Citation link:
 • Възстания и народни движения въ предосвободителна България споредъ новооткрити турски официални документи / Владимир Тодоров-Хиндаловъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На свещенната паметь на милитѣ ми и непрѣжалими родители Евдокия и Тодоръ Хиндалови
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Вмѣсто предговоръ
   • [с. 5]
   • [с.] 6
  • I. Г. С. Раковски въ Влашко
   • [Текст]
    • [с. 7]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • Официални турски документи
    • № 1. Сведения по действията на българската чета въ Браила на 10 февруарий 1842 год.[...]
     • [с.] 21
    • № 2. Влашкиятъ войвода Александъръ Гика съобщава на турскитѣ власти за нахлуването въ Браила на четата[...]
     • [с.] 22
    • № 3. Мехмедъ Саидъ паша пише до Високата Порта по гореизложеното нападание[...]
     • [с.] 23
    • № 4. Преписъ отъ полученото на 11 Сеферъ 1258 год. писмо отъ Браила, по развилитѣ се тамъ събития[...]
     • [с.] 24
     • [с.] 25
    • № 5. Писмо-позивъ отъ старозагорчанина Александъръ Бейоглу Екзарх, напечатано на 24 юлий 1842 год. на гръцки езикъ въ Паришъ[...]
     • [с.] 26
    • № 6. Повѣрителенъ рапортъ на Мустафа Кяни по положението въ България прѣзъ 1842 год.[...]
     • [с.] 27
    • № 7. Повѣрително писмо на Графъ Неселродъ да управляющия посолството въ Цариградъ Влад. Павловичъ Титовъ[...]
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • № 8. Търновскиятъ мухасилъ Мехмедъ Джемаледдинъ пише на своя началникъ за агитациитѣ въ Търновско[...]
    • № 9. Рапортъ отъ Исмаилъ Адилъ и Ахмедъ Рагибъ по положението въ Габрово и Елена презъ 1849 год.[...]
     • [с.] 30
     • [с.] 31
    • № 10. Рапортъ отъ Исмаилъ Адилъ по положението въ Търновско презъ 1849 год.
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
  • II. Видинското възстание презъ 1856 година. Хараламби Бояра, Димитъръ Петровичъ и Манчо Кръстникъ
   • [Текст]
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
    • [с.] 54
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • Официални турски документи
    • № 11. Анонимно писмо по причинитѣ на видинското възстание[...]
     • [с.] 58
    • № 12. Позивъ на Али Риза паша до въстаницитѣ въ Видинско презъ 1850 год.
     • [с.] 59
     • [с.] 60
    • № 13. Рапортъ на султанския пратеникъ Али Риза Паша по причинитѣ на видинското възстание и за числото на убититѣ и ранени въ него[...]
     • [с.] 61
    • № 14. Султанскиятъ пратеникъ Али Рияа паша и видинскиятъ валия Мехмедъ Зия паша съобщаватъ на Високата-порта резултата отъ направената от тѣхъ анкета по числото на убититѣ българи презъ 1850 год.
     • [с.] 62
    • № 15. Видинскиятъ валия Али Риза паша пише до Наилъ бея - членъ отъ видинския меджлисъ, по въпроса за изпратенитѣ въ Цариградъ 18 души българи[...]
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • № 16. Колективна просба до Великия-везиръ, съ която се искатъ 247.000 гроша обезщетение за разграбенитѣ имоти на българитѣ, презъ врѣме на бѣлоградчишкото клане[...]
     • [с.] 65
    • № 17. Едно ананимно писмо по "господарлѫцитѣ" въ Видинско
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • № 18. Инструкции дадени на Исмаилъ паша за произвеждане анкета въ Ломъ и Бѣлоградчикъ и за въдворяване редъ въ Видинско[...]
     • [с.] 68
     • [с.] 69
    • № 19. Резюме отъ рапорта на руския консулъ въ Белградъ полковникъ Милошевичъ отъ 19 янарий 1852 год. до руското посолство в Цариградъ, по положението въ Видинско[...]
     • [с.] 70
  • III. Църковниятъ въпросъ. Пловдивскитѣ българи и митрополитъ Хрисантъ
   • [Текст]
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
   • Официални турски документи
    • № 20. Резюме отъ окрѫжното на гръцката патриаршия до всички митрополити и коджабашии въ България, разпратено следъ видинското възстание въ 1850 год.
     • [с.] 86
    • № 21. Колективна просба до Султана, съ която се иска да се опредѣли годишната заплата на митрополити и владици[...]
     • [с.] 87
    • № 22. Високата-порта пише на султана за оставката на вселенския патриархъ Григориосъ, по поводъ създаването на българската Екзархия
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
    • № 23. Колективна просба отъ воденскитѣ българи за преминаване подъ ведомството на Екзархията
     • [с.] 91
    • № 24. Такриръ на Н. Блаженство Антимъ I до Н. В. Султана
     • [с.] 92
  • IV. Изселване на видинскитѣ българи въ 1861 год.
   • [Текст]
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
    • [с.] 96
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • Официални турски документи
    • № 25. Дознание първо. Показания на Никола Савовъ Шоповъ, който подъ псевдонимъ Иванъ Богдановъ, се връща заедно съ изселницитѣ въ Видинъ[...]
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • № 26. Дознание второ. Иванъ Петровъ отъ с. Раяновци потвърждава показанията на двама други изселници
    • № 27. Дознание трето. Попъ Михаилъ отъ с. Долни-Ломъ, като причина за изселването[...]
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
    • № 28. Дознание четвърто. Показания на Стоянъ Петковъ отъ с. Бѣле-Бѣлоградчишко[...]
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
  • V. Хаджи Димитъръ, Стефанъ Караджа и Мидхадъ паша презъ 1868
   • [Текст]
    • [с.] 113
    • [с.] 114
    • [с.] 115
    • [с.] 116
    • [с.] 117
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • [с.] 123
    • [с.] 124
   • Официални турски документи
    • № 29. Заявление до султана. Българската народность запазена, въпрѣки старанията на гръцкитѣ патриарси да я затриятъ[...]
     • [с.] 125
     • [с.] 126
    • № 30. Ферманъ по назначението на Мидхадъ паша за дунавски валия
     • [с.] 127
    • № 31. Телеграма отъ 8 юлий 1868 год. на дунавския валия до Високата-порта[...]
     • [с.] 128
     • [с.] 129
    • № 32. Преводъ на изпратеното отъ сливенскитѣ първенци заявление до султана[...]
     • [с.] 130
    • № 33. Телеграма отъ дветѣ княжества до своя Капу-кехая въ Цариградъ[...]
    • № 34. Високата-порта поднася тезкере на султанския диванъ по поводъ формирането на чети въ Влашко[...]
     • [с.] 131
   • Приложение
    • № 35. Писмо на Хаджи Димитра и Стефан Караджа до Султанъ Азизъ[...]
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
    • № 36. Телеграма на валия Сабри паша[...]
     • [с.] 136
    • № 37. Рапортъ на Сабри паша до Високата-порта[...]
     • [с.] 137
    • № 38. Телеграма до Високата-порта. Четницитѣ обградении отъ войска въ Кара-есенскитѣ лозя[...]
     • [с.] 138
    • № 39. Рапортъ отъ дунавския валия Мехмед Сабри паша до Високата-порта[...]
     • [с.] 139
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
     • [с.] 143
     • [с.] 144
    • № 40. Четницитѣ убили още 17 души войници и избѣгали към курията на с. Неданъ[...]
    • № 41. Шифрована телеграма на Сабри паша до Великия везиръ[...]
     • [с.] 145
     • [с.] 146
    • № 42. Телеграма на Сабри паша до Братияно
    • № 43. Братияно до Сабри паша
     • [с.] 147
    • № 44. Втора телеграма на Сабри паша до Братияно[...]
     • [с.] 148
    • № 45. Директорътъ по Вѫншнитѣ работи на Дунавския вилаетъ уведомява Гюргевския префектъ Арическо[...]
     • [с.] 149
    • № 46. Новъ рапортъ на Мидхадъ паша, представенъ на Високата-порта следъ унищожението на четата на Хаджи Димитра и Караджата[...]
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
     • [с.] 158
  • VI. Старозагорското възстание. Инициатори, предетели и жертви
   • [Текст]
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
   • Официални турски документи
    • № 47. Високата-порта препорѫчва внимание при разследване българскитѣ възстаници презъ 1875 год.
     • [с.] 166
    • № 48. Мозбата отъ 16 ребиюлахеръ 1293 год. [28 априлъ 1876 г.] подписана отъ членоветѣ на касациония сѫдъ въ Одринъ[...]
     • [с.] 167
     • [с.] 168
    • № 49. Секретарътъ на султанската канцелария съобщава на Великия-везиръ, че султанътъ потвърди касационната мазбата[...]
     • [с.] 169
    • № 50. Проекти по устройството на извънреднитѣ сѫдилища за сѫдене на възстаницитѣ отъ 1876 год.
     • [с.] 170
     • [с.] 171
    • № 51. Предвидь на голѣмото число затворници, иска се образуването на още единъ извънреденъ сѫдъ въ Пловдивъ[...]
     • [с.] 172
    • № 52. Телеграма до Високата-порта по сраженията между възстаници и турска войска въ Кръвенишкия проход и Ново-село[...]
     • [с.] 173
    • № 53. Тезкере на Високата-порта по образуване извънреденъ сѫдъ въ Русе за сѫдене на възстаницитѣ отъ 1876 год.[...]
     • [с.] 174
    • № 54. Председательтъ на извънредната комисия Ес-Саидъ Саидуллахъ докладва на Високата-порта по нуждата отъ образуване въ Пловдивъ, предвидъ на голѣмия брой затворници, времененъ сѫдъ
     • [с.] 175
    • № 55. Одринскиятъ валия Ибрахимъ паша пише на Високата-порта по въпроса за прибиране орѫжието на одринскитѣ българи
     • [с.] 176
  • Съдържание
   • [с.] 177
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
   • [с.] 181
   • [с.] 182
   • [с.] 183
   • [с.] 184
  • [Караманска история отъ Шикяри]
   • [с.] 185
   • [с.] 186
   • [с.] 187
   • [с.] 188
  • По-важни печатни грѣшки
   • [с.] 189
   • [с.] 190
   • [с. 191]
   • [с. 192]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]