Citation link:
 • Изводъ отъ физикѫ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Авантитул]
   • [Контратитул]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловїе
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Погрѣшки
   • [с. III]
   • [с. IV]
  • Въведенїе
   • Глава I. Прѣдварителны познанїѧ
    • Просранство и вещество
     • [с. 1]
    • Атоми
    • Тѣло
     • [с.] 2
    • Състоѧнїѧ на тѣла-та
     • [с.] 3
    • Купъ
    • Обемъ
     • [с.] 4
    • Движенїе и покой
     • [с.] 5
     • [с.] 6
    • Самонедѣѧтелность
    • Ѧвленїѧ
     • [с.] 7
    • Силы и дѣйствователе
     • [с.] 8
     • [с.] 9
    • Наблюденїе и опытъ
    • Законъ физическый
    • Физика
     • [с.] 10
    • Краткы познанїѧ отъ хымїѭ
     • [с.] 11
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
   • Глава II. Общи свойства въ тѣла-та
    • [с.] 19
    • Дѣлимость
     • [с.] 20
     • [с.] 21
     • [с.] 22
     • [с.] 23
    • Шюпливость
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
    • Сгнетаемость
     • [с.] 29
    • Прѫгавина
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
    • Распускаемость
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • Глава III. Силы, движенїе и равновѣсїе
     • [с.] 35
     • [с.] 36
    • Равновѣсїе
     • [с.] 37
    • Сложенїе и разложенїе силы
     • [с.] 38
    • Равнодѣйствена на много силы, които дѣйствувать на еднѫ точкѫ по еднѫ чрьтѫ
     • [с.] 39
    • Равнодѣйствена на двѣ силы, които дѣйствувать на еднѫ точкѫ на рогъ
     • [с.] 40
    • Равнодѣйствена на нѣколко силы, които дѣйствувать на еднѫ точкѫ
     • [с.] 41
    • Равнодѣйствена на двѣ успорѧдны силы
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • Врьтѧшка
    • Лостъ
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
    • Движенїе равномѣрно
     • [с.] 48
     • [с.] 49
    • Количесто движенїе
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
    • Какъ сѧ прѣдава движенїе на тѣла-та
     • [с.] 53
     • [с.] 54
    • Ударъ между тѣла непрѫгавы
     • [с.] 55
     • [с.] 56
     • [с.] 57
     • [с.] 58
    • Ударъ между тѣла прѫгавы
     • [с.] 59
     • [с.] 60
    • Движенїе отклонено
     • [с.] 61
    • Движенїе измѣнѧемо
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Срѣдобѣжна сила
     • [с.] 65
     • [с.] 66
    • Съпротивленїе на движенїе-то
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
  • Книга прьва. Тѧжесть
   • Глава I. Дѣйствїе отъ тѧжесть
    • [с. 73]
   • Посока, по коѭто дѣйствува тѧжесть-та
    • [с.] 74
    • [с.] 75
   • Глава II. Закони, по които дѣйствува тѧжесть-та
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
   • Глава III. Срѣдоточїе за тѧжесть-тѫ. Равновѣсїе на тѣла тврьды
    • [с.] 84
    • [с.] 85
    • [с.] 86
   • Равновѣсїе
    • [с.] 87
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • [с.] 90
    • [с.] 91
   • Глава IV. Тегло
    • [с.] 92
    • Кѫпаны
     • [с.] 93
     • [с.] 94
     • [с.] 95
    • Кантаръ
     • [с.] 96
     • [с.] 97
    • Кѫпаны съ едно блюдо
     • [с.] 98
    • Купъ въ тѣла-та спорѧдъ тегло-то имъ
    • Плътность
     • [с.] 99
     • [с.] 100
    • Относително тегло
   • Глава V
    • Колебка
     • [с.] 101
     • [с.] 102
     • [с.] 103
    • Закони, по които сѧ люлѣе колебка
     • [с.] 104
    • Проста и сложна колебка
     • [с.] 105
     • [с.] 106
    • Употрѣбленїе колебкѫ
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
     • [с.] 111
   • Глава VI
    • Равновѣсїе въ тѣла (Идростатика)
     • [с.] 112
     • [с.] 113
    • Кога бывать въ равновѣсїе водны тѣла
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
    • Налѣганїе отъ водны тѣла на дъно-то и на стѣны-ты на сѫда, въ който сѫ тыѧ влѧны, и вѫтрѣ въ купа на тыѧ тѣла
     • [с.] 118
     • [с.] 119
     • [с.] 120
     • [с.] 121
     • [с.] 122
    • Скачени сѫдове
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
   • Глава VII
    • Равновѣсїе въ тѣла въздухообразны
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
    • Равновѣсїе въ въздухообразно тѣло
     • [с.] 129
    • Налѣганїе отъ въздуха
     • [с.] 130
     • [с.] 131
    • Барометръ
     • [с.] 132
     • [с.] 133
    • Каква направа има барометры
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • [с.] 136
     • [с.] 137
     • [с.] 138
    • Измѣненїѧ на высотѫ-тѫ въ барометра
     • [с.] 139
     • [с.] 140
    • Срѣднѧ высота на барометра
     • [с.] 141
     • [с.] 142
    • Законъ Марїотовъ
     • [с.] 143
    • Въздушный извлакъ, или пневматическа машина
     • [с.] 144
     • [с.] 145
     • [с.] 146
     • [с.] 147
     • [с.] 148
     • [с.] 149
     • [с.] 150
     • [с.] 151
     • [с.] 152
    • Въздушна буталка
     • [с.] 153
    • Въздушна пушка
     • [с.] 154
   • Глава VIII
    • Равновѣсїе въ тѣла тврьды, натопены въ водно тѣло
     • [с.] 155
     • [с.] 156
     • [с.] 157
    • Что е потрѣбно за да бѫде въ равновѣсїе тѣло, кога плува
     • [с.] 158
     • [с.] 159
     • [с.] 160
    • Аеростатъ
     • [с.] 161
     • [с.] 162
   • Глава IX
    • Движенїе тѣла водны (идродинамика)
     • [с.] 163
     • [с.] 164
     • [с.] 165
     • [с.] 166
     • [с.] 167
    • Извлакъ
     • [с.] 168
     • [с.] 169
    • Извлакъ съ буталкѫ
     • [с.] 170
    • Сифонъ
     • [с.] 171
   • Глава X
    • Движенїе тѣла въздухообразны
     • [с.] 172
     • [с.] 173
  • Книга втора. Притѧженіе чѧстично
   • [с. 174]
   • Глава I
    • Сцѣпленїе
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
   • Глава II
    • Прилипанїе
     • [с.] 181
    • Прилипанїе между тѣла тврьды и водны
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
     • [с.] 186
   • Глава III
    • Прѫгавина
     • [с.] 187
     • [с.] 188
     • [с.] 189
  • Книга третѧ. За гласа или акустика
   • Глава I
    • Отъ что излиза гласъ и какъ сѧ той распространѧва
    • Какъ издавать тѣла-та гласъ
     • [с. 190]
    • Какъ сѧ распространѧва гласъ-тъ
     • [с.] 191
     • [с.] 192
     • [с.] 193
     • [с.] 194
    • Остъръ, или высокъ и дебелъ, или низъкъ гласъ
    • Плънота на гласа (intensité)
    • Съ каквѫ скорость сѧ распространѧва гласъ-тъ въ въздуха
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
   • Глава II. Опрѣдѣленїе различны гласове
    • Гласъ и шюмъ
    • Трептенїе на струны
     • [с.] 198
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • [с.] 201
    • Длъжина на гласовитѫ влънѫ
    • Съгласїе
     • [с.] 202
    • Вѫзли на струны
     • [с.] 203
    • Свиркы
    • Трептенїе тѣла плоскы
     • [с.] 204
   • Глава III
    • Какъ сѧ отклонѧва гласъ
     • [с.] 205
     • [с.] 206
     • [с.] 207
    • Говорна и слухова трѫбы
     • [с.] 208
  • Прибавленіе
   • [с. 209]
   • [с. 210]
  • Оглавленіе
   • [с. 211]
   • [с. 212]
   • [с. 213]
   • [с. 214]
   • [с. 215]
   • [с. 216]
  • [Приложени чертежи]
   • Лист І [чертежи 1 - 27]
   • Лист ІІ [чертежи 28 - 49]
   • Лист ІІІ [чертежи 50 - 82]
   • [Лист IIII [чертежи 83 - 116]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на задната оригиналната корица]
   • [Задна оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]