Citation link:
 • Лексикологыческа грамматика за изучваніе на францускый языкъ и стилъ / Съставителъ по плана на F. Larousse Н. Марковъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Tитул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • Лексикологыческа грамматика за францускый языкъ
   • Часть пьрва. Общо за буквы-тѣ
    • [с.1]
    • Първа глава. За имя-то Du nom
     • [с.] 2
     • [с.] 3
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
    • Втора глава. De l'article,- За члена
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
    • Глава третя. За прилагателно-то - De l'adjectif
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
    • Четвърта глава. Мѣстоименіе.- Du pronom
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • [Пета] Шеста глава. За глагола.- Du verbe
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • Таблица за неправилны-тѣ глаголы, на кои-то производни-тѣ врѣмена ставатъ спорядъ правила-та на четыре-тѣ спряженія (§ 119)
      • [с.] 59
      • [с.] 60
      • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • Таблица за неправилны-тѣ глаголы, кои-то не вървятъ спорядъ правилата, по кои-то ставатъ врѣмена-та
      • [с.] 64 / 65
      • [с.] 66 / 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • Таблица за спряженіе на въпросителны-тѣ и отрицателны глаголы
      • [с.] 97
      • [с.] 98
      • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
    • [Шеста] Седма глава. За причястіе-то.- Du partieipe
     • [с.] 103
    • [Седма] Осма глава. За число-то.- Du nombre
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
    • [Осма] Девета глава. За производство-то.- Du la Dérivation
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
    • [Девета] Десета глава. За нарѣчіе-то, De l'adverde
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • [Десета] Единадесята глава. За прѣдлога. De la préposition
     • [с.] 114
     • [с.] 115
    • [Единадесята] Дванадесята глава. За съѭза. De la conjonction
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
    • [Дванадесята] Тринадесята глава. За междумѣтіе-то. De l'interjection
     • [с.] 119
     • [с.] 120
    • [Тринадесята] Четиренадесята глава. Елементи на синтаксиса
     • [с.] 121
     • Забѣлѣжванія върху различны-тѣ видове на рѣчи-тѣ
      • За имя-то. - Du nom
       • [с.] 122
       • [с.] 123
       • [с.] 124
       • [с.] 125
       • [с.] 126
       • [с.] 127
       • [с.] 128
       • [с.] 129
       • [с.] 130
       • [с.] 131
      • За члена.- De l'article
       • [с.] 132
       • [с.] 133
       • [с.] 134
       • [с.] 135
       • [с.] 136
       • [с.] 137
       • [с.] 138
      • За прилагателно-то имя.- De l'adjectif
       • [с.] 139
       • [с.] 140
       • [с.] 141
       • [с.] 142
       • [с.] 143
       • [с.] 144
       • [с.] 145
       • [с.] 146
       • [с.] 147
      • За мѣстоименіе-то - Du pronom
       • [с.] 148
       • [с.] 149
       • [с.] 150
       • [с.] 151
       • [с.] 152
      • За глагола
       • [с.] 153
       • [с.] 154
       • [с.] 155
       • [с.] 156
       • [с.] 157
       • [с.] 158
       • [с.] 159
       • [с.] 160
       • [с.] 161
       • [с.] 162
       • [с.] 163
       • [с.] 164
       • [с.] 165
       • [с.] 166
       • [с.] 167
       • [с.] 168
       • [с.] 169
      • Причястіе.- Participe
       • [с.] 170
       • [с.] 171
       • [с.] 172
       • [с.] 173
       • [с.] 174
       • [с.] 175
       • [с.] 176
       • [с.] 177
       • [с.] 178
       • [с.] 179
       • [с.] 180
      • Нарѣчіе.- Adverbe
       • [с.] 181
       • [с.] 182
      • За прѣдлога. De la préposition
       • [с.] 183
       • [с.] 184
      • За съѭза. De la conjonction
       • [с.] 185
       • [с.] 186
       • [с.] 187
     • За правописаніе-то. Orihographe
      • [с.] 188
      • [с.] 189
      • [с.] 190
      • [с.] 191
      • [с.] 192
      • [с.] 193
      • [с.] 194
      • [с.] 195
      • [с.] 196
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]