Citation link:
 • Тръговско рѫководство за тръгՃваніе, промышленность, мореплаваніе и за тръговскы дѣланіѧ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • Оглавленіе
   • [с. I]
   • [с.] II
   • [с.] III
   • [с.] IV
   • [с.] V
   • [с.] VI
   • [с.] VII
   • [с.] VIII
   • [с.] IX
   • [с. X]
  • Чѧсть прьва
   • Глава прьва
    • I. За тръгуванїе въобще
     • [с. 3]
     • [с.] 4
     • [с.] 5
     • [с.] 6
     • [с.] 7
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • II За монеты
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • III. За банкы
     • [с.] 33
     • [с.] 34
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
    • IV. За тръговища (панагиры)
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
    • V. За тръговци
     • [с.] 42
     • [с.] 43
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
    • VI. За посрѣдници
     • [с.] 47
     • [с.] 48
   • Глава втора
    • За промышленость
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
     • [с.] 60
     • [с.] 61
   • Глава третѧ
    • I. За мореплаванїе
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • II. За корабли
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
    • III. За кораблени притѧжѧтели
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • IV. За корабленачѧлници
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
     • [с.] 83
     • [с.] 84
    • V. За корабленници
     • [с.] 85
     • [с.] 86
     • [с.] 87
     • [с.] 88
     • [с.] 89
     • [с.] 90
   • Глава четврьта. За тръговскы дѣланїѧ въобще
    • [с.] 91
    • I. За тръговскы дружины
     • [с.] 92
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
    • II. За комисїоны
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
    • III. За купило и продань
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
    • IV. За камбїо
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • V. За камбїѧлы
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
     • [с.] 130
    • VI. За борсы
     • [с.] 131
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
    • VII. За морско наемванїе (навлосванїе)
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
     • [с.] 139
    • VIII. За морскый заемъ
     • [с.] 140
     • [с.] 141
     • [с.] 142
    • IX. За обезбѣжденїѧ (сигуриты)
     • [с.] 143
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
    • X. За аварїи
     • [с.] 152
     • [с.] 153
     • [с.] 154
    • XI. За изсипванїе и стицанїе
     • [с.] 155
     • [с.] 156
    • XII. За изгубванїе почѧкъ на морскы сѫдове
     • [с.] 157
    • XIII. За осиромашенїе
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
     • [с.] 161
    • XIV. За банкрутство (мюфлюзлукъ)
     • [с.] 162
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
  • Чѧсть втора. За тръговско вещество
   • [с. 166]
   • Глава прьва. За пшеничны плодове и за оризъ
    • I. За жито
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
     • [с.] 187
    • II. За ръжь
    • III. За кукурузъ (Царевицъ, мисиръ-богда, мамули, папуръ)
     • [с.] 188
    • IV. За ѧчмыкъ
    • V. За оризъ
     • [с.] 189
     • [с.] 190
   • Глава втора. За рѫкодѣлны вещества
    • I. За влъны
     • [с. 191]
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
     • [с.] 195
    • II. За свилѫ (Копринѫ)
     • [с.] 196
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [с.] 199
     • [с.] 200
    • III. За памукъ
     • [с.] 201
     • [с.] 202
   • Глава третѧ. За масла и за маслены сѣмена
    • I. За масла
     • [с.] 203
     • [с.] 204
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [с.] 207
     • [с.] 208
     • [с.] 209
   • Глава четврьта. За питїѧ
    • I. За винѧны духове
     • [с.] 210
    • II. За ромъ
    • III. За вина
     • [с.] 211
     • [с.] 212
     • [с.] 213
     • [с.] 214
     • [с.] 215
   • Глава пѧта. За сухы овощїѧ
    • I. За стафиды
     • [с.] 216
     • [с.] 217
    • II. За смокове
     • [с.] 218
     • [с.] 219
   • Глава шеста. За колонїѧлны произведенїѧ
    • I. За захарь
     • [с. 220]
     • [с.] 221
     • [с.] 222
     • [с.] 223
     • [с.] 224
     • [с.] 225
     • [с.] 226
     • [с.] 227
    • II. За кафе
     • [с.] 228
     • [с.] 229
     • [с.] 230
   • Глава седма. За лѣкарства и за ароматы
    • [с.] 231
    • I. За чѧй (Французскы thé, Италїѧнскы tè)
     • [с.] 232
     • [с.] 233
     • [с.] 234
    • II. За канелѫ (Тарчинъ)
     • [с.] 235
    • III. За пеперь
     • [с.] 236
    • IV. За индстантскый орѣхъ (Хиидъ Джевизи)
     • [с.] 237
    • V. За каранфилъ (Гвоздика)
     • [с.] 238
    • VI. За афіонъ (Опіумъ)
     • [с.] 239
    • VII. За табакъ (Тютюнъ, дубанъ)
     • [с.] 240
     • [с.] 241
     • [с.] 242
   • Глава осма. За краскы(Бои)
    • I. За синило
     • [с.] 243
     • [с.] 244
     • [с.] 245
     • [с.] 246
    • II. За Крьмузъ (Кошениль)
     • [с.] 247
    • III. За чрьнѫ шикалкѫ (ϰηϰίδιεν; Турскы Мазїѧ)
     • [с.] 248
     • [с.] 249
     • [с.] 250
    • IV. За Брошъ (Кїокъ-коѧ,ρεζάριον)
     • [с.] 251
     • [с.] 252
    • V. За шафранъ
     • [с.] 253
     • [с.] 254
    • VI. За шаръ (Kermes animal или d’écarlate Πρινοϰοϰϰιον)
     • [с.] 255
    • VII. За аладжохеръ
     • [с.] 256
    • VIII. За Стипцѫ (Рус. квасцы тур. шабъ)
     • [с.] 257
    • IX. За Стубечь
     • [с.] 258
    • X. За желѫдъ (Ит. vallonea Тур. паламудъ)
     • [с.] 259
     • [с.] 260
     • [с.] 261
   • Глава девѧта
    • За Дрька ( ξυλα)
     • [с.] 262
     • [с.] 263
     • [с.] 264
   • Глава десѧта. За Руды (Металы) въобще
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • I. За желѣзо
     • [с.] 270
     • [с.] 271
    • II. За мѣдъ (Бакѫръ)
     • [с.] 272
     • [с.] 273
    • III. За Свинецъ (Крошумъ)
     • [с.] 274
    • IV. За олово (Калай)
     • [с.] 275
    • V. За живакъ
     • [с.] 276
     • [с.] 277
   • Глава единадесѧта. За многоцѣнны камены и за другы матерїи
    • I. За Алмазъ
     • [с. 278]
     • [с.] 279
     • [с.] 280
    • II. За бесеръ (Маргаръ)
     • [с.] 281
     • [с.] 282
    • III. За коралъ (тур. мерджанъ)
    • IV. За ѧнтаръ (Кехлибаръ)
     • [с.] 283
   • Глава дванадесѧта. За рѫкодѣлїѧ (мануфактуры) въобще
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • I. За влънѧны стофы
     • [с.] 287
     • [с.] 288
     • [с.] 289
     • [с.] 290
    • II. За памучѧны стофы
     • [с.] 291
     • [с.] 292
     • [с.] 293
    • III. За свилѧны стофы
     • [с.] 294
     • [с.] 295
     • [с.] 296
     • [с.] 297
     • [с.] 298
  • Чѧсть третѧ. За тръговско-то, земледѣлско-то и промышлено-то състоѧнїе у Европейскы-ты дрьжѧвы
   • [с.] 299
   • Глава пьрва. За Великобританїѭ
    • [с. 300]
    • [с.] 301
    • [с.] 302
    • [с.] 303
    • [с.] 304
    • [с.] 305
    • [с.] 306
    • [с.] 307
    • [с.] 308
    • [с.] 309
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • I. Лондонъ
     • [с.] 313
     • [с.] 314
     • [с.] 315
     • [с.] 316
     • [с.] 317
     • [с.] 318
    • II. Ливерпулъ
     • [с.] 319
    • III. Манчестрїѧ (Манчестеръ)
    • IV. Бирмингамъ
     • [с.] 320
    • V. Малта
     • [с.] 321
     • [с.] 322
     • [с.] 323
   • Глава втора. За Франціѭ
    • [с.] 324
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
    • [с.] 329
    • [с.] 330
    • [с.] 331
    • [с.] 332
    • [с.] 333
    • [с.] 334
    • I. Парижъ (Paris)
     • [с.] 335
     • [с.] 336
     • [с.] 337
    • II. Марсилѧ (Marseille)
     • [с.] 338
     • [с.] 339
     • [с.] 340
     • [с.] 341
     • [с.] 342
   • Глава третѧ. За Нѣмцїѭ (Гермаїѭ въобще)
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
    • [с.] 346
    • [с.] 347
    • [с.] 348
    • [с.] 349
   • Глава четврьта. За Австрїѭ
    • [с.] 350
    • [с.] 351
    • I. Вїенна (Бечъ)
     • [с.] 352
     • [с.] 353
     • [с.] 354
     • [с.] 355
    • II. Трїестъ
     • [с.] 356
     • [с.] 357
     • [с.] 358
     • [с.] 359
     • [с.] 360
     • [с.] 361
   • Глава пѧта. За Пруссїѧ
    • [с.] 362
    • [с.] 363
    • I. Берлинъ
     • [с.] 364
     • [с.] 365
   • Глава шеста. За Баварїѭ
    • [с.] 366
    • [с.] 367
    • [с.] 368
   • Глава седма. За Саксонїѭ
    • [с.] 369
    • [с.] 370
    • [с.] 371
    • [с.] 372
   • Глава осма. За Гамбургъ
    • [с.] 373
    • [с.] 374
    • [с.] 375
    • [с.] 376
    • [с.] 377
   • Глава девѧта. За Швейцарїѭ (Елвецїѭ)
    • [с.] 378
    • [с.] 379
   • Глава десѧта. За Италїѭ въобще
    • [с.] 380
    • [с.] 381
    • [с.] 382
    • [с.] 383
   • Глава единадесѧта. За Кралѣство-то на двѣ-ты Сицилїи
    • I. Кралѣвство Неаполско (Неаполь)
     • [с.] 384
     • [с.] 385
     • [с.] 386
     • [с.] 387
     • [с.] 388
    • II. Сицилїѧ-Палермо-Мессина
     • [с.] 389
     • [с.] 390
     • [с.] 391
   • Глава дванадесѧта. За Папскѫ-тѫ дрьжавѫ
    • [с.] 392
    • [с.] 393
    • [с.] 394
    • [с.] 395
    • [с.] 396
   • Глава тринадесѧта. За Тосканѫ
    • [с.] 397
    • I. Ливорно
     • [с.] 398
     • [с.] 399
     • [с.] 400
     • [с.] 401
     • [с.] 402
     • [с.] 403
   • Глава четырнаисета. За Ломбардовенецїѭ
    • [с.] 404
    • I. Милано
     • [с.] 405
     • [с.] 406
    • II. Венецїѭ
     • [с.] 407
     • [с.] 408
     • [с.] 409
     • [с.] 410
   • Глава пѧтнаисета. За Сардинїѧ
    • [с.] 411
    • I. Генова
     • [с.] 412
     • [с.] 413
     • [с.] 414
     • [с.] 415
   • Глава шеснадесѧта. За Испанїѭ
    • [с.] 416
    • [с.] 417
    • [с.] 418
    • [с.] 419
    • [с.] 420
    • [с.] 421
    • [с.] 422
    • I. Барцелона
     • [с.] 423
     • [с.] 424
   • Глава седмнадесета. За Портогалїѭ
    • [с.] 425
    • [с.] 426
    • I. Лисабонъ
     • [с.] 427
     • [с.] 428
     • [с.] 429
     • [с.] 430
   • Глава осемнадесѧта. За Нидрланды-ты (долны-ты мѣста) или Голандѫ
    • [с.] 431
    • [с.] 432
    • I. Амстердамъ
     • [с.] 433
     • [с.] 434
     • [с.] 435
   • Глава девѧтнаисета. За Белгыѭ
    • [с.] 436
    • [с.] 437
    • I. Амберза
     • [с.] 438
   • Глава дваисета. За Данїѭ (Данимаркыѭ)
    • [с.] 439
    • [с.] 440
    • [с.] 441
    • [с.] 442
   • Глава дваисѧта и прьва. За Швецїѭ (Суедїѭ)
    • [с.] 443
    • [с.] 444
    • [с.] 445
   • Глава дваисѧта и втора. За Норветыѭ
    • [с.] 446
    • I. Христїѧна
     • [с.] 447
   • Глава дваисѧта и третѧ. За Россїѧ
    • [с.] 448
    • [с.] 449
    • [с.] 450
    • [с.] 451
    • [с.] 452
    • [с.] 453
    • [с.] 454
    • [с.] 455
    • [с.] 456
    • [с.] 457
    • [с.] 458
    • I. Санктпетербургъ (по просторусскы Питеръ)
     • [с.] 459
     • [с.] 460
     • [с.] 461
     • [с.] 462
     • [с.] 463
     • [с.] 464
    • II. Одесса
     • [с.] 465
     • [с.] 466
     • [с.] 467
    • III. Тайганрокъ
     • [с.] 468
   • Глава дваисѧта и четврьта. За Турцїѭ
    • [с.] 469
    • [с.] 470
    • [с.] 471
    • [с.] 472
    • [с.] 473
    • [с.] 474
    • I. Константинополь
     • [с.] 475
     • [с.] 476
     • [с.] 477
     • [с.] 478
     • [с.] 479
     • [с.] 480
     • [с.] 481
     • [с.] 482
     • [с.] 483
     • [с.] 484
     • [с.] 485
     • [с.] 486
     • [с.] 487
     • [с.] 488
     • [с.] 489
     • [с.] 490
     • [с.] 491
    • II. Андріанополь
     • [с.] 492
    • III. Пловдивъ
     • Прибавленіе за Трацїѭ
      • [с.] 493
      • [с.] 494
      • [с.] 495
      • [с.] 496
      • [с.] 497
    • IV. Солунъ (Тессалоникъ, Селеникъ)
     • Прибавленіе за Мацедонїѭ
     • [с.] 498
     • [с.] 499
    • V. Ѧнина
     • [с.] 500
     • [Прибавленїе за] Ипиръ и Албанїѭ
      • [с.] 501
    • VI. Варна
     • Прибавленїе за Блъгарїѭ
      • [с.] 502
      • [с.] 503
      • [с.] 504
     • Прибавленїе за Боснѫ
     • Прибавленїе за Тессалїѭ
      • [с.] 505
    • VII. Трапузанъ
     • [с.] 506
    • VIII. Синопъ (Синапъ)
     • [с.] 507
    • IX. Смирна (Измиръ)
     • [с.] 508
    • X. Сирїѧ,- Дамаскъ (Шамъ).- Халепъ
     • [с.] 509
    • XI. Крытъ (Гыритъ).- Ханїѧ
     • [с.] 510
    • XII. Метилинъ (Медилїн Λέσβος)
    • XIII. Хыо (Сакѫзъ-Адаси)
     • [с.] 511
    • XIV. Егыпетъ.- Александрїѧ
     • [с.] 512
     • [с.] 513
     • [с.] 514
     • [с.] 515
     • [с.] 516
     • [с.] 517
   • Глава дваисѧта и пѧта. За Влахыѭ и Молдавїѭ (Кнѧжества)
    • [с.] 518
    • I. Браила
     • [с.] 519
    • II. Букурешь
    • III. Галацъ
     • [с.] 520
     • Прибавленїе за Срьбїѭ (кнѧжество)
      • [с.] 521
     • Прибавленїе за Чрьнѫ Горѫ (кнѧжество)
   • Глава дваисѧта и шеста. За Іонійскѫ-тѫ дрьжавѫ
    • [с.] 522
    • [с.] 523
    • [с.] 524
   • Глава дваисѧта и седма. За Еладѫ
    • [с.] 525
    • [с.] 526
    • [с.] 527
    • [с.] 528
    • [с.] 529
    • [с.] 530
    • [с.] 531
    • [с.] 532
    • [с.] 533
    • [с.] 534
    • [с.] 535
    • [с.] 536
    • [с.] 537
    • I. Ермуполъ (Σύρϰ)
     • [с.] 538
     • [с.] 539
     • [с.] 540
     • [с.] 541
     • [с.] 542
    • II. Патра
     • [с.] 543
     • [с.] 544
     • [с.] 545
  • Чѧсть четврьта. За дрьжѧніе тръговскы книгы, за тръговскы смѣткы и за писмописаніе
   • Глава прьва. За дрьженїе тръговскы книгы (тефтеры)
    • [с. 546]
    • [с.] 547
    • I. Книгы
     • [с.] 548
     • [с.] 549
     • [с.] 550
     • [с.] 551
     • [с.] 552
    • II. Простописателна метода
     • [с.] 553
    • III. Диплографїѧ
     • [с.] 554
     • [с.] 555
     • [с.] 556
     • [с.] 557
     • [с.] 558
     • [с.] 559
     • [с.] 560
     • [с.] 561
     • [с.] 562
     • [с.] 563
     • [с.] 564
     • [с.] 565
     • [с.] 566
     • [с.] 567
     • [с.] 568
    • IV. Особни смѣткы
     • [с.] 569
     • [с.] 570
     • [с.] 571
     • [с.] 572
     • [с.] 573
     • [с.] 574
    • V. Съчиненіе на нарѫчникъ
     • [с.] 575
     • [с.] 576
     • [с.] 577
    • VI. Съчиненіе на дневнѫ книгѫ
     • [с.] 578
     • [с.] 579
     • [с.] 580
    • VII. Съчиненіе на главнѫ-тѫ книгѫ
     • [с.] 581
     • [с.] 582
     • [с.] 583
     • [с.] 584
     • [с.] 585
    • VIII. Съчиненіе на кассѫ-тѫ
     • [с.] 586
     • [с.] 587
    • IX. Съчиненіе на магазиналнѫ книгѫ
     • [с.] 588
     • [с.] 589
     • [с.] 590
     • [с.] 591
     • [с.] 592
    • X. Съчиненіе на равносмѣткѫ
     • [с.] 593
     • [с.] 594
     • [с.] 595
     • [с.] 596
     • [с.] 597
    • XI. За подновѧваніе смѣткы
     • [с.] 598
     • [с.] 599
    • XII. Намирваніе погрѣшкы-ты и тѣхно-то поправленіе
     • [с.] 600
     • [с.] 601
     • [с.] 602
     • [с.] 603
     • [с.] 604
     • [с.] 605
   • Глава втора. За тръговскы смѣткы
    • [с.] 606
    • I. За фатурьї (Περί Τίμολογίων)
     • [с.] 607
     • [с.] 608
     • [с.] 609
     • [с.] 610
     • [с.] 611
     • [с.] 612
     • [с.] 613
     • [с.] 614
    • II. Смѣткы за камбіо
     • [с.] 615
     • [с.] 616
     • [с.] 617
     • [с.] 618
     • [с.] 619
     • [с.] 620
     • [с.] 621
     • [с.] 622
     • [с.] 623
     • [с.] 624
     • [с.] 625
     • [с.] 626
     • [с.] 627
     • [с.] 628
     • [с.] 629
    • III. Лихва и лихвоносни смѣткы
     • [с.] 630
     • [с.] 631
     • [с.] 632
     • [с.] 633
     • [с.] 634
     • [с.] 635
     • [с.] 636
     • [с.] 637
     • [с.] 638
     • [с.] 639
     • [с.] 640
     • [с.] 641
     • Таблица за да нахождаме число-то на дни-ти
      • [с.] 642
      • [с.] 643
      • [с.] 644
     • Таблица на раздѣлителы-ты
      • [с.] 645
      • [с.] 646
      • [с.] 647
      • [с.] 648
      • [с.] 649
      • [с.] 650
     • Таблица на годишны нарастванїѧ на капитала отъ 1 монетѫ чрѣзъ лихвонаравстванїе или Таблици не постоѧнны умножитело за да сѧ найдѫть нарастителни-ти лихви за 25 годины
      • [с.] 651
      • [с.] 652
      • [с.] 653
      • [с.] 654
      • [с.] 655
      • [с.] 656
      • [с.] 657
      • [с.] 658
    • IV. Взаимнодлъжни лихвоносни смѣткы
     • [с.] 659
     • [с.] 660
     • [с.] 661
     • [с.] 662
     • [с.] 663
     • [с.] 664
     • [с.] 665
     • [с.] 666
     • [с.] 667
     • [с.] 668
     • [с.] 669
     • [с.] 670
     • [с.] 671
     • [с.] 672
     • [с.] 673
     • [с. 674]
    • [Таблици]
     • [табл. Ia]
     • [табл. I]
     • [табл. IIa]
     • [табл. II]
     • [табл. III]
     • [Примѣръ I и II]
     • [Примѣръ III и IV]
   • Глава третѧ. За тръговско писмописаніе
    • [с.] 675
    • [с.] 676
    • I. Окрѫжни писма (Околителни, Циркулѧри)
     • [с.] 677
     • [с.] 678
    • II. Поискванїѧ за порѫченїѧ (Комисїони)
     • [с.] 679
    • III. Порѫченїѧ (Комисїони)
     • [с.] 680
    • IV. Извѣстїѧ
     • [с.] 681
     • [с.] 682
     • [с.] 683
     • [с.] 684
    • V. Обѧвителни писма
     • [с.] 685
     • [с.] 686
    • VI. Земанїе и даванїѧ
     • [с.] 687
     • [с.] 688
    • VII. Призоваванїѧ за платкы
     • [с.] 689
    • VIII. Подновѧваніе на сношенїѧ
     • [с.] 690
    • IX. Окаиванїѧ и оправданїѧ
     • [с.] 691
     • [с.] 692
    • X. Увѣрителни (кредитни) писма
     • [с.] 693
    • XI. Прѣпорѫчителни писма
     • [с.] 694
     • [с.] 695
  • Часть пѧта. За съчиненіе на главы тръговскы записы съ потрѣбны примѣры
   • [с. 696]
   • [с.] 697
   • I. Тръговскы запискы
    • [с.] 698
    • [с.] 699
   • II. Ретрата и смѣтка на поврьщаніе
    • [с.] 700
   • III. Съдружескы записи
    • [с.] 701
    • [с.] 702
    • [с.] 703
    • [с.] 704
    • [с.] 705
    • [с.] 706
    • [с.] 707
    • [с.] 708
    • [с.] 709
    • [с.] 710
    • [с.] 711
   • IV. Съчиненіе на морскыи заемъ
    • [с.] 712
   • V. Съчиненіе на наемателно писмо (Σύνταξις Ηαυλοσυμφωνητιϰού)
    • [с.] 713
    • [с.] 714
    • [с.] 715
    • [с.] 716
   • VI. Съчиненіе на камбіѧлы
    • [с.] 717
    • [с.] 718
    • [с.] 719
    • [с.] 720
    • [с.] 721
    • [с.] 722
   • VII. Какъ сѧ съчинѧва натоварително писмо
    • [с.] 723
    • [с.] 724
    • [с.] 725
    • [с. 726]
   • По азбукы таблица На Трьговско-то Рѫководство
    • А.
     • [с. 727]
    • Б.
     • [с.] 728
    • В.
     • [с.] 729
    • Г.
    • Д.
     • [с.] 730
    • Е.
    • Ж.
     • [с.] 731
    • З.
    • И.
    • І.
     • [с.] 732
    • К.
     • [с.] 733
     • [с.] 734
    • Л.
     • [с.] 735
    • М.
     • [с.] 736
     • [с.] 737
     • [с.] 738
    • Н.
    • О.
     • [с.] 739
    • П.
     • [с.] 740
     • [с.] 741
    • Р.
     • [с.] 742
    • С.
     • [с.] 743
     • [с.] 744
    • Т.
     • [с.] 745
     • [с.] 746
     • [с.] 747
    • Ф.
    • Х.
    • Ц.
     • [с.] 748
    • Ч.
    • Ш.
    • Ѧ.
     • [с.] 749
  • Типографическы погрѣшкы
   • [с. 750]
   • [с. 751]
   • [с. 752]
  • За напечѧтаніе-то тръговско-то рѫководство подписалисѧ спомоществователи въ Цариградъ
   • [с. 753]
   • [с. 754]
   • [с. 755]
   • [с. 756]
   • [с. 757]
   • [с. 758]
   • [с. 759]
   • [с. 760]
   • [с. 761]
   • [с. 762]
   • [с. 763]
   • [с. 764]
   • [с. 765]
   • [с. 766]
   • [с. 767]
   • [с. 768]
   • [с. 769]
   • [с. 770]
   • [с. 771]
   • [с. 772]
   • [с. 773]
   • [с. 774]
   • [с. 775]
   • [с. 776]
   • [с. 777]
   • [с. 778]
   • [с. 779]
   • [с. 780]
   • [с. 781]
   • [с. 782]
   • [с. 783]
   • [с. 784]
   • [с. 785]
   • [с. 786]
   • [с. 787]
   • [с. 788]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]