Citation link:
 • Логопедия: Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения / Цветанка Ценова.
  • Предна корица
   • Предзаглавна страница
   • Гръб предзаглавна страница
  • Заглавна страница
   • Гръб заглавна страница
  • Съдържание
   • стр. 6
   • стр. 7
  • Увод
   • стр. 10
   • стр. 11
  • Раздел I - ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЯТА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
   • 1. Концептуални основи на класификацията на комуникативните нарушения
   • 1.1. Основни понятия и представи за феноменологията на комуникацията
    • стр. 13
    • стр. 14
    • стр. 15
    • стр. 16
    • стр. 17
   • 1.2. Организация на езиковите процеси
    • 1.2.1. Устен език
     • стр. 19
     • стр. 20
    • 1.2.2. Писмен език
     • стр. 22
     • стр. 23
     • стр. 24
   • 1.2. Организация на говорните процеси
    • стр. 26
    • стр. 27
    • стр. 28
    • стр. 29
    • стр. 30
    • стр. 31
   • 2. Езикова онтогенеза
    • стр. 33
    • стр. 34
    • стр. 35
    • стр. 36
    • стр. 37
    • стр. 38
    • стр. 39
    • стр. 40
   • 3. Теоретична база за описание на комуникативните нарушения
    • стр. 42
    • стр. 43
    • стр. 44
    • стр. 45
    • стр. 46
    • стр. 47
   • 4. Класификация на комуникативните нарушения
    • стр. 49
    • стр. 50
    • стр. 51
    • стр. 52
    • стр. 53
    • стр. 54
    • стр. 55
    • стр. 56
    • стр. 57
  • Раздел II - ЕТИОЛОГИЯ, СИМПТОМАТИКА И ФОРМИ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
   • 1. Гласови нарушения - на развитието и придобити
    • стр. 59
    • стр. 60
    • стр. 61
    • стр. 62
    • стр. 63
    • стр. 64
    • стр. 65
    • стр. 66
    • стр. 67
    • стр. 68
   • 2. Артикулационни нарушения на развитието - етиология и форми
    • стр. 70
    • стр. 71
    • 2.1. Симптоми на нарушена артикулация
     • стр. 73
     • стр. 74
     • стр. 75
     • стр. 76
    • 2.2. Синдроми на артикулационни нарушения на развитието
     • 2.2.1. Специфични артикулационни нарушения
     • стр. 78
     • 2.2.2. Вторични и биомеханични артикулационни нарушения
     • стр. 80
     • стр. 81
   • 3. Прозодични нарушения - на развитието и придобити
    • 3.1. Брадилалия, тахилалия, запъване
     • стр. 83
     • стр. 84
    • 3.2. Заекване
     • стр. 86
     • 3.2.1. Етиология на заекването
     • стр. 88
     • стр. 89
     • стр. 90
     • стр. 91
     • 3.2.2. Симптоми на заекването
     • стр. 93
     • стр. 94
     • 3.2.3. Форми на заекване
     • стр. 96
     • стр. 97
     • стр. 98
   • 4. Дизартрия
    • 4.1. Разстройства на мускулните функции
     • стр. 100
     • стр. 101
    • 4.2. Дисфагия
     • стр. 103
     • стр. 104
    • 4.3. Придобита дизартрия-анартрия - етиология, симптоми, форми
     • стр. 106
     • стр. 107
     • стр. 108
     • стр. 109
    • 4.4. Дизартрия на развитието
     • 4.4.1. Етиология на дизартрията на развитието - детска церебрална парализа
     • стр. 111
     • стр. 112
     • стр. 113
     • стр. 114
     • стр. 115
     • 4.4.2. Симптоматика на дизартрията на развитието
     • стр. 117
     • стр. 118
     • стр. 119
     • стр. 120
     • стр. 121
     • стр. 122
   • 5. Придобита говорна апраксия
    • стр. 124
   • 6. Говорна апраксия на развитието
    • стр. 126
    • стр. 127
   • 7. Биомеханични говорни нарушения на развитието
    • 7.1. Етиология на биомеханичните говорни нарушения на развитието
     • стр. 130
     • стр. 131
     • стр. 132
    • 7.2. Симптоматика на биомеханичните говорни нарушения на развитието
     • стр. 134
     • стр. 135
     • стр. 136
     • стр. 137
   • 8. Придобити нарушения на устния (говоримия) език
    • стр. 139
    • 8.1. Етиология на афазията
    • 8.2. Симптоми и форми на афазия
     • стр. 142
     • стр. 143
     • стр. 144
     • стр. 145
     • стр. 146
     • стр. 147
     • стр. 148
     • стр. 149
     • стр. 150
    • 8.3. Граматични нарушения при дисфлуентни и флуентни форми на афазия
   • 9. Нарушения на развитието на устния (говоримия) език - етиология, симптоми, форми
    • стр. 153
    • стр. 154
    • 9.1. Първична езикова патология
     • 9.1.1. Медицинска трактовка
     • стр. 156
     • стр. 157
     • стр. 158
     • стр. 159
     • стр. 160
     • стр. 161
     • 9.2.2. Лингвистично-поведенческа трактовка
     • стр. 163
     • стр. 164
     • стр. 165
     • стр. 166
     • стр. 167
     • стр. 168
     • стр. 169
     • стр. 170
     • стр. 171
    • 9.2. Езикова патология при интелектуална недостатъчност
     • стр. 173
     • стр. 174
    • 9.3. Езикова патология при сензорна недостатъчност
     • стр. 176
     • стр. 177
     • стр. 178
     • стр. 179
     • стр. 180
     • стр. 181
    • 9.4. Езикова патология при аутизъм
     • стр. 183
     • стр. 184
     • стр. 185
     • стр. 186
    • 9.5. Езикова патология при други абнормни състояния
     • стр. 188
     • стр. 189
   • 10. Придобити нарушения на писмения език
    • стр. 191
    • стр. 192
    • стр. 193
    • стр. 194
    • стр. 195
    • стр. 196
    • стр. 197
   • 11. Нарушения на развитието (овладяването) на писмения език
    • 11.1. Дислексия и нарушения на ученето
     • стр. 199
     • стр. 200
     • стр. 201
     • стр. 202
     • стр. 203
    • 11.2. Етиология на дислексията
     • стр. 205
     • стр. 206
     • стр. 207
     • стр. 208
     • стр. 209
     • стр. 210
     • стр. 211
     • стр. 212
    • 11.3. Симптоми на дислексията
     • стр. 214
     • стр. 215
     • стр. 216
     • стр. 217
     • стр. 218
     • стр. 219
     • стр. 220
     • стр. 221
    • 11.4. Форми на специфична дислексия
     • стр. 223
     • стр. 224
     • стр. 225
     • стр. 226
     • стр. 227
     • стр. 228
  • Раздел III - ДИАГНОСТИКА НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
   • 1. Въведение
    • стр. 230
    • стр. 231
    • стр. 232
    • стр. 233
   • 2. Интензивно логопедично изследване
    • стр. 235
    • стр. 236
    • стр. 237
    • стр. 238
    • стр. 239
    • стр. 240
    • стр. 241
    • стр. 242
    • стр. 243
    • стр. 244
    • стр. 245
    • стр. 246
   • 3. Други изследвания
    • стр. 248
    • стр. 249
    • стр. 250
    • стр. 251
    • стр. 252
    • стр. 253
    • стр. 254
   • 4. Диагностична батерия
    • стр. 256
    • стр. 257
    • стр. 258
    • стр. 259
    • стр. 260
    • стр. 261
    • стр. 262
    • стр. 263
    • стр. 264
    • стр. 265
    • стр. 266
    • стр. 267
    • стр. 268
   • 5. Количествени измервания
    • стр. 270
    • стр. 271
    • стр. 272
   • 6. Дифернциална диагностика
    • стр. 274
    • стр. 275
    • стр. 276
    • стр. 277
    • стр. 278
    • стр. 279
    • стр. 280
    • стр. 281
    • стр. 282
    • стр. 283
    • стр. 284
    • стр. 285
    • стр. 286
    • стр. 287
    • стр. 288
  • Раздел IV - ТЕРАПИЯ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ
   • 1. Въведение
    • 1.1. Същност на логопедичната терапия
     • стр. 290
     • стр. 291
     • стр. 292
     • стр. 293
    • 1.2. Видове логопедична терапия, структура и общи указания за провеждане
     • стр. 295
     • стр. 296
     • стр. 297
     • стр. 298
     • стр. 299
    • 1.3. Характеристика на говорната и на езиковата терапия
     • стр. 301
   • 2. Масаж
    • стр. 303
    • стр. 304
    • стр. 305
    • стр. 306
    • стр. 307
   • 3. Релаксация
    • стр. 309
    • стр. 310
    • стр. 311
   • 4. Регулиране на дишането
    • стр. 313
    • стр. 314
    • стр. 315
    • стр. 316
    • стр. 317
   • 5. Гласова терапия
    • 5.1. Постановка на гласа
     • стр. 319
     • стр. 320
     • стр. 321
     • стр. 322
    • 5.2. Особености на терапията на гласовите нарушения
     • стр. 324
     • стр. 325
   • 6. Гнозис и когнитивна сфера
    • 6.1. Невербален слухов гнозис
     • стр. 327
     • стр. 328
    • 6.2. Фонемен гнозис и фонологично осъзнаване
     • стр. 330
     • стр. 331
     • стр. 332
     • стр. 333
     • стр. 334
     • стр. 335
     • стр. 336
     • стр. 337
     • стр. 338
     • стр. 339
     • стр. 340
    • 6.3. Когнитивни процеси
     • стр. 342
     • стр. 343
   • 7. Праксис
    • 7.1. Артикулационен праксис
     • стр. 345
     • стр. 346
    • 7.2. Мануапен праксис
     • стр. 348
     • стр. 349
     • стр. 350
     • стр. 351
     • стр. 352
   • 8. Артикулационна терапия
    • 8.1. Специфика и съдържание
     • стр. 354
     • стр. 355
     • стр. 356
     • стр. 357
     • стр. 358
    • 8.2. Постановка на говорните звукове
     • стр. 360
     • стр. 361
     • стр. 362
     • стр. 363
     • стр. 364
     • стр. 365
     • стр. 366
     • стр. 367
     • стр. 368
     • стр. 369
    • 8.3. Автоматизация на говорните звукове
     • стр. 371
     • стр. 372
    • 8.4. Особености на терапията на артикулационните нарушения
     • стр. 374
     • стр. 375
   • 9. Прозодична терапия
    • 9.1. Същност и съдържание
     • стр. 377
     • стр. 378
     • стр. 379
     • стр. 380
     • стр. 381
     • стр. 382
    • 9.2. Особености на терапията на прозодичните нарушения
     • 9.2.1. Прозодична терапия при възрастни
     • стр. 384
     • стр. 385
     • стр. 386
     • 9.2.2. Прозодична терапия при деца
     • стр. 388
     • стр. 389
   • 10. Особености на терапията на дизартрията
    • стр. 391
    • стр. 392
    • стр. 393
    • 10.1. Придобита дизартрия
    • 10.2. Дизартрия на развитието
     • стр. 396
     • стр. 397
     • стр. 398
   • 11. Особености на терапията на говорната апраксия
   • 12. Особености на терапията на биомеханичните говорни нарушения
    • стр. 401
    • стр. 402
    • стр. 403
    • стр. 404
    • стр. 405
   • 13. Специални методи, използвани в говорната терапия
    • стр. 407
    • стр. 408
    • стр. 409
   • 14. Терапия на придобитите нарушения на устния език
    • стр. 411
    • стр. 412
    • стр. 413
    • стр. 414
    • стр. 415
    • стр. 416
    • стр. 417
   • 15. Терапия на нарушенията в развитието на устния език
    • 15.1. Общоразвиваща терапия
     • стр. 419
     • стр. 420
     • стр. 421
     • стр. 422
     • стр. 423
     • стр. 424
    • 15.2. Терапия при доминиращ тип лингвистична недостатъчност
     • стр. 426
     • стр. 427
     • стр. 428
     • стр. 429
    • 15.3. Терапия на вторичните нарушения в развитието на устния език
     • стр. 431
   • 16. Терапия на нарушенията на писмения език
    • стр. 433
    • стр. 434
    • стр. 435
    • стр. 436
    • стр. 437
    • стр. 438
   • 17. Специални методи, използвани в езиковата терапия
    • стр. 440
    • стр. 441
    • стр. 442
    • стр. 443
    • стр. 444
    • стр. 445
    • стр. 446
   • 18. Структуриране на комплексна терапия
    • стр. 448
    • стр. 449
    • стр. 450
    • стр. 451
    • стр. 452
    • стр. 453
    • стр. 454
    • стр. 455
  • Литератур
   • стр. 457
   • стр. 458
   • стр. 459
   • стр. 460
   • стр. 461
   • стр. 462
   • стр. 463
   • стр. 464
  • Задна корица