Citation link:
 • Слова върху нѣкои прѣдметы отъ Свято-то писаніе : Част първа, втора, трета, четвърта
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
  • [Част първа]
   • Слово 1. Жертва-та Авраамова
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • Слово 2. Вѣра-та Авраамова
    • [с. 11]
    • 1. Учимъ ся що е истинна вѣра
     • [с.] 12
    • 2. Учимъ ся що е да ся прѣдадемъ съвсѣмъ на Бога
     • [с.] 13
    • 3. Учимъ ся що е да обычамы Бога съсъ всичко-то си сърдце
     • [с.] 14
    • 4. Учимъ ся що е да послушамы Бога въ скърбно и печално врѣме
     • [с.] 15
    • 5. Отъ примѣръ-тъ Исааковъ дѣца-та могѫтъ да учатъ добъръ урокъ
    • 6. Испытаніе-то Авраамово станѫ причина за голѣмо благословеніе
     • [с.] 16
    • 7. Нека земемъ примѣръ отъ тыя нѣща да пожертвувамы себе си на Бога
     • [с.] 17
    • 8. Отъ примѣръ-тъ Авраамовъ видимъ неисказаннѫ-тѫ любовъ Божіѭ
     • [с.] 18
   • Слово 3. Сарептската вдовица
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • 1. Тя бѣше вдовица
    • 2. Тая жена бѣше и майка
    • 3. Тая вдовица бѣше много сирота
     • [с.] 21
    • 4. Тая жена не бѣше Израилянка
     • [с.] 22
    • 5. Тая вдовица ся бояше отъ Бога
     • [с.] 23
    • 6. Тая вдовица имаше голѣмо увѣрѣніе въ думы-ты Божіи
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
   • Слово 4. Богъ не е въ огънь, нито въ землетресеніе
    • [с. 28]
    • [с.] 29
    • 1. Пророкъ Илія ся нищо не научи отъ землетресеніе-то
     • [с.] 30
    • 2. Богъ ся яви на Иліѭ съ единъ тихъ и тънъкъ гласъ
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
   • Слово 5. Богъ е духъ
    • [с. 35]
    • 1. Духъ е бестѣлесенъ
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • 2. Духъ е и невидимъ
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • 1. Богъ като духъ Отецъ е на всичкы-ты духове
      • [с.] 40
     • 2. Богъ като е Духъ трѣбува да муд[р]увамы духовно
     • 3. Богъ като е духъ поклоненіе-то му трѣбува да е духовно
      • [с.] 41
      • [с.] 42
   • Слово 6. Които крадѫтъ отъ Бога
    • [с. 43]
    • 1. Свята Недѣля е стока Божія
     • [с.] 44
    • 2. Младость-та е стока Божія
     • [с.] 45
    • 3. Всичкый-тъ ни животъ е стока Божія
    • 4. Сьрдца-та ни сѫ стока Божія
     • [с.] 46
    • 5. Ученіе-то ни, сила-та ни и всичкый-тъ ни имотъ сѫ стока Божія
     • [с.] 47
     • [с.] 48
   • Слово 7. Царство-то Божіе
    • [с.] 49
    • 1. Чіе е това царство?
     • [с.] 50
    • 2. Какво е това царство?
     • [с.] 51
    • 3. Съ кой начинъ дохожда това царство?
     • [с.] 52
    • 4. Че дохажданіе-то на това царство е много желателно
     • [с.] 53
    • 5. Това прошеніе трѣбува да ся принося въ прьвы-ты ни прошенія
     • [с.] 54
    • 6. Трѣбува да спомагамы за дохажденіе-то на това царство и да го не възбранямы
     • [с.] 55
     • [с.] 56
   • Слово 8. Драгоцѣнность-та на душѫ-тѫ
    • [с. 57]
    • 1. Душа-та е безсмьртна и ще сѫществува вѣчно
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • 2. Душа-та ще сѫществува или въ вѣчно блаженство или вѣчно окаянство
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
   • Слово 9. За скрышнѫ молитвѫ
    • [с. 63]
    • 1. Молитва-та която тука ся поменува е скрышна молитва
     • [с.] 64
    • 2. Значеніе-то на тыя думы е много широко
    • 3. Значеніе-то на тыя думы е и много силно
     • [с.] 65
    • 4. Да ся виждамы тайно съ небесныйтъ си Отецъ, е голѣма милость и почесть
     • [с.] 66
    • 5. Пріятели-ти Божіи като сѫ ся разговаряли тайно съ него, пріемали сѫ голѣмы благословенія
     • [с.] 67
    • 6. Който не обыча да ся моли скрышно, той не е чадо Божіе
     • [с.] 68
    • 7. Който ся не моли скрышно, никакъ ся не моли
     • [с.] 69
   • Слово 10. Въплощеніе-то Христово
    • 1. Какво е ”Слово-то?”
     • [с. 70]
     • [с.] 71
    • 2. ”Слово-то станѫ плъть”
     • [с.] 72
     • [с.] 73
    • 3. ”И всели ся между насъ”
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
   • Слово 11. Каненіе-то Христово
    • 1. Нѣма да идемъ при ангелы-ты небесны
     • [с. 77]
    • 2. Не можемъ да идемъ при законъ-тъ
     • [с.] 78
     • [с.] 79
    • 3. Трѣбува да идемъ при Христа
     • [с.] 80
     • 1. Съ вѣрѫ трѣбува да идемъ при Христа
     • 2. Съ простодушіе трѣбува да идемъ
     • 3. Съ покаяніе трѣбува да идемъ
      • [с.] 81
     • 4. Трѣбува да идемъ като оставимъ свѣтъ-тъ
     • 5. Трѣбува да идемъ и да ся молимъ за милость
      • [с.] 82
     • 6. Съсъ своѭ-тѫ си силѫ не можемъ да идемъ
      • [с.] 83
      • [с.] 84
      • [с.] 85
      • [с.] 86
   • Слово 12. Спаситель-тъ
    • 1. Кой е тоя Спаситель?
     • [с. 87]
     • [с.] 88
    • 2. Вы сте грѣшници
     • [с.] 89
    • 3. Всичкы имамы нуждѫ отъ спасеніе
    • 4. Освѣнь Христа никой другъ не може да ны спасе
     • [с.] 90
    • 5. За да получимъ това спасеніе трѣбува да идемъ при Христа
    • 6. Сега трѣбува да идемъ при Христа
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
   • Слово 13. Кои сѫ звани-ти?
    • [с. 94]
    • 1. Богъ не гледа на лице
     • [с.] 95
    • 2. Всичко е готово за спасеніе-то ни
     • [с.] 96
    • 3. Приготвено-то отъ Бога спасеніе стига за всичкый-тъ свѣтъ
     • [с.] 97
    • 4. Всякой грѣшникъ по всичкый-тъ свѣтъ трѣбува да ся призове на това Евангелско угощеніе
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
  • [Част втора]
   • Слово 14. Дльжность за испытваніе на Св. писаніе
    • [с. 101]
    • 1. Іисусъ Христосъ ни заповѣдува да испытувамы Свято-то Писаніе
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • 2. Св. Писаніе е достойно за испытваніе
     • [с.] 104
     • [с.] 105
    • 3. Тая свята книга свидѣтелствува за Христа
     • [с.] 106
    • 4. Въ тѫѭ книгѫ ся намира животъ вѣченъ
     • [с.] 107
     • [с.] 108
   • Слово 15. Роднины-ты Христовы
    • 1. Що е воля-та Божія?
     • [с. 109]
     • [с.] 110
    • 2. Що е да прави нѣкой волѭ-тѫ Божіѭ
     • [с.] 111
    • 3. Е Христовъ пріятель
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
   • Слово 16. Прокаженный-тъ, или Христосъ е нашій-тъ спаситель
    • [с. 115]
    • [с.] 116
    • 1. Отиде при Іисуса
     • [с.] 117
    • 2. Поклони му ся
     • [с.] 118
    • 3. Прокаженный-тъ не само отиде при Іисуса и му ся поклони, но и моляше му ся
    • 4. Вѣра-та на прокаженный-тъ го приведе при Христа
     • [с.] 119
     • [с.] 120
   • Слово 17. Новорожденіе
    • [с.] 121
    • [с.] 122
    • 1. То не е само вънкашно исправленіе на животъ-тъ ни
    • 2. То не е само да бѫде нѣкой членъ на цьрквѫ
     • [с.] 123
    • 3. То не е само кръщеніе-то
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
   • Слово 18. Нуждность-та ни отъ Святаго Духа
    • 1. Всякой человѣкъ има нуждѫ отъ Святаго Духа
     • [с. 128]
     • [с.] 129
     • [с.] 130
    • 2. Всякой може да пріеме Св. Духа
     • [с.] 131
     • [с.] 132
    • 3. Че Богъ всякога е готовъ да ни дава Святый-тъ си Духъ
     • [с.] 133
     • [с.] 134
   • Слово 19. Петрово-то съгрѣшеніе
    • [с. 135]
    • [с.] 136
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • 1. Петръ не съгрѣши съ лошо намѣреніе, т. е. понапрѣдъ не ся рѣши да направи грѣхъ
     • [с.] 140
    • 2. Петровый-тъ грѣхъ бѣше противенъ на съвѣты-ты които Христосъ нарочно му бѣше далъ, и на силны-ты обѣщанія които самъ бѣше обѣщалъ на Христа
     • [с.] 141
    • 3. Петръ съгрѣши противъ голѣмѫ-тѫ любовь и увѣреніе, които Христосъ му бѣ казалъ
     • [с.] 142
     • [с.] 143
   • Слово 20. Петрово-то покаяніе
    • 1. Покаяніе-то му бѣше наскоро
     • [с.] 144
    • 2. Петрово-то покаяніе бѣше длъбоко и чистосьрдечно
     • [с.] 145
    • 3. Петрово-то покаяніе произведе плодове достойны за покаяніе
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
   • Слово 21. Голѣмо-то искушеніе
    • [с. 151]
    • 1. Дѣ бѣше Христосъ когато ся искушаваше отъ діаволъ-тъ?
    • 2. Діаволъ-тъ що показа на Христа?
     • [с.] 152
    • 3. Що му обѣща діаволъ-тъ?
    • 4. Съ кое условіе му обѣща діаволъ-тъ тыя нѣща?
     • [с.] 153
     • [с.] 154
     • [с.] 155
   • Слово 22. Въскрьсеніе-то на Іаировѫ-тѫ дъщерѭ
    • [с.] 156
    • 1. Въ скърбно врѣме да не правимъ както Язычници-ти
     • [с.] 157
    • 2. Господъ наименува смьрть-тѫ съ едно много сладко име
     • [с.] 158
     • [с.] 159
    • 3. Само петина видѣхѫ това чудо
    • 4. Надежды-ты ни да ся не отсѣкѫтъ отъ Христа
     • [с.] 160
    • 5. Каква бѣше длъжностъ-та на това въсрьсено момиче?
     • [с.] 161
     • [с.] 162
     • [с.] 163
   • Слово 23. Покаянный-тъ разбойникъ
    • [с. 164]
    • 1. Коя бѣше причина-та на покаяніе-то му?
     • [с.] 165
     • [с.] 166
    • 2. Какво доказателство има за истинно-то му покаяніе
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
   • Слово 24. Блаженство-то на покаянный-тъ разбойникъ
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • 1. Виждамы Божіѭ-тѫ благодать и силѫ
     • [с.] 175
    • 2. Св. Писаніе не поменува за покаяніе-то на никого другъ въ смъртенъ часъ освѣнъ за тоя разбойникъ
     • [с.] 176
    • 3. Страданіе-то за грѣхъ не умилостивява Бога, нито удостоява за небе-то
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
   • Слово 25. Хвьрляніе-то съ каменіе врьхъ Іисуса
    • 1. Господь нашъ работяше
     • [с. 180]
    • 2. Работы-ты Христовы бѣхѫ добры работы
     • [с.] 181
     • [с.] 182
    • 3. Кои хвърляхѫ каменіе на него?
    • 4. Защо хвърляхѫ каменіе на него?
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
   • Слово 26. Господня-та вечеря
    • [с. 187]
    • 1. Христосъ не изыскува много нѣща отъ цьрквѫ-тѫ си
    • 2. Христосъ не иска отъ насъ нѣщо противно на разумъ-тъ
     • [с.] 188
     • [с.] 189
     • [с.] 190
     • [с.] 191
    • 3. Който ся не причащава за споменъ Христовъ, виноватъ е
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
     • [с. 196]
  • [Част трета]
   • Слово 27. Не ни стига да ся наричамы христіани
    • [с. 197]
    • 1. Научавамы ся отъ тыя думы че въ подирный-тъ день мнозина ще желаѭтъ да влѣзѫтъ въ царство небесно, и не ще да могѫтъ
     • [с.] 198
     • [с.] 199
    • 2. Че само исповѣданіе-то на христіянскѫ-тѫ вѣрѫ ще ся намѣри недостатъчно въ оня день
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
     • [с.] 203
     • [с.] 204
    • 3. Всичкы-ти истинни вѣрни ще ся пріемѫшъ въ царство-то небесно
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [с.] 207
     • [с.] 208
     • [с.] 209
     • [с.] 210
   • Слово 28. Христосъ е всичко
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • 1. Христосъ е всичко за наше-то Оправданіе
     • [с.] 213
     • [с.] 214
     • [с.] 215
    • 2. Іисусъ Христосъ е и всичко за наше-то Освященіе
     • [с.] 216
     • [с.] 217
     • [с.] 218
    • 3. Колкото за наше-то Блаженство въ тоя и въ идущій-тъ свѣтъ Христосъ е всичко
     • [с.] 219
     • [с.] 220
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
   • Слово 29. Всевидящій Богъ
    • [с.] 225
    • [с.] 226
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
    • [с.] 234
   • Слово 30. Любовь-та Божія
    • [с.] 235
    • [с.] 236
    • 1. Нека разгледамы любовь-тѫ Божія
     • [с.] 237
     • [с.] 238
    • 2. Свидѣтелство-то на любовь-тѫ Божія
     • [с.] 239
     • [с.] 240
     • [с.] 241
     • [с.] 242
     • [с.] 243
     • [с.] 244
     • [с.] 245
    • 3. Цѣль-тѫ на тѫѭ любовъ
     • [с.] 246
     • [с.] 247
     • [с.] 248
     • [с.] 249
     • [с.] 250
   • Слово 31. Грѣхъ-тъ е гнѫсенъ на Бога
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • 1. Грѣхъ-тъ е гнѫсенъ
     • [с.] 253
     • [с.] 254
     • [с.] 255
    • 2. Богъ мрази грѣхъ-ть
     • [с.] 256
     • [с.] 257
     • [с.] 258
    • 3. Че Богъ ни заповѣдува да го оставимъ
     • [с.] 259
     • [с.] 260
     • [с.] 261
     • [с.] 262
     • [с.] 263
   • Слово 32. При Бога има прощеніе
    • 1. Нека покажемъ естество-то на прощеніе-то на грѣхове-ты
     • [с.] 264
     • [с.] 265
     • [с.] 266
    • 2. Нека сега подтвьрдимъ това ученіе за прощеніе отъ Св. Писаніе
     • [с.] 267
     • [с.] 268
    • 3. Нека минемъ сега да покажемъ слѣдствіе-то на това ученіе
     • [с.] 269
     • [с.] 270
     • [с.] 271
     • [с.] 272
     • [с.] 273
   • Слово 33. Блудный-тъ сынъ
    • 1. Грѣхъ-тъ и безуміе-то на блудный-тъ сынъ
     • [с.] 274
     • [с.] 275
     • [с.] 276
     • [с.] 277
    • 2. Покаяніе-то на блудный-тъ сынъ
     • [с.] 278
     • [с.] 279
     • [с.] 280
     • [с.] 281
    • 3. Благо-то му пріиманіе отъ бащѫ му
     • [с.] 282
     • [с.] 283
     • [с.] 284
   • Слово [34] 35. Полезно-то пѫтешествіе
    • [с.] 285
    • 1. Богъ обѣщава голѣмы и добры нѣща за бѫдѫщо-то състояніе на людіе-то си
     • [с.] 286
     • [с.] 287
    • 2. Вѣруѭщи-ти пѫтуватъ сега да земѫтъ тыя обѣщанны благословенія
     • [с.] 288
     • [с.] 289
    • 3. Пѫтници-ти къмъ небо-то сѫ длъжни да подканятъ другы да гы съдружаватъ
     • [с.] 290
     • [с.] 291
     • [с.] 292
     • [с.] 293
     • [с.] 294
     • [с.] 295
   • Слово 35. Паденіе-то человѣческо
    • [с.] 296
    • 1. Нека разгледамы пьрвообразно-то състояніе человѣческо
     • [с.] 297
     • [с.] 298
    • 2. Сегашно-то отстѫпно състояніе на человѣка
     • [с.] 299
     • [с.] 300
     • [с.] 301
     • [с.] 302
     • [с.] 303
     • [с.] 304
     • [с.] 305
     • [с.] 306
     • 1. Искупленіе
      • [с.] 307
     • 2. Видимъ още нуждѫ-тѫ отъ покаяніе
      • [с.] 308
     • 3. Пакъ отъ тоя предметъ ся научавамы за нуждѫ-тѫ нашѫ отъ пакырожденіе-то
      • [с.] 309
   • Слово 36. Христосъ е съвьршеніе-то на законъ-тъ
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • 1. Іисусъ Христосъ, чрезъ послушаніе-то си до смьрть, изработи съвършеннѫ правдѫ
     • [с.] 313
     • [с.] 314
     • [с.] 315
    • 2. Іисусъ Христосъ, чрезъ правдѫ-тѫ си, станѫ съвьршеніе-то на законъ-тъ
     • [с.] 316
    • 3. Че тая правда ся дава на всякого който струва, и че ный ся ползувамы отъ неѭ само чрезъ вѣрѫ
     • [с.] 317
     • [с.] 318
     • [с.] 319
     • [с.] 320
     • [с.] 321
     • [с.] 322
     • [с.] 323
   • Слово 37. Пакырожденіе
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • 1. Нека изпитамы естество-то на това измѣреніе
     • [с.] 326
     • [с.] 327
     • [с.] 328
     • [с.] 329
     • [с.] 330
     • [с.] 331
    • 2. Потрѣбность-тѫ му
     • [с.] 332
     • [с.] 333
     • [с.] 334
     • [с.] 335
     • [с.] 336
     • [с.] 337
   • Слово 38. Покаяніе
    • 1. Пьрво-то нѣщо което принадлежи на истинно-то покаяніе е обличеніе за грѣхъ
     • [с.] 338
     • [с.] 339
    • 2. Съкрушеніе или искренна скьрбь за грѣхъ
     • [с.] 340
     • [с.] 341
     • [с.] 342
     • [с.] 343
    • 3. Исповѣданіе на грѣхъ-тъ
     • [с.] 344
    • 4. Обращаніе отъ грѣхъ
     • [с.] 345
     • [с.] 346
     • [с.] 347
     • [с.] 348
     • [с.] 349
     • [с.] 350
     • [с.] 351
   • Слово 39. Святось
    • [с.] 352
    • 1. Нека испытамы естество-то на истиннѫ-тѫ святость
     • [с.] 353
     • [с.] 354
     • [с.] 355
     • [с.] 356
     • [с.] 357
    • 2. Да покажемъ потрѣбность-тѫ на святость-тѫ
     • [с.] 358
     • [с.] 359
    • [3.] Срѣдства-та чрезъ които можемъ да придобыемъ святость
     • [с.] 360
     • [с.] 361
     • [с.] 362
     • [с.] 363
     • [с.] 364
  • [Част четвърта]
   • Слово 40. За Святѫ Недѣлѭ
    • [с. 365]
    • [с.] 366
    • 1. Какъ трѣбува да освящавамы Святѫ Недѣлѭ?
     • [с.] 367
     • [с.] 368
     • [с.] 369
     • [с.] 370
     • [с.] 371
     • [с.] 372
     • [с.] 373
    • 2. Защо трѣбува да освящавамы Святѫ Недѣлѭ?
     • [с.] 374
     • [с.] 375
     • [с.] 376
     • [с.] 377
   • Слово 41. Иди при Христа и не ща да бѫдешь испѫдень
    • [с. 378]
    • 1. Що значи да иде нѣкой при Христа?
     • [с.] 379
     • [с.] 380
     • [с.] 381
    • 2. Нека испытамы насьрдченіе-то на текстъ-тъ ни за всичкы които идѫтъ при Христа
     • [с.] 382
     • 1. Гледайте милостиво-то расположеніе Христово къмъ грѣшны-ты
      • [с.] 383
     • 2. Имена-та Іисусовы показуватъ сѫщо-то
      • [с.] 384
     • 3. Служба-та Христова е доказателство че той е готовъ да пріеме всичкы които идѫтъ при него
      • [с.] 385
     • 4. Милостиво-то обхожденіе на Спасителя ни, когато бѣше на землѭ-тѫ е доказателство, че ще пріима всичкы които отиватъ при него
      • [с.] 386
      • [с.] 387
      • [с.] 388
      • [с.] 389
   • Слово 42. Даніилово-то избавленіе отъ львове-те
    • [с.] 390
    • 1. Благочестіе-то Даніилово
     • [с.] 391
     • [с.] 392
     • [с.] 393
     • [с.] 394
     • [с.] 395
    • 2. Чудно-то му избавленіе
     • [с.] 396
     • [с.] 397
     • [с.] 398
     • [с.] 399
     • [с.] 400
     • [с.] 401
   • Слово 43. Благодатный-тъ прѣстолъ
    • [с. 402]
    • 1. Нека испытамы значеніе-то на думы-ты,”прѣстолъ-тъ на благодать-тѫ”
     • [с.] 403
     • [с.] 404
    • 2. Що значи да пристѫпямы при тоя бладатный прѣстолъ съ дьрзновеніе?
     • [с.] 405
     • [с.] 406
     • [с.] 407
     • [с.] 408
    • 3. Защо трѣбува да пристѫпвамы при благодатный-тъ прѣстолъ?
     • [с.] 409
     • [с.] 410
     • [с.] 411
     • [с.] 412
   • Слово 44. Смьрть-та и Страшный сѫдъ
    • [1.] Най напрѣдъ нека размыслимъ за смьрть-тѫ
     • [с. 413]
     • [с.] 414
     • [с.] 415
     • [с.] 416
     • [с.] 417
    • [2.] Нека сега испытамы вторѫ-тѫ часть на текстъ-тъ ни, сирѣчь страшныЙ-тъ сѫдъ
     • [с.] 418
     • [с.] 419
     • [с.] 420
     • [с.] 421
     • [с.] 422
     • [с.] 423
     • [с.] 424
     • [с.] 425
   • Слово 45. Адъ и Рай
    • [с.] 426
    • 1. Нека испытамы що учи Св. Писаніе за адъ
     • [с.] 427
     • [с.] 428
     • [с.] 429
     • [с.] 430
     • [с.] 431
     • [с.] 432
     • [с.] 433
    • 2. Нека сега испытамы вторѫ-тѫ часть на текстъ-тъ ни. ”А праведни-ти въ животъ вѣчный”
     • [с.] 434
     • [с.] 435
     • [с.] 436
     • [с.] 437
   • Слово 46. Притча-та на сѣятель-тъ
    • [с. 438]
    • 1. Нека разгледамы невнимателны-ты ели немарливы-ты слушатели
     • [с.] 439
     • [с.] 440
     • [с.] 441
    • 2. Нека сега испытамы едного приврѣмененъ слушатель
     • [с.] 442
     • [с.] 443
     • [с.] 444
    • 3. Нека сега испытамы третій-тъ видъ слушатели, сиречь свѣтскы слушатели
     • [с.] 445
     • [с.] 446
    • 4. Нека испытамы сега искренни-ты и постоянны-ты слушатели
     • [с.] 447
     • 1. Тѣ го разумѣватъ
     • 2. Тѣ дьржатъ слово-то
     • 3. Тѣ испълняватъ слово-то
      • [с.] 448
      • [с.] 449
      • [с.] 450
   • Слово 47. Сухы-ты кости
    • [с.] 451
    • [с.] 452
    • 1. Жалостно-то състояніе на грѣшны-ты право ся прѣдставява съсъ сухы кости
     • [с.] 453
    • 2. Сега нека разгледамы срѣдства-та които Богъ благоволява да ся употрѣбяватъ за обращеніе-то на грѣшны-ты
     • [с.] 454
     • [с.] 455
     • [с.] 456
    • 3. Да испытамы успѣхъ-тъ на проповѣданіе-то на Евангеліе-то, чрѣзъ силѫ-та на Св. Духа
     • [с.] 457
     • [с.] 458
     • [с.] 459
     • [с.] 460
     • [с.] 461
   • Слово 48. Промыслъ-тъ Божій
    • [с. 462]
    • 1. Нека утвърдимъ отъ Св. Писаніе таѭ голѣмѫ и важнѫ истинѫ, сирѣчь, че промыслъ-тъ Божій е вьрхъ всичкы-ты свѣтъ, че ся простира вьрхъ всичкы-ты твари по всѣтъ-тъ, а особенно вьрхъ всичкы-ты человѣческы дѣла
     • 1. Това ученіе ся види явно отъ разумъ-тъ
      • [с.] 463
     • 2. Свято-то Писаніе още по ясно утвьрдява Божій-тъ Промыслъ
      • [с.] 464
      • [с.] 465
      • [с.] 466
      • [с.] 467
      • [с.] 468
    • 2. Нека сега испытамы ползы-ты на това ученіе
     • 1. Че трѣбува да ся боимъ отъ Велшкый-тъ Управитель на свѣтъ-тъ
      • [с.] 469
     • 2. Трѣбува да ся радувамы че управлені-то на свѣтъ-тъ е въ рѫцѣ-тѣ на Іисуса Христа, нашій Спаситель и Господь, нашій ходатай, братъ и пріятель
     • 3. Това ученіе показува приличность-тѫ и ползѫ-тѫ отъ молитвѫ
      • [с.] 470
     • 4. Пакъ отъ това ученіе учимъ длъжность-тѫ си да приносимъ на Бога хвалѫ и благодареніе
      • [с.] 471
     • 5. Пакъ това ученіе ны учи да бѫдемъ покорни на волѭ-тѫ Божіѭ
      • [с.] 472
     • 6. Това ученіе още е и лѣкъ на грыжы-ты ни
     • 7. Най послѣ, ученіе-то за промыслъ-тъ Божій нека ны учи да гледамы, къмъ бѫдѫщій-тъ свѣтъ
      • [с.] 473
   • Слово 49. Полза отъ скърби
    • [с.] 474
    • 1. Скърби-ты трѣбува да произвождатъ серіозно размышленіе
     • [с.] 475
    • 2. Смиреніе-то е една друга полза коѭто скърби-ты произвождатъ съ Божіе-то благословеніе
     • [с.] 476
    • 3. Третя-та полза отъ скърби-ты е молитва
     • [с.] 477
    • 4. Още скърби-ты трѣбува да умножаватъ вѣрѫ-тѫ ны въ Сына Божія
     • [с.] 478
    • 5. Пета-та полза отъ скърбь чрѣзъ Божіѭ-тѫ благодать е тьрпѣніе-то
     • [с.] 479
    • 6. Голѣма-та цѣль Божія въ оскърбеніе-то ни, е да ны освяти
     • [с.] 480
    • 7. Скърби-ты произвождатъ съчувствіе и състраданіе
     • [с.] 481
     • [с.] 482
     • [с.] 483
   • Слово 50. Іосифъ или Голѣмый грѣхъ
    • [с. 484]
    • [с.] 485
    • 1. Блудодѣйствіе-то е голѣмъ грѣхъ
     • [с.] 486
     • [с.] 487
    • 2. Какъ можемъ да отбѣгнувамы отъ тоя грѣхъ
     • Най напрѣдъ, родители-ти съ чистый-тъ си разговоръ и добрѫ обходѫ сѫ длъжни да настаняватъ дѣца-та си въ страхъ Божій
      • [с.] 488
     • Второ, трѣбува да ся вардимъ отъ нечисты и мьрсны помислы
     • Третьо, трѣбува дя ся вардимъ отъ разращены другары
      • [с.] 489
     • Четвьрто, за да отбѣгнувамы отъ блудсво и отъ всякой другъ грѣхъ, трѣбува да станемъ чада Божіи, да го обычамы и да му слугувамы
      • [с.] 490
      • [с.] 491
   • Слово 51. Да ся не съобразявамы съсъ свѣтъ-тъ
    • [с. 492]
    • [с.] 493
    • 1. Заблужденія-та му - въ кривы-ты му понятія за религіѭ
     • [с.] 494
    • 2. Не быва да ся съобразявамы съсъ свѣтъ-тъ въ грѣшны-ты му дѣла
    • 3. Не быва да ся съобразявамы съсъ свѣтъ-тъ въ лицемѣріе-то му
     • [с.] 495
    • 4. Не быва да ся съобразявамы съ духъ-тъ на свѣтъ-тъ
     • [с.] 496
    • 5. Христіани-тѣ трѣбува да ся отричатъ отъ дружество-то на свѣтскы человѣцы
     • [с.] 497
    • 6. Най послѣ Христіани-ти не быва да ся съобразяватъ съсъ свѣтъ-тъ въ грѣшны-ты му забавкы
     • [с.] 498
     • [с.] 499
     • [с.] 500
     • [с.] 501
   • Слово 52. Приготвеніе за смьрть
    • [с. 502]
    • [с.] 503
    • Трѣбува да бѫдемъ всякога готови за смьрть
     • [с.] 504
     • 1. Трѣбува ни съединеніе съ Христа чрѣзъ вѣрѫ
      • [с.] 505
      • [с.] 506
      • [с.] 507
      • [с.] 508
      • [с.] 509
      • [с.] 510
      • [с.] 511
  • Съдьржаніе по азбукѫ
   • [с. 512]
   • [с. 513]
   • [с. 514]
   • [с. 515]
   • [с. 516]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]