Current View
Citation link:
 
Title:
Годишник на Софийския университет. Ветеринарно-медицински факултет. т. 7
 
Other Titles:
Annuaire de L'Universite de Sofia. Faculte Medicin-Veteinair, t.7
 
Date of Issue:
1931
 
Publisher:
Кооперативна печатница Гутенберг
 
Type:
Other
 
Language:
bul
 
Description:
Павлов, Г. Поглед върху историята на епизотиите(Критически опит), 1-68; Ненков, Г. Туморите върху половите органи на коня, говедото и кучето и тяхното лекуване, 69-96; Бичев, П., Кръчмаров, П. Принос към изучаването поминъка на среднородопското население във връзка с овцевъдството, 97-138; Калоянов, Ас. Ветеринарното дело в Германия, 139-178; Москов, М. Върху методите за количествени изследвания и тяхното приложение в микроскопичната анатомия, 179-198; Радев, Т. Върху обмяната на желязото, 199-236; Иванов, К. Принос към патологичната анатомия на туморите у домашните животни, 237-260; Петков, А., Москов, М. Количествени измерения върху liquor amnii u liquor allantoidis овчи ембриони, 261-290; Радев, Т. Критичен разбор на методите за преценяване млечността на говедото, 291-314; Диков, Гр. Мисли върху борбата против паразитите в свръзка с разпространението на някои преносящи се от животните на човека червеи у нас, 315-352; Ангелов, Ст. Диференциация на най-честите и опасни септикемични инфекциозни болести по домашните птици и налагащите се нови насоки в борбата с тях, 353-376; Ангелов, Ст., Русев, Хр. Противотуберкулозната ваксинация по методата на Calmete и Cuerin и приложимостта й като профилактична мярка в борбата с говеждата туберкулоза в България, 377-400; Русев, Хр. Един особен случай от хроническа холера у птиците с локализация в обиците, 401-408; Хаджидимитров, П. Екстериорни проучвания върху работните волове и биволи и корелацията между техните телесни белези и работоспособността, 409-472; Русев, Хр. Изолация на туберкулозни бацили по метода на Loewenstein-Sumijoshi-Hohn, 473-484; Минчев, П. Принос към теранията на pododer. natitis acuta aseptica totalis при коня, 485-498