Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет, т.16
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicine-Veteinaire, t.16
 
Date of Issue:
1940
 
Publisher:
Придворна печатница
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Петров, Ст. Скотовъдното богатство в България и доходите от него, 1-31; Петров, Ст. Коневъдното богатство в България и доходите от него, 33-77; Емануилов, Иг. Плексусно-епителни включения и рабичната диагноза у коня, 79-87; Тошков, Ал. Принос към проучване примитивните способи на восъкодобиване в България, 89-112; Матов, Конст. Изследвания върху пътя на странствуването на младите трихинели в тялото на гостоприемника, 113-176; Иванов, Ст. Върху положението на cupulae pleurae при овцата и свинята, 177-188; Радев, Т. Съдържанието на витамин С в кръвния серум на коня, говедото, бивола, овцата, козата и свинята, 189-197; Попов, Панайот. Хлорните органически разтворители от мастния ред. Един способ за количествено определяне на някои от тях и сродните им продукти, 198-234; Москов, М. Върху вариациите в разклоняването на повърхностните вени на крайниците у овчи ембрион, 235-242; Петров, Станко. Стопанското значение на биволовъдството в България, 243-274; Емануилов, Иг. Месната храна в живота на човечеството, 275-292; Иванов, Ст. Отклоненията от анатомическата норма с оглед на практическото им значение, 293-306; Радев, Т. Съдържанието на хемоглобина и големина на червените кръвни телца при фенилхидрацинната анемия, 307-340; Иванов, Ст. Релефът на palatum durum при свинята с оглед на вариабилитета на plicae palatinae transversae, 341-359; Начев, Б. и Георгиев, Р. Върху съдържанието на витамин С в някои органи на коня, говедото, бивола, агнето и свинята, 361-386; Горанов, З. Върху проводната анестезия на крайниците у бивола, 387-411; Иванов, К. Приноси към патолого-анатомическата картина на овчата шарка с оглед на атипичната й форма, 413-538; Матов, К. Експериментална перанална инфекция с Trichinella spiralis, 541-560