Citation link:
 • Священа исторія за дѣтца
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Предна оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Священа исторія за дѣца.
   • Прьвъ отдѣлъ Ветхый завѣтъ
    • 1. Сътвореніе на свѣта
     • [с. 3]
    • 2. Прьви чловѣци: мѫжь и жена
     • [с.] 4
    • 3. Грѣхъ на прьвы-ты чловѣцы
     • [с.] 5
    • 4. Адамови сынове и унуци. Потопъ
     • [с.] 6
    • 5. Ноеви сынове и унуци
     • [с.] 7
    • 6. Авраамъ и сынъ му Исаакъ
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • 7. Јаковъ и сынове-ти му
     • [с.] 10
    • 8. Израилтяне-ти въ Егыпетъ
     • [с.] 11
    • 9. Израилтяне-ти излизатъ изъ Егыпетъ
     • [с.] 12
    • 10. Божій законъ
     • [с.] 13
    • 11. Кывотъ, скынія и левити
     • [с.] 14
    • 12. Сѫдіи и прьви царіе
     • [с.] 15
    • 13. Царство-то ся дѣли на двѣ
     • [с.] 16
    • 14. Пророци
     • [с.] 17
   • Вторыи отдѣлъ Новый завѣтъ
    • 15. Рождество Христово
     • [с. 18]
     • [с.] 19
    • 16. Іоаннъ Крьститель. - Крьщеніе Христово
     • [с.] 20
    • 17. Проповѣдь на Іисуса Христа
     • [с.] 21
    • 18. Апостоли. - Господня молитва
     • [с.] 22
    • 19. Чюдеса и входъ Господень въ Јерусалимъ
     • [с.] 23
    • 20. Прѣображеніе и Тайна вечеря
     • [с.] 24
    • 21. Страданіе и смрьть на Іисуса Христа
     • [с.] 25
    • 22. Погребеніе и въскрьсеніе Христово
     • [с.] 26
    • 23. Възнесеніе Христово и слизаніе на Святый Духъ
     • [с.] 27
    • 24. Распространеніе на Христово-то ученіе
     • [с.] 28
     • [с.] 29
  • [Съдържание]
   • [с. 30]
   • [Празна странца 1]
   • [Празна страница 2
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]