Citation link:
 • Слова върху нѣкои прѣдметы отъ Свято-то писаніе. Часть втора
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • Слово 14. Дльжность за испытваніе на Св. Писаніе
   • [с. 101]
   • 1. Іисусъ Христосъ ни заповѣдува да испытувамы Свято-то Писаніе
    • [с.] 102
    • [с.] 103
   • 2. Св. Писаніе е достойно за испытваніе
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • 3. Тая свята книга свидѣтелствува за Христа
    • [с.] 106
   • 4. Въ тѫѭ книгѫ ся намира животъ вѣченъ
    • [с.] 107
    • [с.] 108
  • Слово 15. Роднины-ты Христовы
   • 1. Що е воля-та Божія?
    • [с. 109]
    • [с.] 110
   • 2. Що е да прави нѣкой волѭ-тѫ Божіѭ
    • [с.] 111
   • 3. И такъвъ человѣкъ е Христовъ пріятель
    • [с.] 112
    • [с.] 113
    • [с.] 114
  • Слово 16. Прокаженный-тъ, или Христосъ е нашій-тъ Спаситель
   • [с. 115]
   • [с.] 116
   • 1. Отиде при Іисуса
    • [с.] 117
   • 2. Поклони му ся
    • [с.] 118
   • 3. Прокаженный-тъ не само отиде при Іисуса и му ся поклони, но и моляше му ся
   • 4. Вѣра-та на прокаженный-тъ го приведе при Христа
    • [с.] 119
    • [с.] 120
  • Слово 17. Новорожденіе
   • [с.] 121
   • [с.] 122
   • 1. То не е само вънкашно исправленіе на животъ-тъ ни
   • 2. То не е само да бѫде нѣкой членъ на цьрквѫ
    • [с.] 123
   • 3. То не е само крьщеніе-то
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
  • Слово 18. Нуждность-та ни отъ святаго Духа
   • 1. Всякой человѣкъ има нуждѫ отъ Святаго Духа
    • [с. 128]
    • [с.] 129
    • [с.] 130
   • 2. Всякой може да пріеме Св. Духа
    • [с.] 131
    • [с.] 132
   • 3. Че Богъ всякога е готовъ да ни дава Святый-тъ си Духъ
    • [с.] 133
    • [с.] 134
  • Слово 19. Петрово-то съгрѣшеніе
   • [с. 135]
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • 1. Петръ не съгрѣши съ лошо намѣреніе, т.е. понапрѣдъ не ся рѣши да направи грѣхъ
    • [с.] 140
   • 2. Петровый-тъ грѣхъ бѣше противенъ на съвѣты-ты които Христосъ нарочно му бѣше далъ, и на силны-ты обѣщанія които самъ бѣше обѣщалъ на Христа
    • [с.] 141
   • 3. Петръ съгрѣши противъ голѣмѫ-тѫ любовь и увѣреніе. които Христосъ му бѣ казалъ
    • [с.] 142
    • [с.] 143
  • Слово 20. Петрово-то покаяніе
   • 1. Покаяніе-то му бѣше наскоро
    • [с.] 144
   • 2. Петрово-то покаяніе бѣше длъбоко и чистосьрдечно
    • [с.] 145
   • 3. Петрово-то покаяніе произведе плодове достойны за покаяніе
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
  • Слово 21. Голѣмо-то искушеніе
   • [с. 151]
   • 1. Дѣ бѣше Христосъ когато ся искушаваше отъ діаволъ-тъ?
   • 2. Діаволъ-тъ що показа на Христа?
    • [с.] 152
   • 3. Що му обѣща діаволь-тъ?
   • 4. Съ кое условіе му обѣща діаволъ-тъ тыя нѣща?
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
  • Слово 22. Въскресеніе-то на Іаировѫ-тѫ дъщерѭ
   • [с.] 156
   • 1. Въ скърбно врѣме да не правимъ както Язычници-ти
    • [с.] 157
   • 2. Господь наименува смьрть-тѫ съ едно много сладко име
    • [с.] 158
    • [с.] 159
   • 3. Само петина [петима] видѣхѫ това чудо
   • 4. Надежды-ты ни да ся не отсѣкѫтъ отъ Христа
    • [с.] 160
   • 5. Каква бѣше длъжность-та на това въскрьсено момиче?
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
  • Слово 23. Покаянный-тъ разбойникъ
   • [с. 164]
   • 1. Коя беше причина-та на покяаніе-то му?
    • [с.] 165
    • [с.] 166
   • 2. Какво доказателство има за истинно-то му покаяніе
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
    • [с.] 170
  • Слово 24. За блаженството-то на покаянный-тъ разбойникъ
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
   • [с.] 174
   • 1. Виждамы Божіѭ-тѫ благодать и силѫ
    • [с.] 175
   • 2. Св. Писаніе не поменува за покаяніе-то на никого другъ въ смьртенъ часъ освѣнь за тоя разбойникъ
    • [с.] 176
   • 3. Страданіе-то за грѣхъ не умиостивява Бога, нито удостоява за небо-то
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
  • Слово 25. Хвьрляніе-то съ каменіе врьхъ Іисуса
   • 1. Господь нашъ работяше
    • [с. 180]
   • 2. Работы-ты Христовы бѣхѫ добры работы
    • [с.] 181
    • [с.] 182
   • 3. Кои хвьрляхѫ каменіе на него?
   • 4. Защо хвьрляхѫ каменіе на него?
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
  • Слово 26. Господня-та вечеря
   • [с. 187]
   • 1. Христосъ не изыскува много нѣща отъ цьрквѫ-тѫ си
   • 2. Христосъ не иска отъ насъ нѣщо противно на разумъ-тъ
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
   • 3. Който ся не причащава за споменъ Христовъ, виноватъ е
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
    • [с.] 195
    • [с. 196]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]