Citation link:
 • Акаѳистъ или несѣдално пѣніе на пресвета Богородица и приснодѣва Маріѧ, за боголюбивы-тѣ православны христіены
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На благѻчєстивы-тѣ правѻславны христієны благѻдать и спасєніє отъ Спаса Бога
   • [с. III]
   • [с.] IV
   • [с.] V
  • Матєрь Божіѧ [Илюстрация]
   • [с. VI]
  • Акатисть
   • Ікосъ А
    • [с. 7]
   • Кѻндакъ В
    • [с.] 8
   • Ікѻсъ В
    • [с.] 9
   • Кѻндакъ Г
   • Ікосъ Г
    • [с.] 10
   • Кѻндакъ Д
    • [с.] 11
   • Ікосъ Д
    • [с.] 12
   • Кондакъ Є
   • Ікѻсъ Є
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Кѻндакъ Ѕ
   • Ікѻсъ Ѕ
    • [с.] 15
   • Кѻндакъ З
   • Ікѻсъ З
    • [с.] 16
    • [с.] 17
   • Кондакъ И
   • Ікосъ И
    • [с.] 18
   • Кондакъ Ѳ
    • [с.] 19
   • Ікѻсъ Ѳ
    • [с.] 20
   • Кондакъ І
   • Ікосъ І
    • [с.] 21
    • [с.] 22
   • Кондакъ АІ
   • Ікосъ АІ
    • [с.] 23
   • Кондакъ ВІ
    • [с.] 24
   • Ікосъ ВІ
    • [с.] 25
   • Кѻндакъ ГІ
   • Молитва на Пресвета Богородица
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
  • Животъ на Прєчистата и Прєблагословєнната Владычица наша Богородица и Приснодѣва Маріѧ
   • [Въведеніе]
    • [с. 29]
   • І. Зачатіє на Дѣва Маріѧ
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
   • II. Рождєніє на Дѣва Маріѧ
    • [с.] 37
    • [с.] 38
   • III. Вовєдєніє на Свєта Дѣва Маріѧ
    • [с.] 39
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
   • IV. За Благовѣщєніето на Прєчистата Дѣва Маріѧ
    • [с.] 44
    • [с.] 45
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
   • V. Посѣщеніє на Єлисавєта отъ Прєсвєта Дѣва Маріѧ
    • [с.] 51
    • [с.] 52
    • [с.] 53
   • VI. Рождєство на ІисՃса Хріста
    • [с. 54]
    • [с.] 55
    • [с.] 56
    • [с.] 57
   • VII. Поклонєіє ІисՃсՃ ХрістՃ отъ витлєємскитѣ пастыри
    • [с.] 58
    • [с.] 59
   • VIII. Срєщаньє на Господа ІисՃса Христа отъ Симєона и Анна въ Храма
    • [с.] 60
    • [с.] 61
    • [с.] 62
    • [с.] 63
   • IX. Поклонєніє на Волхвытѣ
    • [с.] 64
    • [с.] 65
    • [с.] 66
    • [с.] 67
   • X. Бѣганьє на Пречистата Дѣва Богородица съ ІисՃса Христа во Єгипєтъ
    • [с.] 68
    • [с.] 69
    • [с.] 70
   • XI. Живєнієто на Богоматєрь Дѣва Маріѧ въ дома на Іоанна Богослова
    • [с.] 71
    • [с.] 72
    • [с.] 73
    • [с.] 74
   • XII. Жрєбіє и проповѣдъ на Богоматєрь
    • [с.] 75
    • [с.] 76
    • [с.] 77
    • [с.] 78
   • XIII. Ճспенієто или Ճмираньєто на Прєчистата Богоматєрь
    • [с.] 79
    • [с.] 80
    • [с.] 81
    • [с.] 82
    • [с.] 83
    • [с.] 84
    • [с.] 85
  • [Послеслов]
   • [с. 86]
  • На почтєннытѣ и рѻдолюбивытѣ благодетєли!
   • [с. 87]
   • [с.] 88
   • [с.] 89
   • [с.] 90
   • [с.] 91
   • [с.] 92
   • [с.] 93
   • [с.] 94
   • [Липсват страници]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]