Citation link:
 • Отечество ”Свобода или смьртъ”
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Мѣсто пред’словіе
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с. 8]
  • Като е было, пакъ да бѫди
   • [с. 9]
  • Желаnье да стаnе
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
  • Осети са жертви са
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Дnесъ za дnecь, Ճтри za Ճтри. Zлѣ беzеороkъ
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • ДрՃгы стиховы вѣтхы и новы закои то[...]
  • Бѫлгаріе мила майко щели іоще ти да спишъ[...]
   • [с.] 18
  • Синца брата сѫгласно орՃжіе да хванимъ[...]
   • [с.] 19
   • [с.] 20
  • Врѣме дойде бѫлгаріе знакъ свобода да са откріе[...]
   • [с.] 21
  • Отъ небо излиза въ белгаріѫ влиза свѣтло-зарна звѣзда[...]
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Вѣтѫръ ичи балканъ стены самъ юнакъ съ коніѫ[...]
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • СлՃшамъ трՃба като звѫни подъ планинѫ въ полѣны[...]
   • [с.] 26
  • Стѫни стѫни юнакъ балкански отъ сьнъ са дѫлбокъ сѫбоди[...]
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • ІА глѣдай ты братіѫ мили що са вьрши тамъ на бѫиріѫ[...]
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Каде си вѣрна ты любовъ народна, дѣ блещиш ты искра любородна[...]
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Мили мой единородни, какъ казва ты вые[...]
   • [с.] 33
  • Едnѫ отъ горещы ты дՃмы
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • ДрՃгѫ
   • [с.] 37
  • Бѫлгаріѫ и nийnы ты сиnовѣ. Na 1862 ІՃnіе 8
   • [с.] 38
   • [с.] 39
  • Вижъ и тՃка
   • [с.] 40
  • Открій има кой даса ползова
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Що nе видишѫ кой е билъ твой прѣдѣда
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Откритіе
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • Nовиnѫ
   • [с.] 47
  • Двама сѫвѣтnицы
   • [с.] 48
  • Потребnо писмо
  • И дрՃго
   • [с.] 49
  • Пьсnъ свѣтовna
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • Др: изпѣіана на галацко то престанище. Отъ Т Венчановъ на раздиаеніе отъ своіата любезна дՃша
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • Unde este unire acolo este şi dumned̹eǔ // Дѣ то е сѫединіе таmъ е и Богъ
   • [с.] 54
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]