Citation link:
  • Населението на Турция и България през ХVIII и ХIХ в. Т. 2.
    • Заглавна страница с автограф на Боян Пенев