Current View
Authors:
Събев, Сашо
 
Title:
Кардиологични и параклинични изследвания при коне с нарушения в сърдечносъдовата дейност
 
Date of Issue:
2017
 
Type:
Thesis
 
Language:
bul
 
Subject:
коне, болести; сърдечносъдова дейност, изследвания
 
Abstract:
Смущенията в дейността на сърдечносъдовата система при спортните коне са актуални и често срещани състояния. Те възникват в следствие на органични изменения в синусовия възел, проводящите пътища или мускулната тъкан на сърцето. Нарушенията в работата на сърцето могат да бъдат провокирани от морфологични промени в клапите и прилежащите им отвори на сърдечно или съдово ниво. Върху функционалното състояние на сърдечносъдовата система оказват влияние и заболяванията на други органи и системи (дихателна, храносмилателна), паразитози, интокси-кации и др. Нарушенията в хомеостазата, предизвикани от загубата на течности и електролити, както и киселинно – алкалния дисбаланс оказват негативно въздействие върху съкратителната способност на миокардa. До подобни състояния могат да доведат продължителни ентероколити, колики и обилни изпотявания, резултат от тежки физически натоварвания. Новите диагностични технологии дават възможност за по-детайлно изследване на сърдечните структури и установяване на някои физиологични особености при конете, като физиологична регургитация, AB блок II степен и др. Чрез съвременните методи за изследване се постига по-прецизна диагностика на сърдечните увреждания, както и провеждане на по-адекватно лечение на същите. Въпреки множеството проучвания в световен мащаб, свързани с недостатъчността на сърдечните клапи при конете, до настоящия момент няма утвърден единен критерий за отдиференциране на физиологичната от патологична недостатъчност и произхождащата от нея регургитация на кръв. Всички тези факти подчертават необходимостта от допълнителни изследвания в областта на кардиологията при коня, част от които се явява настоящия дисертационен труд.