Citation link:
 • Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 11, кн. 55-60 (1898-1899)
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 11, кн. 55/56 (1898)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Градъ Скопие. Бѣлѣжки за неговото настояще и минѫло. [Отъ В. Кѫнчовъ]
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
    • [с.] 74-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
    • [с.] 86-87
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
    • [с.] 110-111
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
    • [с.] 136-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
   • Магии за любовь и врѣда. (Посвещава се въ паметь на покойния Д. Матовъ). [Отъ А. П. Стоиловъ]
    • [с.] 156-[157]
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с.] 168-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
    • [с.] 178-179
    • [с.] 180-181
   • Изданията, прѣписитѣ и значението на Кодекса отъ Охридската Архиепископия за нейната история. [Отъ Г. Баласчевъ]
    • [с.] 182-[183]
    • [с.] 184-185
    • [с.] 186-187
    • [с.] 188-189
    • [с.] 190-191
    • [с.] 192-193
    • [с.] 194-195
    • [с.] 196-197
    • [с.] 198-199
    • [с.] 200-201
    • [с.] 202-203
    • [с.] 204-205
    • [с.] 206-207
    • [с.] 208-209
    • [с.] 210-211
    • [с.] 212-213
    • [с.] 214-215
    • [с.] 216-217
    • [с.] 218-219
    • [с.] 220-221
   • Християнскиятъ елементъ въ топографическата номенклатура на Балканскитѣ земи. Отъ Д-ръ К. Иречекъ. [Прѣведе С. Аргировъ]
    • [с.] 222-[223]
    • [с.] 224-225
    • [с.] 226-227
    • [с.] 228-229
    • [с.] 230-231
    • [с.] 232-233
    • [с.] 234-235
    • [с.] 236-237
    • [с.] 238-239
    • [с.] 240-241
    • [с.] 242-243
    • [с.] 244-245
    • [с.] 246-247
    • [с.] 248-249
    • [с.] 250-251
    • [с.] 252-[253]
    • [с.] 254-255
    • [с.] 256-257
    • [с.] 258-259
    • [с.] 260-261
    • [с.] 262-263
    • [с.] 264-265
    • [с.] 266-267
   • Срби и Бугари. Од Д-ра М. Г. Миловановича. Из "Дела". Београдъ, парна радикална штампаріа 1898. Цена 50 пара дин. стр. 43. [Отъ Единъ български избиратель]
    • [с.] 268-[269]
    • [с.] 270-271
    • [с.] 272-273
    • [с.] 274-275
    • [с.] 276-277
    • [с.] 278-279
    • [с.] 280-281
    • [с.] 282-283
    • [с.] 284-285
    • [с.] 286-287
    • [с.] 288-289
    • [с.] 290-291
    • [с.] 292-293
    • [с.] 294-295
   • Книжнина
    • [с. 296-297]
    • [с.] 298-299
    • [с.] 300-301
    • [с.] 302-303
    • [с.] 304-305
    • [с.] 306-307
    • [с.] 308-309
    • [с.] 310-311
    • [с.] 312-313
    • [с.] 314-315
    • [с.] 316-317
    • [с.] 318-319
    • [с.] 320-321
    • [с.] 322-323
    • [с.] 324-325
    • [с.] 326-327
    • [с.] 328-329
    • [с.] 330-331
    • [с.] 332-333
    • [с.] 334-335
    • [с.] 336-337
    • [с.] 338-339
    • [с.] 340-341
    • [с.] 342-343
    • [с.] 344-345
    • [с.] 346-347
    • [с.] 348-349
    • [с.] 350-351
   • Нешо Бончовъ. Споменъ за тоя примѣренъ български писатель, мислитель и родолюбецъ, когото България изгуби прѣди 20 години. (2 Януарий - 17 Февруарий 1878 год.) [Отъ В. Д. Стояновъ]
    • [с. 352]-353
    • [с.] 354-355
   • Поздравителни телеграмми. [Отъ името на Бълг. Книжовно Дружество"]
    • [с.] 356
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 11, кн. 57 (1898)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Бѣлински. Страница отъ историята на руското обществено развитие. Отъ И. Миларовъ
    • [с. ІІ-1]
    • [с.] 2-3
    • [с.] 4-5
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
   • Голѣмината на Българскитѣ пеперуди въ сравнение съ Западно-Европейскитѣ. Отъ П. Бахметьевъ
    • [с. 34]-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
   • Българскиятъ господарь Тервелъ. [Отъ Г. Баласчевъ]
    • [с.] 48-[49]
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
   • Изъ България. Пѫтни бѣлѣжки отъ Василъ Кѫнчовъ
    • [с. 62]-63
    • [с.] 64-65
    • [с.] 66-67
    • [с.] 68-69
    • [с.] 70-71
    • [с.] 72-73
   • Рѣшенията, взети отъ Института за международното право въ сесията му (Въ Венеция прѣзъ септември, 1896 год.). Съобщава Д-ръ І. Касабовъ
    • [с. 74]-75
    • [с.] 76-77
    • [с.] 78-79
    • [с.] 80-81
    • [с.] 82-83
    • [с.] 84-85
   • Нѣкои необнародвани и други забравени стихотворения. На П. Р. Славейковъ отъ епохата на Старо-Загорската му дѣятелность (1877-1879), съ нѣкои бѣлѣжки върху тѣхъ. Отъ Иванъ П. Славейковъ
    • [с.] 86-[87]
    • [с.] 88-89
    • [с.] 90-91
    • [с.] 92-93
    • [с.] 94-95
    • [с.] 96-97
    • [с.] 98-99
    • [с.] 100-101
    • [с.] 102-103
    • [с.] 104-105
    • [с.] 106-107
    • [с.] 108-109
   • Приносъ за изучваньето българскитѣ едноклѣтични, зелени, сладководни водорасли, които живѣѭтъ по Рила планина, Костенския балканъ (Родопитѣ), Витоша, въ Драгоманското блато и около София. Отъ Д-ръ Стефанъ Петковъ, Ассистентъ по Ботаника при Висшето Училище
    • [с.] 110-[111]
    • [с.] 112-113
    • [с.] 114-115
    • [с.] 116-117
    • [с.] 118-119
    • [с.] 120-121
    • [с.] 122-123
    • [с.] 124-125
    • [с.] 126-127
    • [с.] 128-129
    • [с.] 130-131
    • [с.] 132-133
    • [с.] 134-135
   • Книжнина
    • [с. 136]-137
    • [с.] 138-139
    • [с.] 140-141
    • [с.] 142-143
    • [с.] 144-145
    • [с.] 146-147
    • [с.] 148-149
    • [с.] 150-151
    • [с.] 152-153
    • [с.] 154-155
    • [с.] 156-157
    • [с.] 158-159
    • [с.] 160-161
    • [с.] 162-163
    • [с.] 164-165
    • [с.] 166-167
    • [с. 168]-169
    • [с.] 170-171
    • [с.] 172-173
    • [с.] 174-175
    • [с.] 176-177
   • Извѣстие [за "Книгописа" на полученитѣ книги за библиотеката на Бълг. Книжовно Дружество]
    • [с.] 178
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 11, кн. 58 (1899)
   • Съдържание
    • [с. І]
   • Българо-гръцката църковна разпря. Отъ Т. Ст. Бурмов. (Продължение)
    • [с. ІІ-535]
    • [с.] 536-537
    • [с.] 538-539
    • [с.] 540-541
    • [с.] 542-543
    • [с.] 544-545
    • [с.] 546-547
    • [с.] 548-549
    • [с.] 550-551
    • [с.] 552-553
    • [с.] 554-555
    • [с.] 556-557
    • [с.] 558-559
    • [с.] 560-561
    • [с.] 562-563
    • [с.] 564-565
   • Рефлекси отъ старобългарския изговоръ на ы въ новобългарскитѣ нарѣчия. Отъ А. П. Стоиловъ
    • [с. 566]-567
    • [с.] 568-569
    • [с.] 570-571
    • [с.] 572-573
    • [с.] 574-575
   • Изъ Родопитѣ. Рупчосъ. (Едно българско краище въ сѣвернитѣ разклонения на Родопскитѣ планини). Съобщава: Хр. П. Константиновъ. (Продължение отъ кн. XXIII-XXIV)
    • [с.] 576-[577]
    • [с.] 578-579
    • [с.] 580-581
    • [с.] 582-583
    • [с.] 584-585
    • [с.] 586-587
    • [с.] 588-589
    • [с.] 590-591
    • [с.] 592-593
   • Приносъ за изучванье на българскитѣ едноклѣтични зелени сладководни водорасли по Рила, Костенския балканъ, Витоша, Драгоманското блато и около София. Отъ д-ра на прир. н. Стефанъ Петковъ, асистентъ при Висшето училище. (Продължение отъ книжка LVII)
    • [с.] 594-[595]
    • [с.] 596-597
    • [с.] 598-599
    • [с.] 600-601
    • [с.] 602-603
    • [с.] 604-605
    • [с.] 606-607
    • [с.] 608-609
    • [с.] 610-611
    • [с.] 612-613
    • [с.] 614-615
    • [с.] 616-617
   • Документи отъ врѣмето на българското възражданье. Съобщава Н. П.
    • [с.] 618-[619]
    • [с.] 620-621
    • [с.] 622-623
    • [с.] 624-625
    • [с.] 626-627
    • [с.] 628-629
   • Стари пѫтувания прѣзъ България. Съобщава д-ръ на пр. Хр. Кесяковъ
    • [с. 630]-631
    • [с.] 632-633
    • [с.] 634-635
    • [с.] 636-637
    • [с.] 638-639
   • Книжнина
    • [с.] 640-[641]
    • [с.] 642-643
    • [с.] 644-645
    • [с.] 646-647
    • [с.] 648-649
    • [с.] 650-651
    • [с.] 652-653
    • [с.] 654-655
    • [с.] 656-657
    • [с.] 658-659
    • [с.] 660-661
   • Малки вѣсти
    • [с. 662]-663
    • [с.] 664-665
    • [с.] 666-667
   • Изъ дневницитѣ на Българското книжовно дружество
    • [с. 668]-669
    • [с.] 670-671
    • [с.] 672-673
    • [с.] 674-675
    • [с.] 676-677
    • [с.] 678-679
    • [с.] 680-681
    • [с.] 682-683
    • [с.] 684-685
    • [с.] 686-687
    • [с.] 688-689
   • Поменикъ на Българското книжовно дружество
    • [с.] 690-[691]
    • [с.] 692-693
    • [с.] 694
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 11, кн. 59 (1899)
   • Съдържание
    • [с. ІІІ]
   • Българо-гръцката църковна разпря. Отъ Т. Ст. Бурмовъ. (Продължение отъ кн. LVIII)
    • [с. ІV-695]
    • [с.] 696-697
    • [с.] 698-699
    • [с.] 700-701
    • [с.] 702-703
    • [с.] 704-705
    • [с.] 706-707
    • [с.] 708-709
    • [с.] 710-711
    • [с.] 712-713
    • [с.] 714-715
    • [с.] 716-717
    • [с.] 718-719
    • [с.] 720-721
   • Къмъ въпроса за тъй нареченитѣ прѣправки на Паисиевата история. (По поводъ на единъ новооткритъ прѣписъ отъ тия прѣправки). Отъ В. Н. Златарски
    • [с.] 722-[723]
    • [с.] 724-725
    • [с.] 726-727
    • [с.] 728-729
    • [с.] 730-731
    • [с.] 732-733
    • [с.] 734-735
    • [с.] 736-737
    • [с.] 738-739
    • [с.] 740-741
    • [с.] 742-743
    • [с.] 744-745
    • [с.] 746-747
    • [с.] 748-749
    • [с.] 750-751
    • [с.] 752-753
    • [с.] 754-755
    • [с.] 756-757
   • Приносъ къмъ фауната отъ насѣкоми на Рила-планина. Отъ Д. Йоакимовъ, асистентъ по зоологиа при Висшето училище въ София
    • [с. 758]-759
    • [с.] 760-761
    • [с.] 762-763
    • [с.] 764-765
    • [с.] 766-767
    • [с.] 768-769
    • [с.] 770-771
    • [с.] 772-773
    • [с.] 774-775
    • [с.] 776-777
   • Изъ Родопитѣ. Рупчосъ. (Едно българско краище въ сѣвернитѣ разклонения на Родопскитѣ планини). Съобщава: Хр. П. Константиновъ. (Продължение отъ кн. LVІІІ)
    • [с.] 778-[779]
    • [с.] 780-781
    • [с.] 782-783
    • [с.] 784-785
    • [с.] 786-787
    • [с.] 788-789
   • Приносъ за изучванье на българскитѣ едноклѣтични зелени сладководни водорасли по Рила, Костенския балканъ, Витоша, Драгоманското блато и около София. Отъ д-ра на прир. н. Стефанъ Петко (Край отъ книжка LVIII)
    • [с.] 790-[791]
    • [с.] 792-793
    • [с.] 794-795
    • [с.] 796-797
    • [с.] 798-799
    • [с.] 800-801
    • [с.] 802-803
    • [с.] 804-805
    • [с.] 806
    • Таб. І
    • Таб. ІІ
    • Таб. ІІІ
    • Таб. ІV
    • Таб. V
   • Книжнина
    • [с. 807]
    • [с.] 808-809
    • [с.] 810-811
    • [с.] 812-813
    • [с.] 814-815
   • Изъ дневницитѣ на Българското книжовно дружество
    • [с. 816]-817
    • [с.] 818-819
   • Поменикъ на Българското книжовно дружество
    • [с. 820]-821
    • [с.] 822
   • Български книгописъ за 1898. 1. Книги - 2. Списания - 3. Вѣстници - 4. Отчети за училища - 5. Изложения и отчети на окрѫжия. Състави Е. Спространовъ. [Притурка]
    • [с. 2-3]
    • [с.] 4-[5]
    • [с.] 6-7
    • [с.] 8-9
    • [с.] 10-11
    • [с.] 12-13
    • [с.] 14-15
    • [с.] 16-17
    • [с.] 18-19
    • [с.] 20-21
    • [с.] 22-23
    • [с.] 24-25
    • [с.] 26-27
    • [с.] 28-29
    • [с.] 30-31
    • [с.] 32-33
    • [с.] 34-35
    • [с.] 36-37
    • [с.] 38-39
    • [с.] 40-41
    • [с.] 42-43
    • [с.] 44-45
    • [с.] 46-47
    • [с.] 48-49
    • [с.] 50-51
    • [с.] 52-53
    • [с.] 54-55
    • [с.] 56-57
    • [с.] 58-59
    • [с.] 60-61
    • [с.] 62
  • Периодическо списание на Българското книжовно дружество въ Срѣдецъ : Год. 11, кн. 60 (1899)
   • Съдържание
    • [с. V]
   • Българо-гръцката църковна разпря. Отъ Т. Ст. Бурмовъ. (Продължение отъ LIX книжка)
    • [с. VІ-823]
    • [с.] 824-825
    • [с.] 826-827
    • [с.] 828-829
    • [с.] 830-831
    • [с.] 832-833
    • [с.] 834-835
    • [с.] 836-837
    • [с.] 838-839
    • [с.] 840-841
    • [с.] 842-843
    • [с.] 844-845
    • [с.] 846-847
    • [с.] 848-849
    • [с.] 850-851
    • [с.] 852-853
    • [с.] 854-855
    • [с.] 856-857
   • Приносъ къмъ фауната отъ насѣкоми на Рила-планина. Отъ Д. Йоакимовъ, асистентъ по зоологиа при Висшето училище въ София. (Край отъ LIX)
    • [с. 858]-859
    • [с.] 860-861
    • [с.] 862-863
    • [с.] 864-865
    • [с.] 866-867
    • [с.] 868-869
    • [с.] 870-871
    • [с.] 872-873
    • [с.] 874-875
    • [с.] 876-877
    • [с.] 878-879
    • [с.] 880-881
    • [с.] 882-883
   • Изъ Родопитѣ. Рупчосъ. (Едно българско краище въ сѣвернитѣ разклонения на Родопскитѣ планини). Съобщава Хр. П. Константиновъ. (Край отъ кн. LIX)
    • [с.] 884-[885]
    • [с.] 886-887
    • [с.] 888-889
    • [с.] 890-891
    • [с.] 892-893
    • [с.] 894-895
    • [с.] 896-897
    • [с.] 898-899
    • [с.] 900-901
    • [с.] 902-903
    • [с.] 904-905
    • [с.] 906-907
    • [с.] 908-909
    • [с.] 910-911
   • Верила планина въ петрографско отношение. Отъ д-ра на филос. Г. Бончевъ
    • [с.] 912-[913]
    • [с.] 914-915
    • [с.] 916-917
    • [с.] 918-919
    • [с.] 920-921
    • [с.] 922-923
    • [с.] 924-925
    • [с.] 926-927
    • [с.] 928-929
    • [с.] 930-931
    • [с.] 932-933
    • [с.] 934-935
    • [с.] 936-937
    • [с.] 938-939
    • [с.] 940-941
    • [с.] 942
    • [карта]
   • Едно старо пѫтувание прѣзъ България. Съобщава Р. Славейковъ
    • [с. 943]
    • [с.] 944-945
    • [с.] 946-947
    • [с.] 948-949
   • Историченъ очеркъ на Св.-гора Атонска. Отъ Сава Хилендарецъ
    • [с.] 950-[951]
    • [с.] 952-953
    • [с.] 954-955
    • [с.] 956-957
    • [с.] 958-959
    • [с.] 960-961
    • [с.] 962-963
    • [с.] 964-965
    • [с.] 966-967
    • [с.] 968-969
    • [с.] 970-971
    • [с.] 972-973
    • [с.] 974-975
    • [с.] 976-977
    • [с.] 978-979
    • [с.] 980-981
    • [с.] 982-983
    • [с.] 984-985
   • Три писма отъ одески българи. Съобщава Н. П.
    • [с.] 986-[987]
    • [с.] 988-989
   • [Книжнина] Малки вѣсти
    • [с. 990]-991
    • [с.] 992-993
    • [с.] 994-995
   • Изъ дневницитѣ на Българското Книжовно Дружество
    • [с.] 996-997
    • [с.] 998
   • Общо съдържание на ХІ. годишно течение
    • [с. І]
    • [с.] ІІ-ІІІ