Citation link:
 • Францушко-българскы разговорникъ : Съ приложеніе - азбуква-та францушка и кратки правила за четеніе то и произношеніе-то и
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • [Посвещение]
   • [с. V]
   • [с. VI]
  • Францушко-българскы разговори
   • 1. Parier // Говорѭ
    • [с. 1]
    • [с. 2]
   • 2.
    • [с.] 3
   • 3. Je vous remercie, (или) je vous rends gráce // Благодарѭ вы
    • [с.] 4
    • [с.] 5
   • 4. Consulter, douter, affirmer, niere // Съвѣтувамъ са, съмнѣвамъ се, увѣрявамъ, отричамъ са
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
   • 5. Faire, enterde // Правѩ, Слушамъ
    • [с.] 10
    • [с. 11]
   • 6. Entendre ou vo mprendre // Разумѣвамъ или разбирамъ
    • [с. 12]
   • 7. Dire, Savoir // Говорѩ, знаѩ
    • [с. 13]
    • [с. 16]
    • [с. 15]
    • [с. 16]
    • [с. 17]
   • 8. Connaises, oublier, se souvenir // Познавамъ, забравѩмъ, помнѩ
    • [с. 18]
    • [с.] 19
    • [с.] 20
   • 9. Aller, venir, revenir // Отхождамъ, Дохождамъ, Вращамъ са
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • 10. Voir // Глѣдамъ
    • [с.] 23
    • [с. 24]
    • [с. 25]
   • 11. Dialogues familiers // Разговори домашны
    • [с. 26]
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • 12. Avant de se coucher, et après qu’ on s’ est couché // Прѣди да си лѣгнешъ, и сльдъ като лѣгнешъ
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • 13. En se levant le matin // Сутрена като станешъ
    • [с. 35]
    • [с. 36]
   • 14. Pour s’hobiller // За да са облѣчешъ
    • [с. 37]
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • 15. Entre une dame et sa femme de chambre // Между еднѫ госпожѫ и нейнѫ-тѫ домакынѭ
    • [с.] 41
    • [с. 42]
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • 16. Entre une gouvernante et une jeune démoiselle // Между еднѫ дѣтонаставницѫ и еднѫ малкѫ дѣвойкѫ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с. 49]
    • [с.] 50
    • [с. 51]
    • [с.] 52
    • [с. 53]
    • [с. 54]
   • 17. De Vâge, de la vie, et de la mort // За возрастта, за живота и за смaрть-тѫ
    • [с.] 55
   • 18. La cuisine // Готварница-та
    • [с.] 56
    • [с.] 57
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • 19. Le déjeûner // Закуска-та
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • 20. Pour inviter quelqu’un à dîner // Да призовемъ некого на обѣдъ
    • [с.] 64
   • 21. Le diner // Обѣдъ-тъ
    • [с. 65]
    • [с. 66]
    • [с. 67]
    • [с.] 68
   • 22. La promenade // Расходката
    • [с. 69]
    • [с. 70]
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • 23. Pour se promener dans un parterre ou jardin à fleurs // За да ся расходишъ по еднѫ моравѫ или въ градинѫ отъ цвѣтья
    • [с.] 75
   • 24. Du temps // За време-то
    • [с. 76]
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
   • 25. De l’heure // За часа
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • 26. Des saisons // За времена-та (или) часове-тѣ годишни
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • 27. Allant à j’école // Като отива нѣкой на училище-то
    • [с.] 85
   • 28. Dans l’ecole // Въ училище-то
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с. 89]
   • 29. Pour faire une visite le matin // За да направи нѣкой едно поздравленіе сутринта
    • [с. 90]
    • [с. 91]
   • 30. Du baptême, du mariage, et de la sépu’ture // За крьщеніе, за свадбѫ, и за погребеніе
    • [с. 92]
    • [с.] 93
   • 31. Entre deux demoiselles // Мѣжду двѣ Госпожи (неженени)
    • [с. 94]
    • [с.] 95
    • [с.] 96
   • 32. Des nouvelles // За новини
    • [с.] 97
    • [с.] 98
    • [с.] 99
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • 33. Entreun malade, un médecin, etun chirurgien // Между есинъ боленъ, единъ лѣкарь, и идинъ хирургъ
    • [с. 103]
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • 34. Entre les mêmes // Между сѫщи-те
    • [с.] 106
    • [с.] 107
    • [с.] 108
    • [с.] 109
   • 35. Pourécrire une lettre // За да пишиме едно писмо
    • [с. 110]
    • [с.] 111
    • [с. 112]
   • 36. Entreungentilhomme, untailleuretun marchand-drapier // Между единъ благороденъ единъ шевачь и единъ сукнопродавачь
    • [с. 113]
    • [с. 114]
    • [с. 115]
    • [с. 116]
   • 37. Entre un gentilhomme et untailleur // Между единъ благороденъ и единъ шевачь
    • [с. 117]
    • [с.] 118
  • Азбуква-та францушка и Краткы правила за произношеніе-то и четеніе-то й
   • § 1.
    • Францушкый-тъ языкъ има 25 буквы
    • Малкы
    • Главни
     • [с. I]
    • За произношеніе-то на букви-тѣ и четеніе то имъ
    • За четеніе-то на съгласни-тѣ
     • [с.] II
    • 3. Особно произношеніе на нѣколко буквы
     • [с.] III
     • [с.] IV
    • Слогове отъ двѣ буквы сложни
    • За сложени-тѣ гласни или двѣгласни
     • [с.] V
    • Букви, кои-то са четѫтъ двѣ-тѣ като една
    • Сравненіе на гласни-тѣ
     • [с.] VI
    • Другы мѫчности и изземанія
     • [с.] VII
    • Другы примѣри
     • [с. VIII]
    • За L-то
     • [с.] IX
    • За нѣколко гласни n съгласни, кои-то са не четѫтъ
     • [с. X]
    • Окончателни съгласни, кои-то не са четѫтъ освѣнъ кога-то сѫ сподирени отъ еднѫ думѫ, коя-то зафаща отъ гласнѫ или h нѣмо
    • Примѣри, заради какъ са свьрзватъ думи-ти една съсъ другѫ въ четеніето
     • [с. XI]
     • [с. XII]
     • [с. XIII]
   • Упражненіе за изреченіе-то на францушкія-а языкъ
    • [с. XIV]
    • [с. XV]
    • [с. XVI]
    • [с. XVII]
    • [с. XVIII]
    • [с. XIX]
    • [с. XX]
    • [с. XXI]
    • [с. XXII]
    • [с.] XXIII
    • [с.] XXIV
  • Имена-та на родолюбыви-тѣ спомощницы въ Цариградъ
   • [с. I]
   • [с. II]
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с. V]
   • [с.] VI
   • [с. VII]
   • [с. VIII]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]