Citation link:
 • Математическа географія : Ч. 1.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Вътрешна страна на предната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Въведение
   • §. 1. Опрѣделение и чясти на географіѭ-тѫ
   • §. 2. Прѣдмѣтъ на математическѫ-тѫ географіѭ
    • [с. 3]
   • §. 3. Раздѣленіе на географіѭ тѫ историческы
    • [с.] 4
   • §. 4. Прѣдварителны познанія на Математическѫ тѫ Географіѭ
   • А. Системѫ тѫ на Вселеннѫѭ
    • §. 5. Опрѣдѣленія
     • [с.] 5
    • §. 6. Неподвижны звѣзды
     • [с.] 6
     • [с.] 7
    • §. 7. Планеты
     • [с.] 8
     • [с.] 9
     • [с.] 10
    • §. 8. Кометы
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
   • Б. За слънчавѫ-тѫ системѫ
    • §. 9. Слънчевы системы
    • §. 10. Птолемеева система
     • [с.] 14
    • §. 11. Коперникова система
     • [с.] 15
     • [с.] 16
    • §. 12. Слънце
     • [с.] 17
     • [с.] 18
    • §. 13. Таблица за величинѫ-тѫ на Слънце то и на планеты-тѣ
     • [с.] 19
    • §. 14. Движеніе на планеты-тѣ
     • [с.] 20
    • §. 15. Таблица за срѣдне то отстояніе на планеты тѣ отъ Слънце то, за врѣме то на тѣхно то около Слънце то обыкаляніе и за тѣхно то около ось тѫ имъ вьртѣніе
     • [с.] 21
     • [с.] 22
    • §. 16. Луна-та
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
    • §. 17. Затулванія на Слънце то и Лунѫ тѫ
     • [с.] 26
     • [с.] 27
    • §. 18. Обща тяжесть
     • [с.] 28
     • [с.] 29
   • В. За измысленны тѣ врьхъ небесный и земный шяръ точкы и линіи, нуждны за тѣхното математическо раздѣленіе
    • §. 19. Полюси, осъ, Екваторъ и паралелны крѫгове
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
    • §. 20. Меридианъ
     • [с.] 34
    • §. 21. Хоризонтъ
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
    • §. 22. Еклиптика и крѫгъ на Зодіака
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
  • Глава I. За вида на Земѭ тѫ
   • §. 23. Земя та въобще е валчяста
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
   • §. 24. Земя та е стиснѫта на полюсы-тѣ
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
  • Глава II. За величинѫ тѫ на земѭ тѫ и за географическѫ тѫ мѣркѫ
   • [§. 25.] Величина на Земѭ тѫ
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • §. 26. Географическа мѣрка
    • [с.] 53
    • [с.] 54
  • Глава III. За движеніе то на земѭ тѫ
   • §. 27. Двойно движеніе на земѭ тѫ
   • A. За движеніе-то на земѭ тѫ около ось-тѫ й
    • §. 28. Видимо то дневно движеніе на Небе-то
     • [с.] 55
     • [с.] 56
    • §. 29. Доказетелство, че Земя та са вьрти около своѭ тѫ ось
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
   • Б. За обыкаляніето на земѭ тѫ около слънце то
    • §. 30. За видимото слънчево годишно движеніе
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
    • §. 31. Движеніе на Слънцето по еклиптикѫ тѫ
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • §. 32. Година, мѣсеци и врѣмена годишны
     • [с.] 65
    • §. 33. Отъ движеніето на Слънцето са объяснява движеніе то на земѭтѫ
     • [с.] 66
    • §. 34. Орбитата на земѭтѫ
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
   • В. За явленія та, които ставатъ отъ движеніе то на Земѭтѫ
    • §. 35. Явленія, които са объясняватъ отъ двеженіе то на Земѭ тѫ, около ось тѫ й
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
    • §. 36. Явленія объясняемы отъ движеніето на Земѭ тѫ около Слънце то
     • [с.] 73
     • [с.] 74
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
     • [с.] 78
  • Глава IV. За географическѫ тѫ дължинѫ и широчинѫ
   • §. 37. Опрѣдѣленія
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
   • §. 38. Способи за опрѣдѣленіе дължинѫ тѫ и широчинѫ тѫ
    • [с.] 83
   • §. 39. Способи за опрѣдѣленіе географическѫ тѫ широчинѫ
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • §. 40. Способи за опрѣдѣленіе географическѫ тѫ дължинѫ
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
   • §. 41. Прѣвръщаніе дължинѫ тѫ на врѣме
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
  • Глава V. За раздѣленіе то на земнѫ тѫ повьрхнинѫ на пояси и климаты
   • А. Пояси
    • §. 42. Число то на поясы тѣ
     • [с.] 94
    • §. 43. Горещій поясъ
     • [с.] 95
     • [с.] 96
    • §. 44. Умѣренни пояси
     • [с.] 97
     • [с.] 98
    • §. 45. Студени пояси
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
   • Б. Географическы климаты
    • §. 46. Опрѣдѣленіе
     • [с.] 102
    • §. 47. Раздѣленіе
     • [с.] 103
    • §. 48. Таблица за Географическы-тѣ климаты
     • [с.] 104
     • [с.] 105
    • §. [49]. Какъ са намѣрва климатъ-тъ на дадено мѣсто
     • [с.] 106
     • [с.] 107
  • Глава VI. Заради положенія-та на глобуса и за положеніе-то и сѣнкѫ-тѫ на жители-тѣ на земѭ-тѫ
   • А. Положенія на глобуса
    • §. 50. Три положенія на глобуса
     • 1) Право положеніе на глобуса
      • [с.] 108
     • 2) Паралелно положеніе на глобуса
      • [с.] 109
     • 3) Полегато положеніе на глобуса
      • [с.] 110
      • [с.] 111
   • Б. Положенія на жители-тѣ на земѭ-тѫ
    • §. 51. Различни тѣ по положеніе-то си жители на земѭ-тѫ
     • 1) Періеци
     • 2) Антеци
      • [с.] 112
     • 3) Антиподи
      • [с.] 113
    • §. 52. Сравненіе на тѣзи различны жители
    • §. 53. Какъ са намѣрватъ антиподи-тѣ, антеци тѣ и періеци тѣ
     • [с.] 114
   • В. Сѣнка на жители-тѣ на земѭ-тѫ
    • §. 54. Различие на жители тѣ на земѭ-тѫ спорѣдъ сѣнкы тѣ имъ
     • [с.] 115
     • [с.] 116
  • Глава VII. За Географическы тѣ глобусы и карты
   • А. Искуственни земни глобуси
    • §. 55. Образъ на глобуса
     • [с.] 117
    • §. 56. Съставны чясти на глобуса
     • 1) Глобусътъ
      • [с.] 118
      • [с.] 119
     • 2) Сферостатъ-тъ или Глобусовый-тъ столъ
      • [с.] 120
    • §. 57. Свойство на искусственныя земный глобусъ
     • [с.] 121
   • В. Географичеткы [географическы] Карты
    • §. 58. Видове на географическы карты
     • [с.] 122
     • [с.] 123
  • Глава VIII. Задатъци, които ся рѣшяватъ чрѣзъ искусственныя глобусъ
   • §. 59. Раздѣленіе на задатъци тѣ
   • §. 60. Задатъци, които са отнасятъ само на земный глобусъ
    • [с.] 124
    • [с.] 125
    • [с.] 126
    • [с.] 127
   • §. 61. Задатъци, за които са зема подъ видъ положеніе то на небе то или стояніе то на Слънце-то
    • [с.] 128
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
  • Додатъкъ. За врѣмето и календаря
   • §. 62. Раздѣленіе на врѣме то
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • §. 63. Юліанскый календарь
    • [с.] 134
   • §. 64. Грегоріянскый Календарь
    • [с.] 135
   • §. 65. Слънчовъ крѫгъ
    • [с.] 136
   • §. 66. Недѣлно слово
    • [с.] 137
    • [с.] 138
    • [с.] 139
   • §. 67. Лунный крѫгъ
    • [с.] 140
   • §. 68. Епакты
    • [с.] 141
    • [с.] 142
   • §. 69. Крѫгъ на Индикта
    • [с.] 143
    • [с.] 144
  • Имена-та на родолюбивы-тѣ спомоществователи
   • [с. 145]
   • [с.] 146
   • [с.] 147
   • [с.] 148
   • [с.] 149
   • [с.] 150
   • [с.] 151
   • [с.] 152
   • [с.] 153
   • [с.] 154
   • [с.] 155
   • [с.] 156
   • [с.] 157
  • Таблица на типографическы-тѣ погрѣшкы
   • [с. 158]
   • [с. 159]
   • [с. 160]
   • [с. 161]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната корица]
   • [Задна корица]