. Съставъ на думы-тѣ
    • [с.] 21
   • II. Измѣнуванье, вмѣтанье и отнеманье на нѣкои буквы въ състава и въ образованье-то на думы-тѣ
    • а. Измѣнуванье на гласны-тѣ
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • б. Измѣнуванье на съгласны-тѣ
     • [с.] 24
    • в. Вмѣтанье на буквы
     • [с.] 25
     • [с.] 26
    • г. Отнеманье на Буквы
     • [с.] 27
   • III. Части на рѣчь-та
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • Глава I. За сѫществително-то име
     • [с.] 32
     • I. Ненарастяваны склоненія
      • [с.] 33
      • Пьрво склоненіѥ
       • а) твьрдо склоненіѥ
        • [с.] 34
        • [с.] 35
       • Меко склоненіѥ
        • [с.] 36
        • а. Въ ѥдинственно-то число
         • [с.] 37
         • [с.] 38
        • б. Въ двойственно-то
        • в. Въ множественно-то
         • [с.] 39
         • [с.] 40
         • [с.] 41
         • [с.] 42
         • [с.] 43
      • Второ склоненіѥ
       • а. Твьрдо склоненіѥ
        • [с.] 44
        • [с.] 45
       • б. Меко склоненіѥ
        • [с.] 46
        • [с.] 47
      • Третье склоненіѥ
       • [с.] 48
     • II. Нарастяваны склоненія
      • [с.] 49
      • [с.] 50
      • [с.] 51
      • [с.] 52
     • Разно-скланваны и неправилны сѫществителны имена
      • [с.] 53
      • [с.] 54
      • [с.] 55
      • [с.] 56
     • Недостатъчны сѫществителны имена
      • [с.] 57
    • Глава II. За прилагателно-то име
     • а. Пълна или опрѣдѣлена форма
     • б. Усѣчена или неопрѣдѣлена форма
      • [с.] 58
      • а) твьрдо склоненіѥ
       • [с.] 59
       • [с.] 60
       • [с.] 61
       • [с.] 62
      • б. Меко склоненіѥ
       • [с.] 63
       • [с.] 64
       • [с.] 65
       • [с.] 66
       • [с.] 67
       • [с.] 68
     • Неправилны и недостатъчны прилагателны
      • [с.] 69
     • Стьпени на сравненіѥ-то
      • [с.] 70
      • [с.] 71
      • [с.] 72
     • Числителны имена
      • [с.] 73
      • [с.] 74
      • [с.] 75
      • [с.] 76
      • [с.] 77
    • Глава III. За мѣстоименіѥ-то
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • I. Склоненіѥ за мѣстоименія на й
      • [с.] 80
      • [с.] 81
     • II. Склоненіѥ на: ь, или ей, їй
      • 1. Образъ
       • [с.] 82
      • 2. Образъ
       • [с.] 83
     • III. Склоненіѥ на: ый -ъін, їй -ни -ъ
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
    • Глава IV. За глагола
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • I. Спряженіѥ
      • [с.] 98
     • III. Спряженіѥ
      • [с.] 99
     • А. Спряженіѥ пьрво съ съединителна гласна е
      • [с.] 100
      • I. Спряженіѥ на глаголы отъ пьрва-та разредба
       • [с.] 101
       • [с.] 102
       • [с.] 103
       • [с.] 104
       • [с.] 105
       • [с.] 106
       • [с.] 107
       • [с.] 108
       • [с.] 109
       • [с.] 110
       • [с.] 111
       • [с.] 112
       • [с.] 113
       • [с.] 114
       • [с.] 115
       • [с.] 116
       • [с.] 117
      • II. Спряженіѥ на глаголы отъ втора-та разредба
       • [с.] 118
       • [с.] 119
       • [с.] 120
       • [с.] 121
      • III. Спряженіѥ на глаголы отъ третья-та разредба
       • [с.] 122
       • [с.] 123
      • IV. Спряженіѥ на глаголы отъ четвьрта-та разредба
       • [с.] 124
       • [с.] 125
      • V. Спряженіѥ на глаголы отъ пета-та разредба
       • [с.] 126
     • В. Спряженіѥ второ съ съединителна гласна и
      • [с.] 127
      • [с.] 128
      • [с.] 129
      • [с.] 130
      • [с.] 131
     • Г. Архаическо спряженіѥ безъ никаква съѥдинителна гласна
      • [с.] 132
      • [с.] 133
      • [с.] 134
      • [с.] 135
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
      • [с.] 139
      • [с.] 140
     • Форма на страдателныя залогъ
      • [с.] 141
      • [с.] 142
      • Спряженіѥ на глаголы отъ страдателенъ залогъ съ спомагаталенъ глаголъ
       • а. Отъ несвършенъ видъ
        • [с.] 143
       • в. Отъ свършенъ видъ
        • [с.] 144
     • Безличны глаголы
    • Бѣлѣзы на наклоненія-та, времена-та и лица-та
     • [с.] 145
    • Производство на времена-та
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
    • Глава V. За причастіѥ-то
     • I. Пълна форма
      • [с.] 150
     • II. Усѣчена форма
      • [с.] 151
    • Глава VI. За нарѣчіѥ-то
     • [с.] 152
     • [с.] 153
    • Глава VII. За предлога
     • [с.] 154
    • Глава VIII. За съюза
     • [с.] 155
    • Глава IX. За междометіѥ-то
     • [с.] 156
     • [с.] 157
  • Притурка на пьрва-та часть. За производство-то или образованье-то на думы-тѣ
   • а. Производство на думы-тѣ
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
   • б. Слаганье на думы-тѣ
    • [с.] 166
  • Часть втора. За правописаніѥ-то
   • I. Употребеніѥ на буквы-тѣ
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • Особиты свойства на старобългарскыя ѥзыкъ въ правописаніе-то, само въ древность-та му
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
     • [с.] 182
   • II. За съкратителны-тѣ знакове или титлы-тѣ, и за надстръчны-тѣ знакове
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • Притурка на страна 187
    • [Празна страница]
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
   • III. За стръчны-тѣ или препьвателны-тѣ знакове
    • [с.] 192
  • Часть третья. За словосъчиненіѥ-то
   • А) Просто предложеніѥ
    • I. Образованье на просто-то продложеніѥ
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
     • [с.] 198
    • II. Отношеніѥ на сказуѥмо-то къмъ подлежаще-то по зависимость-та му отъ него
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
    • III. Отношеніѥ на опредѣленіѥ-то къмъ опредѣлявана-та дума
     • [с.] 203
     • [с.] 204
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [с.] 207
     • [с.] 208
     • [с.] 209
    • IV. Отношеніѥ на допълненіѥ-то къмъ допълнявана-та дума
     • а. Управанье на падежи-тѣ безъ предлозы
      • Родителный
       • [с.] 210
       • [с.] 211
       • [с.] 212
       • [с.] 213
       • [с.] 214
      • Дателный
       • [с.] 215
       • [с.] 216
       • [с.] 217
      • Винителный
      • Творителный
       • [с.] 218
       • [с.] 219
       • [с.] 220
      • Предложный
       • [с.] 221
     • б) Управянье на падежи-тѣ съ предлозы
      • [с.] 222
      • [с.] 223
      • [с.] 224
      • [с.] 225
     • в. Употребеніѥ на неопредѣлително-то наклоненіѥ
      • [с.] 226
      • [с.] 227
      • [с.] 228
   • Б. Сложно предложеніе
    • I. Слѣно предложеніѥ
     • [с.] 229
    • II. Съставно предложеніѥ
     • [с.] 230
     • [с.] 231
     • 1. Относително допълнително предложеніѥ
      • [с.] 232
     • 2. Относително обстоятелственно предложеніѥ
      • [с.] 233
      • [с.] 234
     • 3. Относително опредѣлително предложеніѥ
      • [с.] 235
   • В. Расположеніѥ на думы-тѣ
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • [с.] 237
    • [с.] 238
    • [с.] 239
    • [с.] 240
  • Типографическы погрѣшкы
   • [с. 241]
  • Имена-та на родолюбивы-тѣ спомощницы
   • [с. 242]
   • [с.] 243
   • [с.] 244
   • [с.] 245
   • [с.] 246
   • [с.] 247
   • [с.] 248
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]