Citation link:
 • Воскресникъ или черковно въсточно пѣсно-пѣніе, содержающе Осмогласннка, Оутрєннитѣ Стихиры, и Послѣдованїето на ЛитՃргіѭтѫ. Пѣснопѣніе или черковно въсточно пѣніе, содержающе на Оутренни, и Послѣдованїето на ЛитՃргіѭтѫ.
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Уводъ]
   • АзбՃква
    • [с. III]
    • [с. IV]
   • За лѣствицѫтѫ
    • [с.] V
    • [с.] VI
   • За врѣмена-та
    • [с.] VII
    • [с.] VIII
    • [с.] IX
   • За удареніѧта
    • [с.] X
   • За гласоветѣ
    • [с.] XI
    • [с.] XII
    • [с.] XIII
    • [с.] XIV
    • [с.] XV
    • [с.] XVI
   • [Илюстр. 1]
    • [с. XVII]
   • [Илюстр. 2]
    • [с. XVIII]
  • Воскресникъ [Ѻсмогласникъ]
   • Гласъ пьрвый
    • [с. 3]
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
   • Вторый гласъ
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
   • Третій гласъ
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
   • Четвьртый гласъ
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Пѧтый гласъ
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
    • [с.] 33
   • Шестый гласъ
    • [с.] 34
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
    • [с.] 38
    • [с.] 39
   • Седмый гласъ
    • [с.] 40
    • [с.] 41
    • [с.] 42
    • [с.] 43
    • [с.] 44
    • [с.] 45
   • Осмый гласъ
    • [с.] 46
    • [с.] 47
    • [с.] 48
    • [с.] 49
    • [с.] 50
    • [с.] 51
   • Стихиры евангелскы
    • Утреннѧ а҃. Гласъ пьрвый. На горՃ ѹченикѡмъ [...]
     • [с.] 52
    • Утреннѧ в҃. Гласъ вторый. Съ мѵры пришедшымъ [...]
     • [с.] 53
    • Утреннѧ г҃. Гласъ третый. Магдалинѣ Марії [...]
     • [с.] 54
    • Утреннѧ д҃. Гласъ четвьртый. Утро бѣ глՃбоко [...]
     • [с.] 55
     • [с.] 56
    • Утреннѧ е҃. Гласъ петый. Ѡ премՃдрыхъ сՃдебъ [...]
     • [с.] 57
    • Утреннѧ ѕ҃. Гласъ шестый. Истинный миръ ти Хрїсте [...]
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • Утреннѧ з҃. Гласъ седмый. Се тма и ранѡ [...]
     • [с.] 60
    • Утреннѧ и҃. Гласъ осмый. Марїины слезы [...]
     • [с.] 61
    • Утреннѧ ѳ҃. Гласъ петый. Ѩкѡ въ послѣднѧѧ [...]
     • [с.] 62
    • Утреннѧ і҃. Гласъ шестый. По еже во адъ [...]
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Утреннѧ аі҃. Гласъ осмый. Ѩвлѧѧ себе [...]
     • [с.] 65
    • Свѣте тихїй. По входѣ: Напѣвъ древный
     • [с.] 66
     • [с.] 67
    • ѾпՃстителны на ѡсмь-тѣ гласа
     • [с.] 68
     • [с.] 69
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • Ѿ Юности моеѧ
     • [с.] 75
     • [с.] 76
    • Съдрьжаніе
     • [с.] 77
     • [с.] 78
     • [с. 79]
     • [с. 80]
    • [Титул]
    • [Посттитул]
  • Утренни
   • На Акатиста. Богъ Господь
    • [с. 81]
    • [с.] 82
    • Возбранной: двѣстранное
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Возбранной: кратко
     • [с.] 87
   • На великѫ-тѫ седмицѫ, АллилՃїа кратко
   • На великый Понедѣлникъ, Гласъ осмый: Се женихъ [...]
    • [с.] 88
    • [с.] 89
    • На Великый Четвертокъ, Гласъ осмый: Егда славнї Ճченицы [...]
     • [с.] 90
     • [с.] 91
     • [с.] 92
   • На Великѫ-тѫ Сѫббѡтѫ: Гласъ петый
    • [с.] 93
    • [с.] 94
    • [с.] 95
   • На Великъ-день, Гласъ петый: Хрїстосъ воскресе [...]
    • [с.] 96
    • ДрՃго забавнѡ
    • Слава, забавба На Хвалитехъ, ѿ Хрїсафа младагѡ. Гласъ петый
     • [с.] 97
    • Воскресенїѧ день [забавнѡ]
     • [с.] 98
     • [с.] 99
    • Честнѣйшїй, кратки [на 8-тѣ гласове]
     • [с.] 100
     • [с.] 101
     • [с.] 102
    • Славословїѧ краткы
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
     • [с.] 108
     • [с.] 109
     • [с.] 110
    • Славословїѧ забавны
     • [с.] 111
     • [с.] 112
     • [с.] 113
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • [с.] 116
     • [с.] 117
     • [с.] 118
     • [с.] 119
    • При цѣлованїе Пьрвосвѧщен. Св. Иконы. Гласъ З! ВладыкՃ и Свѧщенноначалника [...]
     • [с.] 120
     • [с.] 121
    • При ѡдѣѧнїе-то Пьрвосвѧщенническѡ, ѿ Григорїа пьрвопѣвца. Гласъ З! Препоѧши мечъ твой [...]
     • [с.] 122
     • [с.] 123
     • [с.] 124
     • [с.] 125
  • На литՃргіѧ-та Іѡанна ЗлатоՃстагѡ
   • Гласъ в҃ Пріидите поклонимсѧ [...]
    • [с. 126]
   • ДрՃго редовнѡ
   • Трисвѧтое
    • [с.] 127
   • Ѻлтарное
   • ДрՃго забавнѡ, Гласт В!
    • [с.] 128
   • На Владишкы-тѣ праздницы, вмѣсто Трисвѧтое, Гласъ А! Елицы во Хрїста [...]
    • [с.] 129
   • Ѻлтарное
    • [с.] 130
   • ДрՃго забавнѡ
    • [с.] 131
   • На Праздн. Честн. Креста, вмѣсто трисвѧтое Гласъ В! КрестՃ твоемՃ [...]
    • [с.] 132
   • Ѻлтарное
   • При слՃжба ПьрвосвѧщенникՃ, Гласъ [...] Га. Господи спаси благочестивыѧ. И ѹслиши ны [...]
    • [с.] 133
   • Хвала СвѧщенноначалникՃ
   • АллилՃїа кратко слѣдъ Апостѡлъ-тъ. Гласъ в҃
   • ДрՃго забавнѡ, Гласъ А!
    • [с.] 134
   • Послѣ Еваггелїе-то, Гласъ Г! Слава тебѣ Господи [...]
    • [с.] 135
   • При слՃжбѫ Свѧщенноначал. вм. аллилՃїа. Гласъ Г!
   • Гди помилՃй
    • [с.] 136
   • При рѫкоположенїе. Гласъ в҃ Достоинъ [...]
    • [с.] 137
   • ХерՃвїка краткы прѣзъ седмицѫ-тѫ
    • [с.] 138
    • [с.] 139
    • [с.] 140
    • [с.] 141
    • [с.] 142
    • [с.] 143
    • [с.] 144
    • [с.] 145
    • [с.] 146
    • [с.] 147
    • [с.] 148
    • [с.] 149
    • [с.] 150
    • [с.] 151
    • [с.] 152
   • Недѣлны ХерՃвїка, скратены ѿ Х. В[ълковъ]
    • [с.] 153
    • [с.] 154
    • [с.] 155
    • [с.] 156
    • [с.] 157
    • [с.] 158
    • [с.] 159
    • [с.] 160
    • [с.] 161
    • [с.] 162
    • [с.] 163
    • [с.] 164
    • [с.] 165
    • [с.] 166
    • [с.] 167
    • [с.] 168
    • [с.] 169
   • ДрՃгы ѿ Константіна Прьвопѣвца
    • [с.] 170
    • [с.] 171
    • [с.] 172
    • [с.] 173
    • [с.] 174
    • [с.] 175
    • [с.] 176
    • [с.] 177
    • [с.] 178
    • [с.] 179
    • [с.] 180
    • [с.] 181
    • [с.] 182
    • [с.] 183
    • [с.] 184
    • [с.] 185
    • [с.] 186
    • [с.] 187
    • [с.] 188
    • [с.] 189
    • [с.] 190
    • [с.] 191
    • [с.] 192
    • [с.] 193
    • [с.] 194
   • ДрՃгы ХерՃвїка забавны на всичкы-тѣ гласѡве ѿ Петра Ефескагѡ
    • [с.] 195
    • [с.] 196
    • [с.] 197
    • [с.] 198
    • [с.] 199
    • [с.] 200
    • [с.] 201
    • [с.] 202
    • [с.] 203
    • [с.] 204
    • [с.] 205
    • [с.] 206
    • [с.] 207
    • [с.] 208
    • [с.] 209
    • [с.] 210
    • [с.] 211
    • [с.] 212
    • [с.] 213
    • [с.] 214
    • [с.] 215
    • [с.] 216
    • [с.] 217
    • [с.] 218
    • [с.] 219
    • [с.] 220
   • На Велик. четвьртъкъ вмѣсто херՃв. и причаст.
    • [с.] 221
    • [с.] 222
    • [с.] 223
   • На велик. Сѫб. вмѣстѡ херՃвїкѡ
    • [с.] 224
   • При слՃжба СвѧщенноначалникՃ. Возлюблю тѧ Господи [...]
    • [с.] 225
   • Ѻтца и Сына [редовно]
    • [с.] 226
   • Достойно есть
    • [с.] 227
    • [с.] 228
    • [с.] 229
    • [с.] 230
    • [с.] 231
    • [с.] 232
    • [с.] 233
  • Божественна-та ЛитՃргіѧ на Великагѡ Василіа
   • [с.] 234
   • [с.] 235
   • [с.] 236
   • Вмѣстѡ Достойно: Гласъ И! Ѡ тебѣ радՃетсѧ [...] Гласъ е҃
    • [с.] 237
    • [с.] 238
   • ДрՃго ѿ А. Иванова Гласъ и҃
    • [с.] 239
    • [с.] 240
   • Въ памѧть Св. Василїѧ, Гласъ В!
    • [с.] 241
  • Причастны седмичны
   • Въ понедѣлникъ и Аггелскы-тѣ праздницы
    • [с.] 242
    • [с.] 243
    • [с.] 244
   • Въ вторникъ и на Свѣтій-тѣ
    • [с.] 245
    • [с.] 246
    • [с.] 247
    • [с.] 248
    • [с.] 249
   • Въ Срѣда и Богородицы
    • [с.] 250
    • [с.] 251
    • [с.] 252
    • [с.] 253
   • Въ Четвьртъкъ и Апостолы-тѣ
    • [с.] 254
    • [с.] 255
    • [с.] 256
    • [с.] 257
   • Въ Петъкъ. Гласъ Е! Спасенїе содѣлалъ еси [...]
    • [с.] 258
   • Въ Сѫббѡтѫ. Гласъ Е! Блажены ιаже избралъ [...]
    • [с.] 259
    • [с.] 260
   • Причастны Недѣлны на всѣкый Гласъ. Хвалите [...]
    • [с.] 261
    • [с.] 262
    • [с.] 263
    • [с.] 264
    • [с.] 265
    • [с.] 266
    • [с.] 267
    • [с.] 268
    • [с.] 269
    • [с.] 270
    • [с.] 271
   • ДрՃга статїѧ, забавны
    • [с.] 272
    • [с.] 273
    • [с.] 274
    • [с.] 275
    • [с.] 276
    • [с.] 277
    • [с.] 278
    • [с.] 279
    • [с.] 280
    • [с.] 281
    • [с.] 282
    • [с.] 283
    • [с.] 284
    • [с.] 285
    • [с.] 286
    • [с.] 287
    • [с.] 288
    • [с.] 289
    • [с.] 290
    • [с.] 291
    • [с.] 292
  • Причастны прѣзъ всичка-та година
   • На Септемврїй 1-й
    • [с.] 293
    • [с.] 294
   • На Крьстовъ-день и Нед. Крьстопоклонна
    • [с.] 295
    • [с.] 296
   • На Ѡбновленїе храма
    • [с.] 297
   • На Рождество Хрїстово
    • [с.] 298
    • [с.] 299
    • [с.] 300
    • [с.] 301
   • На Богоѧвленїе
    • [с.] 302
    • [с.] 303
   • На Благовѣщенїе
    • [с.] 304
    • [с.] 305
   • На Лазар. Сѫб.
    • [с.] 306
   • На Врьбницѫ (Цветоноснѫ Недѣлѭ)
    • [с.] 307
    • [с.] 308
   • На Великѫ-тѫ Сѫббѡтѫ
    • [с.] 309
   • На Великъ-день
    • [с.] 310
    • [с.] 311
    • [с.] 312
    • [с.] 313
    • [с.] 314
    • [с.] 315
    • [с.] 316
   • На Ѻѡминѫ-тѫ Недѣлѭ
    • [с.] 317
    • [с.] 318
   • На Преполовенїе Праздн.
    • [с.] 319
   • На Вознесенїе
    • [с.] 320
    • [с.] 321
   • На РՃсале (Нед. Пѧтдесѧтницы)
    • [с.] 322
   • На Св. Троицѫ
    • [с.] 323
    • [с.] 324
   • Въ Недѣлѭ всѣхъ Свѧтыхъ
    • [с.] 325
    • [с.] 326
    • [с.] 327
    • [с.] 328
   • На Преѡбраженїе
    • [с.] 329
   • На Авг. 16 Св. ѡбрՃса
    • [с.] 330
    • [с.] 331
  • На Преждеѡсвѧщеннѫ-тѫ литՃргіѭ
   • Да исправитсѧ молитва моѧ [...]
    • [с.] 332
   • Вмѣстѡ ХерՃвіко. Гласъ е҃. Нынѣ сили [...]
    • [с.] 333
   • ДрՃго. Гласъ ѕ҃
    • [с.] 334
    • [с.] 335
   • Причастенъ, Гласъ е҃. ВкՃсите [...]
    • [с.] 336
   • ДрՃго, Гласъ з҃
    • [с.] 337
    • [с.] 338
   • Вмѣсто Достойно есть на Владычны и Богородичны Праздницы
    • [с.] 339
    • [с.] 340
    • [с.] 341
    • [с.] 342
    • [с.] 343
    • [с.] 344
    • [с.] 345
    • [с.] 346
    • [с.] 347
    • [с.] 348
    • [с.] 349
    • [с.] 350
    • [с.] 351
    • [с.] 352
    • [с.] 353
   • Ирмоси слѣдъ ѿпՃстъ на литՃргіѭ-тѫ
    • [с.] 354
    • [с.] 355
    • [с.] 356
    • [с.] 357
    • [с.] 358
   • На Великъ-день по пладнѣ слѣдъ Воскресенїѧ день
    • [с.] 359
    • [с.] 360
    • [с.] 361
    • [с.] 362
   • При Свѧщенноначалникъ [Многолѣтствїе на Владыка]
    • [с.] 363
   • Многолѣтствїе на Царь-тъ, което са пѣе въ училища-та на ѿпՃстъ
    • [с.] 364
   • Достойно есть
    • [с. I]
    • [с. II]
   • [Достойно есть-ръкопис]
    • [с. III]
    • [с. IV]
    • [с. V]
    • [с. VI]
    • [с. VII]
    • [с. VІІІ]
    • [ІХ]
    • [Х]
    • [ХІ]
    • [ХІІ]
    • [ХІІІ]
    • [ХІV]
   • Съдрьжаніе
    • [с.] 365
    • [с.] 366
    • [с.] 367
    • [с.] 368
    • [с.] 369
   • Погрѣшкы
    • [с.] 370
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]