Citation link:
 • Методическо рѫководство за първоначалнѫ-тѫ Аритметика
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдисловіе
   • [с. 3]
   • [с.] 4
   • [с.] 5
   • [с. 6]
  • Цѣлы числа отъ 1 до 100
   • Прѣдварителны забележванія
    • [с. 7]
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
   • 1. Полугодіе. Какъ се учатъ числа-та отъ 1 до 10
    • Единица
     • [с.] 12
     • [с.] 13
     • [с.] 14
    • Число-то двѣ
     • [с.] 15
     • [с.] 16
     • [с.] 17
     • [с.] 18
     • [с.] 19
     • [с.] 20
     • [с.] 21
    • Число-то три
     • [с.] 22
     • [с.] 23
     • [с.] 24
     • [с.] 25
     • [с.] 26
     • [с.] 27
     • [с.] 28
     • [с.] 29
     • [с.] 30
     • [с.] 31
     • [с.] 32
     • [с.] 33
     • [с.] 34
    • Число-то четыре
     • [с.] 35
     • [с.] 36
     • [с.] 37
     • [с.] 38
     • [с.] 39
     • [с.] 40
     • [с.] 41
     • [с.] 42
     • [с.] 43
    • Число-то петь
     • [с.] 44
     • [с.] 45
     • [с.] 46
     • [с.] 47
     • [с.] 48
    • Число-то шесть
     • [с.] 49
     • [с.] 50
     • [с.] 51
     • [с.] 52
     • [с.] 53
     • [с.] 54
     • [с.] 55
     • [с.] 56
    • Число-то седмь
     • [с.] 57
     • [с.] 58
     • [с.] 59
    • Число-то осьмь
     • [с.] 60
     • [с.] 61
     • [с.] 62
     • [с.] 63
     • [с.] 64
    • Число-то девять
     • [с.] 65
     • [с.] 66
     • [с.] 67
     • [с.] 68
     • [с.] 69
    • Число-то десять
     • [с.] 70
     • [с.] 71
     • [с.] 72
     • [с.] 73
     • [с.] 74
    • Упражненіе за нарежданіе на числа-та и бързо смѣтане
     • [с.] 75
     • [с.] 76
     • [с.] 77
   • 2. Полугодіе. Изучваніе на числа-та отъ, 10 до 100
    • Забѣлѣжванія
    • Число-то единадесятъ
     • [с.] 78
     • [с.] 79
     • [с.] 80
     • [с.] 81
     • [с.] 82
    • Число-то дванадесятъ
     • [с.] 81[а]
     • [с.] 82[б]
     • [с.] 83
     • [с.] 84
     • [с.] 85
     • [с.] 86
    • Число-то тринадѣсятъ
     • [с.] 87
     • [с.] 88
    • Число-то четиринадѣсятъ
     • [с.] 89
     • [с.] 90
     • [с.] 91
    • Число-то петнадесятъ
     • [с.] 92
     • [с.] 93
    • Число-то шеснадесять
     • [с.] 94
     • [с.] 95
     • [с.] 96
    • Числа-а седимнадѣсятъ и девятнадѣсятъ
    • Число-то осьмнадесятъ
     • [с.] 97
     • [с.] 98
     • [с.] 99
     • [с.] 100
     • [с.] 101
    • Число-то двадесять
     • [с.] 102
     • [с.] 103
     • [с.] 104
     • [с.] 105
     • [с.] 106
     • [с.] 107
    • Число-то сто
     • I. Просто (отвлечено) число
      • a) Брой и сравняване
       • [с.] 108
      • б) Упражненія въ бързо смѣтане и съображеніе
       • [с.] 109
       • [с.] 110
       • [с.] 111
     • II. Приложено (именовано) число
      • а) Прѣвръщане и раздробяване
      • в) Задачи, приложены на частны случяи въ общежиті-то
       • [с.] 112
  • Втора година. Цѣлы числа по голѣмы отъ 100
   • Първо полугодіе. Числа отъ 100 до 1000
    • Забѣлѣжванія
     • [с.] 113
    • А. Разглеждане на просто-то число
     • [с.] 114
     • [с.] 115
     • Измиране на чысты стотини съ чисты
      • [с.] 116
      • [с.] 117
      • [с.] 118
      • [с.] 119
     • Измиране на стотыны-тѣ съ десятыцы
      • [с.] 120
      • [с.] 121
     • Измиране на числа-та съсъ тѣхны-тѣ множители
      • [с.] 122
      • [с.] 123
      • [с.] 124
    • В) Разглеждане на приложено-то (именовано) число
     • [с.] 125
     • [с.] 126
     • [с.] 127
     • [с.] 128
     • [с.] 129
   • 2-ро Полугодіе. Числа отъ сѣкаквѫ величинѫ (Смѣтане по правила-та)
    • Забѣлѣжванія
     • [с.] 130
     • [с.] 131
    • А. Отвлечени числа
     • [с.] 132
     • [с.] 133
     • [с.] 134
     • [с.] 135
     • Събиране
      • [с.] 136
      • [с.] 137
      • [с.] 138
     • Изваждане
      • [с.] 139
      • [с.] 140
     • Умноженіе
      • [с.] 141
      • [с.] 142
      • [с.] 143
      • [с.] 144
      • [с.] 145
      • [с.] 146
     • Дяленіе
      • [с.] 147
      • [с.] 148
      • [с.] 149
      • [с.] 150
      • [с.] 151
      • [с.] 152
      • [с.] 153
    • В. Именованны числа
     • [с.] 154
     • 1. Събиране
      • [с.] 155
     • 2. Изважданіе
      • [с.] 156
      • [с.] 157
     • 3. Умноженіе
      • [с.] 158
      • [с.] 159
     • 4. Дѣленіе
      • [с.] 160
     • 5. Смѣсены задачи
      • [с.] 161
      • [с.] 162
      • [с.] 163
      • [с.] 164
  • Третя година. Дроби
   • [1-во Полуг.] Разглеждане на дроби-тѣ
    • Забѣлѣжванія
     • [с.] 165
    • Втори части
     • [с.] 166
     • [с.] 167
     • [с.] 168
     • [с.] 169
     • [с.] 170
     • [с.] 171
     • [с.] 172
     • [с.] 173
     • [с.] 174
    • Трети части
     • [с.] 175
     • [с.] 176
     • [с.] 177
     • [с.] 178
     • [с.] 179
     • [с.] 180
    • Четвърты части
     • [с.] 181
     • [с.] 182
     • [с.] 183
     • [с.] 184
     • [с.] 185
    • Петы части
     • [с.] 186
     • [с.] 187
     • [с.] 188
    • Шесты части
     • [с.] 189
     • [с.] 190
    • Седми части
   • 2-ро Полуг. Четыры-тѣ правила на дроби-тѣ
    • 1. Единица
     • [с.] 191
     • [с.] 192
    • [2.] Увеличаване и съкращаване
     • [с.] 193
     • [с.] 194
    • 3. Общи знаменатель
     • [с.] 195
     • [с.] 196
     • [с.] 197
     • [с.] 198
     • [с.] 199
     • [с.] 200
     • [с.] 201
     • [с.] 202
  • Имена-та на родолюбиви-тѣ спомоществователи
   • [с. а]
   • [с.] б
   • [с.] в
   • [с.] г
   • [с.] д
   • [с.] е
   • [с.] ж
   • [с.] з
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]