Citation link:
 • Космография : (Рѫководство за училищата)
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На-мѣсто предисловие
   • [с. ІІІ]
   • [с.] ІV
  • І. Понятие за видътъ и величината на Земѭтѫ
   • І. Предметъ на космографиѭтѫ
    • [с. 5]
   • 2. Фигурата на земѭтѫ
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • 3. [...]земята не е площь[...]
   • 4. Величината на земный радиусъ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
  • ІІ. Денонощно мърдание на небесный сводъ
   • 5. Видимо мърдание на небесный сводъ
    • [с.] 11
    • [с.] 12
   • 6. Неподвижны звѣзды, планеты, кометы
    • [с.] 13
   • 7. Классификация (распредѣление) звѣздытѣ
    • [с.] 14
   • 8. Съзвѣздия
    • [с.] 15
   • 9. Разстоянието на звѣздытѣ отъ земѭтѫ
    • [с.] 16
  • ІІІ. Какъ ся опредѣля положението на свѣтилата вьрху небесный сводъ?
   • 10. Высочина и азимутъ на свѣтилото
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • 11. Какъ ся опредѣля положението на горизонтътъ и меридианътъ
    • [с.] 20
   • 12. Опредѣление на высочинѫтѫ и азимутътъ на свѣтилото
    • [с.] 21
   • 13. Склонение и право въсхождание на свѣтилата
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • 14. Опредѣление на склоненията
    • [с.] 26
   • 15. Какъ ся опредѣля высочината на полюсътъ
    • [с.] 27
   • 16. Звѣздны денонощия
   • 17. Опредѣление на правытѣ въсхождания
    • [с.] 28
   • 18. Небесенъ глобусъ
    • [с.] 29
    • [с.] 30
   • 19. Задавкы
    • [с.] 31
  • ІV. Образътъ (фигура) на земѭтѫ
   • 20. [...]способъ за опредѣлението на фигурѫтѫ земнѫ[...]
    • [с.] 32
   • 21. Крѫговетѣ на земный шаръ
    • [с.] 33
   • 22. Географическа ширина и дължина
    • [с.] 34
   • 23. Опредѣление ширината на мястото
    • [с.] 35
   • 24. Опредѣление дължината на мястото
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • 25. [...]Въ гражданскый животъ часоветѣ[...]
    • [с.] 39
   • 26. Видътъ на денонощното въртение на небесный сводъ въ различны мѣста по земѭтѫ
    • [с.] 40
    • [с.] 41
   • 27. Измѣрвание на градусытѣ отъ меридианътъ
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • 28. Фигурата на земѭтѫ
    • [с.] 44
   • 29. Стиснатина на земѭтѫ
    • [с.] 45
   • 30. Голѣмината на земѭтѫ
   • [31]. Опредѣление величинѫтѫ на градусытѣ на параллелытѣ
    • [с.] 46
   • 32. Опредѣление на разстоянието между двѣ мѣста вьрху земнѫтѫ повьрхность
    • [с.] 47
   • 33. Земный глобусъ
    • [с.] 48
   • 34. Географическы карты
   • 35. Ортографическа проекция
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • 36. Стереографическа проекция
    • [с.] 51
    • [с.] 52
   • 37. Проекцията на Бонна
    • [с.] 53
    • [с.] 54
   • 38. Меркаторска проекция
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • 39. Задачи
    • [с.] 58
  • V. Мърдание на земѭтѫ около осьтѫ
   • 40. [...]денонощното мьрдание на небесный сводъ[...]
    • [с.] 59
   • 41. Тѫй като сичкитѣ предметы[...]
    • [с.] 60
    • [с.] 61
   • 42. [...]за пьрвы пѫть оть Коперника[...]
   • 43. [...]Законъ на [о]тносителното мърдание[...]
    • [с.] 62
   • 44. Стиснатина на земѭтѫ
    • [с.] 63
   • 45. Измѣнение на напряганието на силата на тяжестьтѫ врьхъ земнѫтѫ повьрхность
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
   • 46. Другы родъ доказателства за мърданието[...]
   • 47. Отклонението на падающытѣ тѣла отъ вертикалнѫтѫ линия
    • [с.] 67
   • 48. Пассатны вятрове
   • 49. Отклонение площьтѫ на клатянията маятникътъ
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
    • [с.] 71
    • [с.] 72
   • 50. Съ опысанытѣ по горѣ явления[...]
    • [с.] 73
   • 51. Отстѫпанието площьтѫ на маханията[...]Фуко[...]
    • [с.] 74
   • 52. Задавкы
    • [с.] 75
  • VІ. Слънцето
   • [53]. Видимото мърдание на слънцето
    • [с.] 76
   • 54. Еклиптиката
    • [с.] 77
   • 55. Зодиакътъ
    • [с.] 78
   • 56. Астрономическа ширина и дължина
   • 57. Въпросы
    • [с.] 79
   • 58. Опредѣление фигурата на слънчовата орбита
    • [с.] 80
    • [с.] 81
   • 59. Истинската фигура на слънчевый пѫть[...]
    • [с.] 82
   • 60. Законъ за съхранение на площытѣ
    • [с.] 83
    • [с.] 84
   • 61. Разстоянието на слънцето отъ земѭтѫ
    • [с.] 85
   • 62. Голѣмината на слънцето
   • 63. Физическата направа на слънцето
    • [с.] 86
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
  • VІІ. Мърдание на земѭтѫ около слънцето
   • 64. Вече доказахме че дено-нощното мърдание[...]
   • 65. Нека кажемъ че S[...]
    • [с.] 90
   • 66. Времената на годинѫтѫ
    • [с.] 91
    • [с.] 92
    • [с.] 93
    • [с.] 94
   • 67. Раздѣление земѭтѫ на поясы
    • [с.] 95
   • 68. Доказателства за годишнытѣ мърдания на земѭтѫ
    • [с.] 96
   • 69. Годишныйтъ параллаксъ
    • [с.] 97
   • 70. Аберрация на свѣтлинѫтѫ
    • [с.] 98
    • [с.] 99
   • 71. Предваряние на равноденствията
    • [с.] 100
    • [с.] 101
    • [с.] 102
   • 72. Клатяние на земнѫтѫ ось
   • 73. Измѣнение въ навожданието на еклиптикѫтѫ къмъ екваторътъ
    • [с.] 103
  • VІІІ. Измѣрвание на времето
   • 74. Вече казахме, че звѣздны денонощия ся нарича[...]
   • 75. Слънчевото и срѣднето денонощие
    • [с.] 104
    • [с.] 105
   • 76. Годината
    • [с.] 106
   • 77. Календарьтъ
    • [с.] 107
    • [с.] 108
  • ІХ. Луната
   • 78. Собственното мърдание на лунѫтѫ
    • [с.] 109
   • 79. Фазытѣ на лунѫтѫ
    • [с.] 110
   • 80. Обяснение на луннытѣ фазы
    • [с.] 111
    • [с.] 112
   • 81. Пепеляна свѣтлина
    • [с.] 113
   • 82. Синодическы мѣсяцъ
   • 83. Разстоянието на лунѫтѫ отъ земѭтѫ
    • [с.] 114
    • [с.] 115
   • 84. Голѣмината на лунѫтѫ
   • 85. Фигурата на луннѫтѫ орбитѫ
   • 86. Мърдание на лунѫтѫ въ пространството
    • [с.] 116
   • 87. Вьртение на лунѫтѫ около осьтѫ
    • [с.] 117
   • 88. Физическа направа на лунѫтѫ
    • [с.] 118
    • [с.] 119
    • [с.] 120
    • [с.] 121
  • Х. Православна пасхалия
   • 89. Правилата, кои сѫ приеты отъ православнѫтѫ църквѫ[...]
   • 90. Опредѣление на недѣлный день, кoй съотвѣтствува на даденото число отъ някоѭ годинѫ
    • [с.] 122
    • [с.] 123
   • 91. Крѫгъ на луната. Златно число
    • [с.] 124
   • 92. Възрастьта на лунѫтѫ. Какъ ся опредѣля времето на праздникътъ св. Пасха
    • [с.] 125
    • [с.] 126
  • ХІ. Затмѣния
   • 93. Лунны затмѣния
    • [с.] 127
    • [с.] 128
   • 94. Слънчовы затмѣния
    • [с.] 129
    • [с.] 130
    • [с.] 131
    • [с.] 132
    • [с.] 133
   • 95. Периодичность на затмѣнията
    • [с.] 134
  • ХІІ. Планеты
   • 97. Горны и долны планеты
    • [с.] 135
   • 98. За дѣто намъ ся чины че планетытѣ ся мърдѫть
    • [с.] 136
   • 99. Птоломеева система
    • [с.] 137
    • [с.] 138
   • 100. Коперниковата система
    • [с.] 139
   • 101. Обяснение на стоянията, правытѣ и възвратны мърдания спорѣдъ системѫтѫ на Коперника
    • [с.] 140
   • 102. Сѫщо така безъ затруднения ся обяснявѫтъ сичкытѣ обстоятелства[...]
    • [с.] 141
   • 103. Фазы на планетытѣ
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
   • 104. Времената на планетнытѣ вьртѣния около слънцето
    • [с.] 145
   • 105. Разстояние на планетытѣ отъ слънцето
    • [с.] 146
   • 106. Законътъ на Боде
    • [с.] 147
   • 107. Размѣры на планетытѣ
   • 108. Законытѣ на Кеплера
    • [с.] 148
   • 109. Елементытѣ на еллиптическото мърдание
    • [с.] 149
   • 110. Открывание на новы планеты
    • [с.] 150
   • 111. Физическа направа на планетытѣ. Меркурый
    • [с.] 151
   • 112. Венера
    • [с.] 152
   • 113. Опредѣление на сълнечный параллаксъ
    • [с.] 153
   • 114. Марсъ
    • [с.] 154
    • [с.] 155
   • 115. Астероиды
   • 116. Юпитеръ
    • [с.] 156
    • [с.] 157
   • 117. Бързина на свѣтлинѫтѫ
    • [с.] 158
    • [с.] 159
   • 118. Сатурнъ
    • [с.] 160
    • [с.] 161
   • 119. Уранъ
   • 120. Нептунъ
    • [с.] 162
   • 121. Да сключимъ това описание на планетытѣ като[...]
  • ХІІІ. Кометы
   • 122. Вънкашный видъ на кометытѣ
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
   • 123. Мърдание на кометытѣ
    • [с.] 166
   • 124. Периодическытѣ кометы
    • [с.] 167
   • 125. Физическата направа на кометытѣ
    • [с.] 168
    • [с.] 169
   • 126. [...]можели кометата да ся срѣщне съ земѭтѫ[...]
    • [с.] 170
  • ХІV. Падающы звѣзды
   • 127. Падающы звѣзды
   • 128. Периодическо появяване на падающытѣ звѣзды
    • [с.] 171
   • 129. Между различнытѣ ипотезы за происхожданието на падающытѣ звѣзды[...]
   • 130. Аеролиты
    • [с.] 172
   • 131. Болиды
  • ХV. Неподвижны звѣзды
   • 132. Нашата слънчова система състои[...]
    • [с.] 173
   • 133. Собственното мѫрдание на звѣздытѣ
    • [с.] 174
   • 134. Мърдание на сълнечнѫтѫ системѫ
   • 135. Цвѣтны (боялии) звѣзды
    • [с.] 175
   • 136. Периодическы звѣзды
    • [с.] 176
   • 137. Временны звѣзды
    • [с.] 177
   • 138. Сложны звѣзды
    • [с.] 178
    • [с.] 179
  • ХVІ. Мъгливы пятна
   • 139. Въ различнитѣ часты на небето даже съ просто око[...]
   • 140. Звѣздны купове
    • [с.] 180
   • 141. Неразрѣшимы мъгливы пятна
    • [с.] 181
   • 142. Млечный пѫть (кумова слама)
    • [с.] 182
    • [с.] 183
   • 143. Мъгливытѣ пятна не сѫ расхвърлены[...]
    • [с.] 184
  • ХVІІ. Всеобщо тяготѣне
   • 144. Като открылъ законытѣ за мърданието на планетытѣ, Кеплеръ[...]
   • 145. Спорѣдъ законътъ на косностьтѫ или инерциѭтѫ[...]
    • [с.] 185
   • 146. Нека кажемъ, че изъ точкѫтѫ А[...]
    • [с.] 186
   • 147. Тѫй като планетытѣ ся мърдѫтъ не по правѫ линиѭ[...]
    • [с.] 187
    • [с.] 188
   • 148. Ный узнахме посокѫтѫ на силѫтѫ, отъ която става мърданието на планетытѣ[...]
    • [с.] 189
    • [с.] 190
   • 149. Въ предидѫщытѣ разсѫждания ный сравнювахме силата на притеглюванието[...]
    • [с.] 191
   • 150. Законъ на всеобщото тяготѣние
    • [с.] 192
   • 152 [151]. Опытъ на Кавендыша
    • [с.] 193
   • 153 [152]. Опытъ на Маскелина
   • 154 [153]. Массата и плътностьта на земѭтѫ
    • [с.] 194
   • 155 [154]. Массата и плътностьта на слънцето
    • [с.] 195
   • 156 [155]. Массата и плътностьта на планетытѣ
    • [с.] 196
   • 157 [156]. Массата на кометытѣ
   • 158 [157]. Тяжината врьхъ повьрхностьтѫ на слънцето, планетытѣ и спѫтницитѣ
    • [с.] 197
    • [с.] 198
   • 159 [158]. Възмѫщения на планетнытѣ мърдания
   • 160 [159]. Открывание на планетѫтѫ Нептунъ
    • [с.] 199
    • [с.] 200
  • Съдержание
   • [с. 201]
   • [с. 202]
  • Имена на Родолюбивы-тѣ г. г. кои благоволиха да ся подпишѫтъ за Космографіѭ-тѫ
   • [с. 203]
   • [с. 204]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]