Citation link:
 • Христоиѳіа или Благонравїе присовокՃпена съ Історїитѣ на които са помѧнՃватъ въ неѧ за польза и оупотребленїе на Болгарското юношество, и секимՃ, който люби да са пользова
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Любороднѣйшій и Почтеннѣйшій Г.Г. Малкій Волко Чорбаджи К. ЧалікоглՃ!
   • [с.3]
   • [с.4]
   • [с.5]
   • [с.6]
  • Камто любезнытѣ прочитатели
   • [с.7]
   • [с.]8
   • [с.]9
   • [с.]10
   • [с.]11
   • [с.]12
   • [с.]13
   • [с.]14
   • [с.]15
   • [с.]16
   • [с.]17
   • [с.]18
   • [с.]19
   • [с.]20
   • [с.]21
   • [с.]22
   • [с.]23
   • [с.]24
   • [с.]25
   • [с.]26
   • [с.]27
   • [с.]28
   • [с.]29
   • [с.]30
   • [с.]31
   • [с.]32
   • [с.]33
   • [с.]34
   • [с.]35
   • [с.]36
   • [с.]37
   • [с.]38
   • [с.]39
   • [с.]40
   • [с.]41
   • [с.]42
   • [с.]43
   • [с.]44
   • [с.]45
   • [с.]46
   • [с.]47
   • [с.]48
   • [с.]49
   • [с.]50
   • [с.]51
   • [с.]52
   • [с.]53
   • [с.]54
   • [с.]55
   • [с.]56
   • [с.]57
   • [с.]58
   • [с.]59
   • [с.]60
   • [с.]61
   • [с.]62
   • [с.]63
   • [с.]64
   • [с.]65
   • [с.]66
   • [с.]67
   • [с.]68
   • [с.]69
   • [с.]70
   • [с.]71
   • [с.]72
   • [с.]73
   • [с.]74
   • [с.]75
   • [с.]76
   • [с.]77
   • [с.]78
   • [с.]79
   • [с.]80
   • [с.]81
   • [с.]82
   • [с.]83
   • [с.]84
   • [с.]85
   • [с.]86
   • [с.]87
   • [с.]88
   • [с.]89
   • [с.]90
   • [с.]91
   • [с.]92
   • [с.]93
   • [с.]94
   • [с.]95
   • [с.]96
   • [с.]97
   • [с.]98
   • [с.]99
   • [с.]100
   • [с.]101
   • [с.]102
   • [с.]103
   • [с.]104
   • [с.]105
   • [с.]106
  • Предисловїе на Христоиѳїѧта
   • [с.107]
   • [с.]108
   • [с.]109
   • [с.]110
  • Глава а҃. Каква почесть и ѹсрамленїе треба да имамы камъ Божественнытѣ вещи
   • [с.111]
   • [с.]112
   • [с.]113
   • [с.]114
   • [с.]115
   • [с.]116
   • [с.]117
   • [с.]118
  • Глава в҃. Съ какво благочинїе треба да поминՃвамы междՃ человѣцытѣ
   • [с.119]
   • [с.]120
   • [с.]121
   • [с.]122
   • [с.]123
   • [с.]124
   • [с.]125
   • [с.]126
   • [с.]127
   • [с.]128
   • [с.]129
   • [с.]130
   • [с.]131
   • [с.]132
   • [с.]133
   • [с.]134
   • [с.]135
   • [с.]136
   • [с.]137
   • [с.]138
   • [с.]139
  • Глава г҃. Съ каква должность треба да поздравлѧвамы и да са разговарѧмы съ прїѧтелитѣ наши
   • [с.140]
   • [с.]141
   • [с.]142
   • [с.]143
   • [с.]144
   • [с.]145
   • [с.]146
   • [с.]147
   • [с.]148
   • [с.]149
   • [с.]150
   • [с.]151
   • [с.]152
   • [с.]153
   • [с.]154
   • [с.]155
  • Глава д҃. Кога щешь да понаՃчишь или да помамришь нѣкого за нѣщо
   • [с.156]
   • [с.]157
   • [с.]158
   • [с.]159
   • [с.]160
   • [с.]161
   • [с.]162
   • [с.]163
  • Глава е҃. Какво благочинїе треба да имамы въ облеклото си
   • [с.164]
   • [с.]165
   • [с.]166
   • [с.]167
   • [с.]168
  • Глава ѕ҃. Каковъ благочиненъ ходъ или варвежъ треба да има человѣкъ
   • [с.]169
   • [с.]170
   • [с.]171
   • [с.]172
   • [с.]173
   • [с.]174
   • [с.]175
  • Глава з҃. Съ какво благочинїе треба да хоратՃвамы и да са разговарѧмы сосъ секиго
   • [с.176]
   • [с.]177
   • [с.]178
   • [с.]179
   • [с.]180
   • [с.]181
   • [с.]182
   • [с.]183
   • [с.]184
   • [с.]185
   • [с.]186
   • [с.]187
   • [с.]188
   • [с.]189
   • [с.]190
   • [с.]191
   • [с.]192
   • [с.]193
   • [с.]194
   • [с.]195
  • Глава и҃. Които са благотребни на трапезата
   • [с.]196
   • [с.]197
   • [с.]198
   • [с.]199
   • [с.]200
   • [с.]201
   • [с.]202
   • [с.]203
   • [с.]204
   • [с.]205
   • [с.]206
   • [с.]207
   • [с.]208
   • [с.]209
   • [с.]210
   • [с.]211
   • [с.]212
   • [с.]213
   • [с.]214
  • Глава ѳ҃. Какъ треба да поминՃвамы съ прїѧтелитѣ си
   • [с.215]
   • [с.]216
   • [с.]217
   • [с.]218
   • [с.]219
   • [с.]220
   • [с.]221
   • [с.]222
   • [с.]223
   • [с.]224
   • [с.]225
   • [с.]226
   • [с.]227
   • [с.]228
   • [с.]229
   • [с.]230
   • [с.]231
   • [с.]232
   • [с.]233
   • [с.]234
  • Кратки історїи на оніѧ които са помѧнՃватъ въ Христоиѳїата
   • [с.]235
   • Арїстотель
    • [с.]236
    • [с.]237
    • [с.]238
   • Астѷдамасъ
   • Ганѷмідъ
    • [с.]239
   • Дїогенъ
    • [с.]240
    • [с.]241
    • [с.]242
   • Дїонѵсїй мՃчитель
    • [с.]243
   • Епїмиѳей
    • [с.]244
    • [с.]245
   • Зинѡнъ
    • [с.]246
    • [с.]247
    • [с.]248
   • Ѳемістїй
   • Ісократъ
    • [с.]249
   • Омиръ
    • [с.]250
   • Паѵелъ
    • [с.]251
    • [с.]252
    • [с.]253
   • Платѡнъ
    • [с.]254
    • [с.]255
   • Пѷѳагоръ
    • [с.]256
    • [с.]257
   • Соломѡнъ
    • [с.]258
    • [с.]259
    • [с.]260
    • [с.]261
   • Сїрахъ
    • [с.]262
    • [с.]263
   • Сѡкратъ
    • [с.]264
    • [с.]265
    • [с.]266
    • [с.]267
    • [с.]268
    • [с.]269
    • [с.]270
  • Ѡглавленїе на Хрїстоиѳїата
   • [с.271]
   • [с.272]
  • Въ Карлово. Имената на любороднитѣ спомоществователи
   • [с.273]
   • [с.]274
   • [с.]275
   • [с.]276
   • [с.]277
   • [с.]278
   • [с.]279
   • [с.]280
   • [с.]281
   • [с.]282
   • [с.]283
   • [с.]284
   • [с.]285
   • [с.]286
   • [с.]287
   • [с.]288
   • [с.]289
   • [с.]290
   • [с.]291
   • [с.]292
   • [с.]293
   • [с.]294
   • [с.]295
   • [с.]296
   • [с.]297
   • [с.]298
   • [с.]299
   • [с.]300
   • [с.]301
   • [с.]302
   • [с.]303
   • [с.]304
   • [с.]305
   • [с.]306
   • [с.]307
   • [с.]308
   • [с.]309
   • [с.]310
   • [с.]311
   • [с.]312
   • [с.]313
   • [с.]314
   • [с.]315
   • [с.]316
   • [с.]317
   • [с.]318
   • [с.]319
   • [с.]320
   • [с.]321
  • Погрѣшности въ предисловїето
   • [с.322]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]