Current View
Citation link:
 • Карнегиевата анкета по войните презъ 1912 и 1913 година
  • Корица
  • Глава I. Гърци и българи
  • Глава II. Българи, турци и сърби
  • Глава III. Войната и народноститѣ
  • Глава IV. Войната и международното право
  • Глава V. Икономическитѣ послѣдствия отъ войната
  • VI. Моралнитѣ и социални послѣдствия отъ войната
  • VII. Произходъ на двѣтѣ балкански войни
  • Съдържание
  • Бѣлѣжки и отзиви за „Всемирна библиотека“