Citation link:
 • Правила за пѣніе и священны пѣсни съ напѣвы-тѣ имъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Правила за пѣніе]
   • Глава пьрва. Гласове-тѣ или Тонове-тѣ
   • Глава втора. Ритма, мѣркы и удареніе
    • [с. 3]
   • Глава третя. Нотны и прѣмѣчателни знакове
    • [с.] 4
   • Глава четвьрта. Цифры
    • [с.] 5
   • Глава пета. Мелодія - Лѣствица
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Глава шеста
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • Глава седма
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Глава осма
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Глава девета
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Глава десета
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Глава единадесета
    • [с.] 23
   • Глава дванадесета. Минорна лѣствица
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Глава тринадесета. Различни знакове
    • [с.] 26
  • [Священны пѣсни съ напѣвы-тѣ имъ]
   • 96. Наука, благый даръ
    • [с.] 27
   • 97. Елате сега
    • [с.] 28
   • 98. Подателю на мудрость-тѫ
    • [с.] 29
   • 99. Прѣдъ олтаря на наукѫ
    • [с.] 30
   • 100. Малкы нѣща
    • [с.] 31
   • 101. Слънце-то
    • [с.] 32
   • 102. Бързай Зимо
    • [с.] 33
   • 103. Отечество
    • [с.] 34
   • 104. Опытвай ся пакъ
    • [с.] 35
   • 105. Пріятелство
    • [с.] 36
  • Духовны пѣсни
   • Царю нашъ всесильный
    • [с.37] 1
   • Всегда при Господа
    • [с.38] 2
   • Обычамъ дъ оттеглювамъ
    • [с.39] 3
   • Ще ходимъ напрѣдъ
    • [с.40] 4
    • [с.41] 5
   • Молитвенъ часъ
    • [с.42] 6
   • Време-то ми тѫжно тече
    • [с.43] 7
    • [с.44] 8
   • Іисусово-то имя
    • [с.45] 9
   • Свѣщь на прозорецъ-тъ
    • [с.46] 10
    • [с.47] 11
   • ”Да бѫде воля-та твоя”
    • [с.48] 12
   • Аллахѫнъ азамети
    • [с.49] 13
   • Іисусовъ-тъ гласъ
    • [с.50] 14
   • Нашій пѫть е къмъ дома
    • [с.51] 15
   • Славословѣте Господа
    • [с.52] 16
   • Посвященіе Іисусу
    • [с.53] 17
   • При Іисуса, сега
    • [с.54] 18
   • Подражаніе на 100-ый псаломъ
    • [с.55] 19
   • Христовъ войникъ
    • [с.56] 20
    • [с.57] 21
   • Настави мя Боже
    • [с.58] 22
    • [с.59] 23
   • Загубена-та овца
    • [с.60] 24
   • Тамъ нѣма скърбь
    • [с.61] 25
   • Покой за трудникъ-тъ
    • [с.62] 26
    • [с.63] 27
   • Святъ да сьмъ желаѭ
    • [с.64] 28
   • При тебе Боже мой
    • [с.65] 29
   • Смьрть-та и Въскресеніе-то Христово
    • [с.66] 30
   • О спасителю Христе
    • [с.67] 31
   • Честитъ тозь день
    • [с.68] 32
   • Годины малко ощь
    • [с.69] 33
   • Небе
    • [с.70] 34
   • Вечерня пѣснь
    • [с.71] 35
   • ”И на насъ”
    • [с.72] 36
   • Веселіе въ Бога
    • [с.73] 37
   • Вѣра въ Христа
    • [с.74] 38
   • Источникъ-тъ
    • [с.75] 39
   • Рожденіе-то Христово
    • [с.76] 40
   • О радостенъ день
    • [с.77] 41
   • Пѣснь на Рождество
    • [с.78] 42
   • Слава, почетъ и хваленіе
    • [с.79] 43
   • Призываніе къмъ Духа святаго
    • [с.80] 44
   • Господня-та молитва
    • [с.81] 45
   • Хубавый домъ
    • [с.82] 46
   • Псаломъ 24
    • [с.83] 47
   • Сила-та на Христовѫ-тѫ кръвь
    • [с.84] 48
   • Има изворъ
    • [с.85] 49
   • Пѣснь на Новѫ годинѫ
    • [с.86] 50
    • [с.87] 51
   • При крьстъ-тъ Христовъ
    • [с.88] 52
   • Съюзъ на вѣрны-тѣ
    • [с.89] 53
   • Благодатный-тъ гласъ
    • [с.90] 54
    • [с.91] 55
   • Славный-тъ царь
    • [с.92] 56
   • Небесно жилище
    • [с.93] 57
   • Маловѣрность далеко
    • [с.94] 58
    • [с.95] 59
   • За недѣлнѫ-тѫ сутринѫ
    • [с.96] 60
   • Прѣдъ божій-тъ прѣстолъ
    • [с.97] 61
   • Призованіе отъ язычницы-тѣ
    • [с.98] 62
    • [с.99] 63
   • Радостно, радостно
    • [с.100] 64
    • [с.101] 65
   • Утѣшеніе за скърбны-тѣ
    • [с.102] 66
   • Родени въ грѣхъ
    • [с.103] 67
   • Величіе божіе
    • [с.104] 68
   • Славословіе
    • [с.105] 69
    • [с.106] 70
    • [с.107] 71
    • [с.108] 72
    • [с.109] 73
    • [с.110] 74
  • Таблица на пѣсни-тѣ по азбукѫ
   • [с.111] 75
   • [с.112] 76
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]