• ЧՃдеса Пресвѧтиѧ Богородицы : преведени ѿ книга Амартолонъ Сотиріа на Славеноболгарскїй ѧзыкъ, ради ползы и поՃченїѧ, и дՃшеспасенїѧ рода хр҃тїанскагѡ : и на тѵпъ изданна въ лѣто 1817 ; И сега ново се препечата ѿ Нїколаѧ Карастоѧновича, книговезателѧ и книгопродавца. Въ градъ Самоковъ 1851. Въ собственной его печатнѣ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Къ Благочестивымъ, Читателемъ
   • [с. І]
   • [с. ІІ]
   • [с. ІІІ]
   • [с. ІV]
  • Сказанїе, каквѡ ѡслепели евреи и едномՃ ръцете ѿсѣчены и като повѣрՃваха во Хр̑та исцѣлени ѿ прес҃тыѧ Богородицы. ЧՃдо а҃
   • [с. 1]
   • [с.] 2
  • Каквѡ една мертва жена, доила дѣтето си една година, и пакъ ѡживела. ЧՃдо в҃
   • [с.] 3
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Ѡ нѣкоемъ іѡаннѣ, видѣнїе полезное. ЧՃдо г҃
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • За едно чՃдо, що е было ѹ една церква бц̑ы, що ѧ викали неѡрїа. ЧՃдо д҃
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • За ради единъ слѣпецъ, комՃто се ѿворили очите ѿ чՃдотворна вода пр̑тыѧ бц̑ы. ЧՃдо е҃
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • За ради премՃдраго царѧ лва. ЧՃдо ѕ҃
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • За ради единъ человѣкъ, що ѡживелъ ѿ таѧ вода чՃдотворна, що е балъкліѧ. ЧՃдо з҃
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
  • За ради с҃тагѡ романа сладкопѣвца, списателѧ кондакѡвъ ЧՃдо и҃
   • [с.] 23
  • Заради С҃тагѡ Григорїа чՃдотворца, неокесарійскїй владыка. ЧՃдо ѳ҃
   • [с.] 24
   • [с.] 25
  • Заради С҃тагѡ Іѡанна дмаскина, що мՃ исцѣлила свѧта бц̑а ѿ сѣчената рՃка : ЧՃдо ι҃
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Ѻ исцѣленїи рՃкъ царицы галлѡвъ ЧՃдо аι҃
   • [с.] 31
   • [с.] 32
   • [с.] 33
   • [с.] 34
   • [с.] 35
   • [с.] 36
   • [с.] 37
   • [с.] 38
   • [с.] 39
   • [с.] 40
   • [с.] 41
  • Заради една калՃгерица, що си избола очи те, та да си ѹпази чистота та. ЧՃдо вι҃
   • [с.] 42
   • [с.] 43
   • [с.] 44
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
  • Заради що си е ѿрѣзала носѡ и ѹстны те, да си ѹпази дѣвство то. ЧՃдо гι҃
   • [с.] 50
   • [с.] 51
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • За незлобивы те дѣвицы, на които пр̑таѧ бц̑а ѿ н҃бо то проти вѣнцы, ЧՃдо дι҃
   • [с.] 54
   • [с.] 55
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Заради единъ калՃгеръ,, що се ѹпивалъ, ЧՃдо еι҃
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • Ѡ искՃшаемомъ ѿ дїавола страстїю блՃда, и б҃гоматерїю ѡсвобожденномъ. ЧՃдо ѕι҃
   • [с.] 60
   • [с.] 61
   • [с.] 62
  • Имѧ пр̑тыѧ бц̑ы прогони дїаволи. ЧՃдо зι҃
   • [с.] 63
   • [с.] 64
  • И дрՃго такова подобно. ЧՃдо иι҃
   • [с.] 65
   • [с.] 66
  • Ѡ воскресшемъ несторїанѣ ЧՃдо ѳι҃
   • [с.] 67
   • [с.] 68
   • [с.] 69
  • Ѡ іѡаннѣ кՃкՃзелѣ ЧՃдо к҃
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с.] 72
   • [с.] 73
   • [с.] 74
  • За велика лаѵра аѳонска и заради водата преподобнагѡ аѳанасїа. ЧՃдо ка҃
   • [с.] 75
   • [с.] 76
  • Ѡ с҃тѣй обытели івировъ, и ѡ с҃тѣй Ікѡнѣ дверницы, ЧՃдо кв҃
   • [с.] 77
   • [с.] 78
   • [с.] 79
   • [с.] 80
   • [с.] 81
   • [с.] 82
   • [с.] 83
   • [с.] 84
   • [с.] 85
   • [с.] 86
   • [с.] 87
   • [с.] 88
   • [с.] 89
  • за тогова що се е ѿреклъ ѿ хр̑та сосъ писмо. ЧՃдо кг҃
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
  • ДрՃго подобно, за Ѳеофїла който се е ѿреклъ писменно ѿ хр̑та. ЧՃдо кд҃
   • [с.] 94
   • [с.] 95
   • [с.] 96
   • [с.] 97
   • [с.] 98
   • [с.] 99
   • [с.] 100
  • Ѡ видѣвшемъ прес҃тՃю причащающՃю трՃждающՃсѧ братїю нб̑нымъ хлѣбомъ. ЧՃдо ке҃
   • [с.] 101
   • [с.] 102
   • [с.] 103
  • Ѻ родившей отроча черно, со отрочатемъ б҃городицею спасена. ЧՃдо кѕ҃
   • [с.] 104
   • [с.] 105
   • [с.] 106
  • Ѡ мн̑тырѣ въ послѣднѣй нՃжди преславнѡ б҃городыцею помоществՃемомъ. ЧՃдо кз҃
   • [с.] 107
   • [с.] 108
  • Ѡ воскресшемъ римлѧнине. ЧՃдо ки҃
   • [с.] 109
   • [с. 110] 011
  • Ѡ немогՃщемъ наՃчитнсѧ книгамъ, точїю бц̑е д҃во радՃйсѧ. ЧՃдо кѳ҃
   • [с.] 111
   • [с.] 112
  • Ѻ ѡсвобождшемсѧ отрочати ѿ потопленїѧ. ЧՃдо л҃
   • [с.] 113
   • [с.] 114
  • Ѻ ѡсвобождшемсѧ еврею ѿ темницы, и вѣровавшемъ во хр̑та. ЧՃдо ла҃
   • [с.] 115
   • [с.] 116
   • [с.] 117
  • Ѡ ѹбїенномъ отроча ѿ о҃ца своегѡ іՃдеа сՃща, и воскресша и исповѣдавша пр̑чтՃю бц̑Ճ. ЧՃдо лв҃
   • [с.] 118
   • [с.] 119
   • [с.] 120
  • Ѡ ѹкрѣплшемсѧ ѿ болѣзни и старости, и въ крѣпость юноши пришедшՃ. ЧՃдо лг҃
   • [с.] 121
   • [с.] 122
  • Ѡ соблазнившемсѧ братѣ, и бц̑ею ѹмиреномъ ЧՃдо лд҃
   • [с.] 123
   • [с.] 124
  • Ѡ блՃдникѣ воинѣ, емՃже гд̑ь ѿпՃщенїе дарова, ѹмоленъ б҃гоматерїю. ЧՃдо ле҃
   • [с.] 125
   • [с.] 126
   • [с.] 127
   • [с.] 128
  • Ѡ неизреченной красотѣ прес҃тыѧ д҃вы, кою сподобис видѣти нѣкой церковный причетникъ б҃лгоговѣйный, ЧՃдо лѕ҃
   • [с.] 129
   • [с.] 130
   • [с.] 131
  • Ѡ воскресшемъ отроцѣ и исповѣдавшемъ своего ѹбійцՃ. ЧՃдо лз҃
   • [с.] 132
   • [с.] 133
  • Ѡ причащшемсѧ отрочати еврейскомъ, и не згорѣвшемъ въ пещи. ЧՃдо ли҃
   • [с.] 134
   • [с.] 135
  • О кровосмѣшивой и чадоՃбійцѣ, юже б҃гомати ѡсՃжденїѧ ѡсвободи. ЧՃдо лѳ҃
   • [с.] 136
   • [с.] 137
   • [с.] 138
   • [с.] 139
   • [с.] 140
  • Ѡ преданномъ бѣсՃ еще во ѹтробы матерней. ЧՃдо м҃
   • [с.] 141
   • [с.] 142
   • [с.] 143
  • Ѡ сՃмнѧщемсѧ ѡ дѣвствѣ б҃гоматери, и свобождшемсѧ, нѣкїими чՃдодѣйствїи ЧՃдо ма҃
   • [с.] 144
   • [с.] 145
  • ИзстՃпленїе чՃдесное, іако едина каплѧ кровь хр̑това превосходи сичките грѣхове ч҃лвѣческїи. [ЧՃдо мв҃]
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
  • Ѡ сՃмнѧщемсѧ ѡ с҃тѣй еѵхаристїи, и хр̑та видѣвшемъ во плоти какѡ отроча. ЧՃдо мг҃
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
  • Ѡ ѹбїенномъ ѿ іՃдеи, и воскресшемъ б҃гоматерїю. ЧՃдо мд҃
   • [с.] 153
  • ІАкѡ ікѡна б҃гоматери, истреби зарезителнՃю болѣзнь изъ рима. ЧՃдо ме҃
   • [с.] 154
  • Заради чՃдо то, що станало на единъ ікѡнописецъ, зѡграфъ. ЧՃдо мѕ҃
   • [с.] 155
   • [с.] 156
  • Ѡ нѣкоей б҃гоՃгодной женѣ, що се іавила бц̑а на нейно лице, и избавила ѧ ѿ лошотыи дїаволски. ЧՃдо мз҃
   • [с.] 157
   • [с.] 158
   • [с.] 159
   • [с.] 160
  • Ѡ нѣкоей дѣвицѣ, видѣвшей хр̑та въ раи слՃжаща лїтՃргію. ЧՃдо ми҃
   • [с.] 161
   • [с.] 162
   • [с.] 163
   • [с.] 164
  • Ѻсподобившейсѧ видѣти гд̑а во плоти трилѣтна каквѡ е сама сказՃвала. ЧՃдо мѳ҃
   • [с.] 165
   • [с.] 166
  • За едного мՃжа и жена които поживеѧли въ чистота и въ дѣвство, въ сՃпрՃжеството си. ЧՃдо н҃
   • [с.] 167
   • [с.] 168
   • [с.] 169
   • [с.] 170
  • Единъ воевода разбойникъ ималъ велико бл҃гоговѣнїе къ преч̑той бц̑ы, прощенїе полՃчи и чՃдесное погребенїе. ЧՃдо на҃
   • [с.] 171
   • [с.] 172
   • [с.] 173
   • [с.] 174
  • Ѡ хՃлителѣ нѣкоемъ, егоже наказа гд̑ь въ сей жизни нещастною смертїю, ЧՃдо нв҃
   • [с.] 175
   • [с.] 176
  • За дрՃги хՃлникъ, когото б҃гъ порази смертно. ЧՃдо нг҃
   • [с.] 177
  • Ѡ воскресшей изъ мертвыхъ да исповѣда ѹтаенный грѣхъ. ЧՃдо нд҃
   • [с.] 178
   • [с.] 179
   • [с.] 180
  • Заради клирика който скՃрвилъ и ѹдавилъ се ѹ рѣка и воскресналъ из мертвыхъ. ЧՃдо не҃
   • [с.] 181
   • [с.] 182
  • Заради нѣкой воинъ разбойникъ (хайдՃтинъ), който всѧкїй день молешесе б҃гՃ и пр̑тѣй бц̑ѣ, [затова и не се ѹби ѿ дїавола, ЧՃдо нѕ҃]
   • [с.] 183
   • [с.] 184
   • [с.] 185
   • [с.] 186
  • Ѡ ѹбогой вдовицы, еѧже дՃшՃ прїѧтъ прес҃таѧ бц̑а, а богатомՃ при смерти предсташа бѣсы. ЧՃдо нз҃
   • [с.] 187
   • [с.] 188
  • Ѡ ѹѧзвленомъ за малՃю хՃлՃ, и исцѣленомъ бц̑ею. ЧՃдо нн҃
   • [с.] 189
   • [с.] 190
  • Ѡ исцѣлѣвшемъ прокаженномъ, и ѿшедшемъ въ мн̑тырь. ЧՃдо нѳ҃
   • [с.] 191
   • [с.] 192
   • [с.] 193
  • Ѡ неизгорѣвшемъ отроцѣ ѿ огнѧ. ЧՃдо ѯ҃
   • [с.] 194
  • Ѡ просвѣтившемсѧ слѣпцѣ. ЧՃдо ѯа҃
   • [с.] 195
   • [с.] 196
  • Ѡ избавльшемсѧ ѿ потопленїѧ морскагѡ. ЧՃдо ѯв҃
   • [с.] 197
   • [с.] 198
  • Подобно, ѡ избавлшемсѧ ѿ волненїѧ. ЧՃдо ѯг҃
   • [с.] 199
  • Видѣнїе и изстՃпленїе чՃдно нѣкоегѡ мл̑тивагѡ и б҃лгоговѣйнагѡ къ б҃гоматери. ЧՃдо ѯд҃
   • [с.] 200
   • [с.] 201
   • [с.] 202
   • [с.] 203
   • [с.] 204
  • ЧՃдо страшно ѡ послՃшанїи родителей, и ѡ б҃жественнѣй лїтՃргіи. ЧՃдо ѯе҃
   • [с.] 205
   • [с.] 206
   • [с.] 207
  • Ѡ двՃхъ отроцѣхъ, падшՃ домՃ трՃсомъ, сохранена ѡбрѣтошасѧ ѿ смерти. ЧՃдо ѯѕ҃
   • [с.] 208
   • [с.] 209
  • Ѡ падшемъ съ стѣны и разбившемсѧ и исцѣлѣвшемъ б҃гоматерїю. ЧՃдо ѯз҃
   • [с.] 210
   • [с.] 211
  • Ѡ чՃдодѣйствїи въ кладѧзѣ Ѳрапсана. ЧՃдо ѯи҃
   • [с.] 212
  • Видѣнїе дивное, іакѡ б҃гъ ѹмолимъ бываетъ мл҃твами б҃гоматере преклонѧемъ. ЧՃдо ѯѳ҃
   • [с.] 213
   • [с.] 214
   • [с.] 215
   • [с.] 216
   • [с.] 217
   • [с.] 218
  • Ѿ свѧтагѡ вселенскагѡ сѵнода седмагѡ правило
   • [с.] 219
  • Ѡглавленїе
   • [с. 220]
   • [с. 221]
   • [с. 222]
   • [с. 223]
  • Родолюбивыте спомоществователы въ Самоковъ
   • [с. 224]
   • [с. 225]
   • [с. 226]
   • [с. 227]
   • [с. 228]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]